శ్రీ ద్వాదశార్యా సూర్య స్తుతిః – Sri Dwadasa Arya Surya Stuti

0
39442

 

Sri Dwadasa Arya Surya Stuti

శ్రీ ద్వాదశార్యా సూర్య స్తుతిః – Sri Dwadasa Arya Surya Stuti in Telugu

ఉద్యన్నద్యవివస్వానారోహన్నుత్తరాం దివం దేవః |
హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాఽఽశు నాశయతు || ౧ ||

నిమిషార్ధేనైకేన ద్వే చ శతే ద్వే సహస్రే ద్వే |
క్రమమాణ యోజనానాం నమోఽస్తు తే నళిననాథాయ || ౨ ||

కర్మ-జ్ఞాన-ఖ-దశకం మనశ్చ జీవ ఇతి విశ్వసర్గాయ |
ద్వాదశధా యో విచరతి స ద్వాదశమూర్తిరస్తు మోదాయ || ౩ ||

త్వం హి యజూ ఋక్ సామః త్వమాగమస్త్వం వషట్కారః |
త్వం విశ్వం త్వం హంసః త్వం భానో పరమహంసశ్చ || ౪ ||

శివరూపాత్ జ్ఞానమహం త్వత్తో ముక్తిం జనార్దనాకారాత్ |
శిఖిరూపాదైశ్వర్యం త్వత్తశ్చారోగ్యమిచ్ఛామి || ౫ ||

త్వచి దోషా దృశి దోషాః హృది దోషా యేఽఖిలేంద్రియజదోషాః |
తాన్ పూషా హతదోషః కించిద్ రోషాగ్నినా దహతు || ౬ ||

ధర్మార్థకామమోక్షప్రతిరోధానుగ్రతాపవేగకరాన్ |
బందీకృతేంద్రియగణాన్ గదాన్ విఖండయతు చండాంశుః || ౭ ||

యేన వినేదం తిమిరం జగదేత్య గ్రసతి చరమచరమఖిలం |
ధృతబోధం తం నళినీభర్తారం హర్తారమాపదామీడే || ౮ ||

యస్య సహస్రాభీశోరభీశు లేశో హిమాంశుబింబగతః |
భాసయతి నక్తమఖిలం భేదయతు విపద్గణానరుణః || ౯ ||

తిమిరమివ నేత్రతిమిరం పటలమివాఽశేషరోగపటలం నః |
కాశమివాధినికాయం కాలపితా రోగయుక్తతాం హరతాత్ || ౧౦ ||

వాతాశ్మరీగదార్శస్త్వగ్దోషమహోదరప్రమేహాంశ్చ |
గ్రహణీభగంధరాఖ్యా మహతీస్త్వం మే రుజో హంసి || ౧౧ ||

త్వం మాతా త్వం శరణం త్వం ధాతా త్వం ధనం త్వమాచార్యః |
త్వం త్రాతా త్వం హర్తా విపదామర్క ప్రసీద మమ భానో || ౧౨ ||

ఇత్యార్యాద్వాదశకం సాంబస్య పురో నభఃస్థలాత్పతితం |
పఠతాం భాగ్యసమృద్ధిః సమస్తరోగక్షయశ్చ స్యాత్ || ౧౩ ||

Download PDF here Sri Dwadasa Arya Surya Stuti – శ్రీ ద్వాదశార్యా సూర్య స్తుతిః

Lord Surya Related Posts:

Sri Surya Ashtottara Shatanama Stotram in English

శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Surya Ashtottara Satanama Stotram in Telugu

Surya Ashtakam Lyrics in English | Sri Surya Stotra

Surya Mandala Stotram

శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Surya Ashtottara Satanamavali in Telugu

Sri Dwadasa Arya Surya Stuti

Sri Surya Narayana Dandakam Lyrics in English | śrī sūryanārāyaṇa daṇḍakam

Sri Surya Namaskara Mantra

Sri Surya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English | Lord Surya Stotra

Sri Surya Kavacham

శ్రీ సూర్య స్తోత్రం – Sri Surya Stotram in Telugu

శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార పూజ – Sri Surya Shodasopachara Puja

శ్రీ సూర్యనారాయణ దండకము – Sri Surya Narayana dandakam

శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం – Sri Surya Namaskara Mantram

Sri Surya Ashtottara Shatanama Stotram | శ్రీ సూర్య అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here