శ్రీ ద్వాదశార్యా సూర్య స్తుతిః – Sri Dwadasa Arya Surya Stuti

  శ్రీ ద్వాదశార్యా సూర్య స్తుతిః – Sri Dwadasa Arya Surya Stuti in Telugu ఉద్యన్నద్యవివస్వానారోహన్నుత్తరాం దివం దేవః | హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాఽఽశు నాశయతు || ౧ || నిమిషార్ధేనైకేన ద్వే చ శతే ద్వే సహస్రే ద్వే | క్రమమాణ యోజనానాం నమోఽస్తు తే నళిననాథాయ || ౨ || కర్మ-జ్ఞాన-ఖ-దశకం మనశ్చ జీవ ఇతి విశ్వసర్గాయ | ద్వాదశధా యో విచరతి స ద్వాదశమూర్తిరస్తు మోదాయ || … Continue reading శ్రీ ద్వాదశార్యా సూర్య స్తుతిః – Sri Dwadasa Arya Surya Stuti