శ్రీ గణాధిప పంచరత్న స్తోత్రం | Sri Ganadhipa Pancharatna Stotram

0
7201
Ganadhipa Pancharatnam
శ్రీ గణాధిప పంచరత్న స్తోత్రం | Sri Ganadhipa Pancharatna Stotram

శ్రీ గణాధిప పంచరత్న స్తోత్రం | Sri Ganadhipa Pancharatna Stotram

సరాగిలోకదుర్లభం విరాగిలోకపూజితం
సురాసురైర్నమస్కృతం జరాపమృత్యునాశకమ్ |
గిరా గురుం శ్రియా హరిం జయంతి యత్పదార్చకాః
నమామి తం గణాధిపం కృపాపయః పయోనిధిమ్ || 1 ||

గిరీంద్రజాముఖాంబుజ ప్రమోదదాన భాస్కరం
కరీంద్రవక్త్రమానతాఘసంఘవారణోద్యతమ్ |
సరీసృపేశ బద్ధకుక్షిమాశ్రయామి సంతతం
శరీరకాంతి నిర్జితాబ్జబంధుబాలసంతతిమ్ || 2 ||

శుకాదిమౌనివందితం గకారవాచ్యమక్షరం
ప్రకామమిష్టదాయినం సకామనమ్రపంక్తయే |
చకాసతం చతుర్భుజైః వికాసిపద్మపూజితం
ప్రకాశితాత్మతత్వకం నమామ్యహం గణాధిపమ్ || 3 ||

నరాధిపత్వదాయకం స్వరాదిలోకనాయకం
జ్వరాదిరోగవారకం నిరాకృతాసురవ్రజమ్ |
కరాంబుజోల్లసత్సృణిం వికారశూన్యమానసైః
హృదాసదావిభావితం ముదా నమామి విఘ్నపమ్ || 4 ||

శ్రమాపనోదనక్షమం సమాహితాంతరాత్మనాం
సుమాదిభిః సదార్చితం క్షమానిధిం గణాధిపమ్ |
రమాధవాదిపూజితం యమాంతకాత్మసంభవం
శమాదిషడ్గుణప్రదం నమామి తం విభూతయే || 5 ||

గణాధిపస్య పంచకం నృణామభీష్టదాయకం
ప్రణామపూర్వకం జనాః పఠంతి యే ముదాయుతాః |
భవంతి తే విదాం పురః ప్రగీతవైభవాజవాత్
చిరాయుషోఽధికః శ్రియస్సుసూనవో న సంశయః || 6 ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here