శ్రీ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ – Sri Ganapathi Atharvaseershopanishat

0
1007
శ్రీ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ – Sri Ganapathi Atharvaseershopanishat

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః | భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః |
స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ం సస్తనూభిః | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః |
ఓం స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః |
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ||
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

ఓం నమస్తే గణపతయే | త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వమసి |
త్వమేవ కేవలం కర్తాఽసి | త్వమేవ కేవలం ధర్తాఽసి | త్వమేవ కేవలం హర్తాఽసి |
త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మాసి | త్వం సాక్షాదాత్మాఽసి నిత్యమ్ || ౧ ||

ఋతం వచ్మి | సత్యం వచ్మి || ౨ ||

అవ త్వం మామ్ | అవ వక్తారమ్ | అవ శ్రోతారమ్ | అవ దాతారమ్ | అవ ధాతారమ్ |
అవానూచానమవ శిష్యమ్ | అవ పశ్చాత్తాత్ | అవ పురస్తాత్ | అవోత్తరాత్తాత్ |
అవ దక్షిణాత్తాత్ | అవ చోర్ధ్వాత్తాత్ | అవాధరాత్తాత్ |
సర్వతో మాం పాహి పాహి సమన్తాత్ || ౩ ||

త్వం వాఙ్మయస్త్వం చిన్మయః | త్వమానన్దమయస్త్వం బ్రహ్మమయః | త్వం సచ్చిదానన్దాద్వితీయోఽసి |
త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి | త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞానమయోఽసి || ౪ ||

సర్వం జగదిదం త్వత్తో జాయతే | సర్వం జగదిదం త్వత్తస్తిష్ఠతి |
సర్వం జగదిదం త్వయి లయమేష్యతి | సర్వం జగదిదం త్వయి ప్రత్యేతి |
త్వం భూమిరాపోఽనలోఽనిలో నభః | త్వం చత్వారి వాక్పదాని || ౫ ||

త్వం గుణత్రయాతీతః | త్వం అవస్థాత్రయాతీతః | త్వం దేహత్రయాతీతః |
త్వం కాలత్రయాతీతః | త్వం మూలాధారస్థితోఽసి నిత్యమ్ | త్వం శక్తిత్రయాత్మకః |
త్వాం యోగినో ధ్యాయన్తి నిత్యమ్ | త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమిన్ద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం
వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చన్ద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ భూర్భువః స్వరోమ్ || ౬ ||

గణాదిం పూర్వముచ్చార్య వర్ణాదింస్తదనన్తరమ్ | అనుస్వారః పరతరః | అర్ధేన్దులసితమ్ |
తారేణ ఋద్ధమ్ | ఏతత్తవ మనుస్వరూపమ్ | గకారః పూర్వరూపమ్ | అకారో మధ్యమరూపమ్ |
అనుస్వారశ్చాన్త్యరూపమ్ | బిన్దురుత్తరరూపమ్ | నాదః సన్ధానమ్ | సంహితా సన్ధిః |
సైషా గణేశవిద్యా | గణక ఋషిః | నిచృద్గాయత్రీ ఛన్దః |
శ్రీమహాగణపతిర్దేవతా | ఓం గం గణపతయే నమః || ౭ ||

ఏకదన్తాయ విద్మహే వక్రతుణ్డాయ ధీమహి | తన్నో దన్తిః ప్రచోదయాత్ || ౮ ||

ఏకదన్తం చతుర్హస్తం పాశమఙ్కుశధారిణమ్ | రదం చ వరదం హస్తైర్బిభ్రాణం మూషకధ్వజమ్ |
రక్తం లంబోదరం శూర్పకర్ణకం రక్తవాససమ్ | రక్తగన్ధానులిప్తాఙ్గం రక్తపుష్పైః సుపూజితమ్ |
భక్తానుకమ్పినం దేవం జగత్కారణమచ్యుతమ్ | ఆవిర్భూతం చ సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతేః పురుషాత్పరమ్ |
ఏవం ధ్యాయతి యో నిత్యం స యోగీ యోగినాం వరః || ౯ ||

నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయ
ఏకదన్తాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమః || ౧౦ ||

ఏతదథర్వశీర్షం యోఽధీతే | స బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే | స సర్వవిఘ్నైర్న బాధ్యతే |
స సర్వతః సుఖమేధతే | స పఞ్చమహాపాపాత్ ప్రముచ్యతే |
సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి | ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి |
సాయం ప్రాతః ప్రయుఞ్జానః పాపోఽపాపో భవతి | ధర్మార్థకామమోక్షం చ విన్దతి |
ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ న దేయమ్ | యో యది మోహాద్ దాస్యతి | స పాపీయాన్ భవతి |
సహస్రావర్తనాద్యం యం కామమధీతే | తం తమనేన సాధయేత్ || ౧౧ ||

అనేన గణపతిమభిషిఞ్చతి | స వాగ్మీ భవతి | చతుర్థ్యామనశ్నన్ జపతి |
స విద్యావాన్ భవతి | ఇత్యథర్వణవాక్యమ్ | బ్రహ్మాద్యాచరణం విద్యాన్న బిభేతి కదాచనేతి || ౧౨ ||

యో దూర్వాఙ్కురైర్యజతి | స వైశ్రవణోపమో భవతి | యో లాజైర్యజతి |
స యశోవాన్ భవతి | స మేధావాన్ భవతి | యో మోదకసహస్రేణ యజతి |
స వాఞ్ఛితఫలమవాప్నోతి | యః సాజ్య సమిద్భిర్యజతి |
స సర్వం లభతే స సర్వం లభతే || ౧౩ ||

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రాహయిత్వా | సూర్యవర్చస్వీ భవతి |
సూర్యగ్రహే మహానద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా జప్త్వా | సిద్ధమన్త్రో భవతి |
మహావిఘ్నాత్ ప్రముచ్యతే | మహాదోషాత్ ప్రముచ్యతే | మహాపాపాత్ ప్రముచ్యతే |
మహాప్రత్యవాయాత్ ప్రముచ్యతే | స సర్వవిద్భవతి స సర్వవిద్భవతి |
య ఏవం వేద | ఇత్యుపనిషత్ || ౧౪ ||

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః | భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః |
స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ం సస్తనూభిః | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః |
స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః |
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ||

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

Download PDF here Sri Ganapathi Atharvaseershopanishat – శ్రీ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here