Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu | శ్రీ గణపతి గకార అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

0
182
Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu
Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics With Meaning in Telugu

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

శ్రీ గణపతి గకార అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

ఓం గకారరూపో గంబీజో గణేశో గణవందితః |
గణనీయో గణో గణ్యో గణనాతీతసద్గుణః || ౧ ||

గగనాదికసృద్గంగాసుతో గంగాసుతార్చితః |
గంగాధరప్రీతికరో గవీశేడ్యో గదాపహః || ౨ ||

గదాధరనుతో గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదః |
గజాస్యో గజలక్ష్మీవాన్ గజవాజిరథప్రదః || ౩ ||

గంజానిరతశిక్షాకృద్గణితజ్ఞో గణోత్తమః |
గండదానాంచితో గంతా గండోపలసమాకృతిః || ౪ ||

గగనవ్యాపకో గమ్యో గమానాదివివర్జితః |
గండదోషహరో గండభ్రమద్భ్రమరకుండలః || ౫ ||

గతాగతజ్ఞో గతిదో గతమృత్యుర్గతోద్భవః |
గంధప్రియో గంధవాహో గంధసిందురబృందగః || ౬ ||

గంధాదిపూజితో గవ్యభోక్తా గర్గాదిసన్నుతః |
గరిష్ఠో గరభిద్గర్వహరో గరలిభూషణః || ౭ ||

గవిష్ఠో గర్జితారావో గభీరహృదయో గదీ |
గలత్కుష్ఠహరో గర్భప్రదో గర్భార్భరక్షకః || ౮ ||

గర్భాధారో గర్భవాసిశిశుజ్ఞానప్రదాయకః |
గరుత్మత్తుల్యజవనో గరుడధ్వజవందితః || ౯ ||

గయేడితో గయాశ్రాద్ధఫలదశ్చ గయాకృతిః |
గదాధరావతారీ చ గంధర్వనగరార్చితః || ౧౦ ||

గంధర్వగానసంతుష్టో గరుడాగ్రజవందితః |
గణరాత్రసమారాధ్యో గర్హణస్తుతిసామ్యధీః || ౧౧ ||

గర్తాభనాభిర్గవ్యూతిః దీర్ఘతుండో గభస్తిమాన్ |
గర్హితాచారదూరశ్చ గరుడోపలభూషితః || ౧౨ ||

గజారివిక్రమో గంధమూషవాజీ గతశ్రమః |
గవేషణీయో గహనో గహనస్థమునిస్తుతః || ౧౩ ||

గవయచ్ఛిద్గండకభిద్గహ్వరాపథవారణః |
గజదంతాయుధో గర్జద్రిపుఘ్నో గజకర్ణికః || ౧౪ ||

గజచర్మామయచ్ఛేత్తా గణాధ్యక్షో గణార్చితః |
గణికానర్తనప్రీతో గచ్ఛన్గంధఫలీప్రియః || ౧౫ ||

గంధకాదిరసాధీశో గణకానందదాయకః |
గరభాదిజనుర్హర్తా గండకీగాహనోత్సుకః || ౧౬ ||

గండూషీకృతవారాశిః గరిమాలఘిమాదిదః |
గవాక్షవత్సౌధవాసీ గర్భితో గర్భిణీనుతః || ౧౭ ||

గంధమాదనశైలాభో గండభేరుండవిక్రమః |
గదితో గద్గదారావసంస్తుతో గహ్వరీపతిః || ౧౮ ||

గజేశాయ గరీయసే గద్యేడ్యో గతభీర్గదితాగమః |
గర్హణీయగుణాభావో గంగాదికశుచిప్రదః || ౧౯ ||

గణనాతీతవిద్యాశ్రీబలాయుష్యాదిదాయకః |
ఏవం శ్రీగణనాథస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || ౨౦ ||

పఠనాచ్ఛ్రవణాత్ పుంసాం శ్రేయః ప్రేమప్రదాయకమ్ |
పూజాంతే యః పఠేన్నిత్యం ప్రీతస్సన్ తస్యవిఘ్నరాట్ || ౨౧ ||

యం యం కామయతే కామం తం తం శీఘ్రం ప్రయచ్ఛతి |
దూర్వయాభ్యర్చయన్ దేవమేకవింశతివాసరాన్ || ౨౨ ||

ఏకవింశతివారం యో నిత్యం స్తోత్రం పఠేద్యది |
తస్య ప్రసన్నో విఘ్నేశస్సర్వాన్ కామాన్ ప్రయచ్ఛతి || ౨౩ ||

ఇతి శ్రీ గణపతి గకారాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ |

Lord Ganesha Other Stotras

Heramba Ganapati Stotram in Telugu | హేరంబ గణపతి స్తోత్రం

Brahmanaspati suktam in Telugu | బ్రహ్మణస్పతి సూక్తమ్

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram in Telugu | గకారాది శ్రీ గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం

Heramba Upanishad Lyrics in Telugu | హేరంబోపనిషత్

Samsara Mohana Ganesha Kavacham in Telugu | సంసారమోహన గణేశ కవచం

Santhana Ganapathi Stotram in Telugu | సంతాన గణపతి స్తోత్రం

Sankata Nashana Ganesha Stotram (Deva Krutam) in Telugu | సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం (దేవ కృతం)

Sri Siddhi Vinayaka Stotram in Telugu | శ్రీ సిద్ధివినాయక స్తోత్రం

Shodasa Ganapathi Stavam in Telugu | షోడశ గణపతి స్తవం

Shatru Samharaka Ekadanta Stotram in Telugu | శత్రుసంహారక ఏకదంత స్తోత్రం

Sri Vallabhesha Hrudayam in Telugu | శ్రీ వల్లభేశ హృదయం