శ్రీ గణేశాష్టకం – Sri Ganesha Ashtakam

Sri Ganesha Ashtakam సర్వే ఉచుః – యతోఽనంతశక్తేరనంతాశ్చ లోకా యతో నిర్గుణాదప్రమేయా గుణాస్తే | యతో భాతి సర్వం త్రిధా భేదభిన్నం సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౧ || యతశ్చావిరాసీజ్జగత్సర్వమేత- త్తథాఽబ్జాసనో విశ్వగో విశ్వగోప్తా | తథేంద్రాదయో దేవసంఘా మనుష్యాః సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౨ || యతో వహ్నిభానూ భవో భూర్జలం చ యతః సాగరాశ్చంద్రమా వ్యోమ వాయుః | యతః స్థావరా జంగమా వృక్షసంఘాః … Continue reading శ్రీ గణేశాష్టకం – Sri Ganesha Ashtakam