శ్రీ గణేశభుజంగం – Sri Ganesha Bhujangam

0
762
Sri Ganesha Bhujangam
Sri Ganesha Bhujangam

రణత్క్షుద్రఘంటానినాదాభిరామం
చలత్తాండవోద్దండవత్పద్మతాలమ్ |
లసత్తుందిలాంగోపరివ్యాలహారం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౧ ||

ధ్వనిధ్వంసవీణాలయోల్లాసివక్త్రం
స్ఫురచ్ఛుండదండోల్లసద్బీజపూరమ్ |
గలద్దర్పసౌగంధ్యలోలాలిమాలం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౨ ||

ప్రకాశజ్జపారక్తరత్నప్రసూన-
ప్రవాలప్రభాతారుణజ్యోతిరేకమ్ |
ప్రలంబోదరం వక్రతుండైకదంతం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౩ ||

విచిత్రస్ఫురద్రత్నమాలాకిరీటం
కిరీటోల్లసచ్చంద్రరేఖావిభూషమ్ |
విభూషైకభూషం భవధ్వంసహేతుం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౪ ||

ఉదంచద్భుజావల్లరీదృశ్యమూలో-
చ్చలద్భ్రూలతావిభ్రమభ్రాజదక్షమ్ |
మరుత్సుందరీచామరైః సేవ్యమానం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౫ ||

స్ఫురన్నిష్ఠురాలోలపింగాక్షితారం
కృపాకోమలోదారలీలావతారమ్ |
కలాబిందుగం గీయతే యోగివర్యై-
ర్గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౬ ||

యమేకాక్షరం నిర్మలం నిర్వికల్పం
గుణాతీతమానందమాకారశూన్యమ్ |
పరం పారమోంకారమామ్నాయగర్భం
వదంతి ప్రగల్భం పురాణం తమీడే || ౭ ||

చిదానందసాంద్రాయ శాంతాయ తుభ్యం
నమో విశ్వకర్త్రే చ హర్త్రే చ తుభ్యమ్ |
నమోఽనంతలీలాయ కైవల్యభాసే
నమో విశ్వబీజ ప్రసీదేశసూనో || ౮ ||

ఇమం సుస్తవం ప్రాతరుత్థాయ భక్త్యా
పఠేద్యస్తు మర్త్యో లభేత్సర్వకామాన్ |
గణేశప్రసాదేన సిద్ధ్యంతి వాచో
గణేశే విభౌ దుర్లభం కిం ప్రసన్నే || ౯ ||

Download PDF here Sri Ganesha Bhujangam – శ్రీ గణేశభుజంగం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here