Sri Ganesha Mahimna Stotram in Telugu | శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం

0
144
Sri Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in Telugu
Sri Ganesha Mahimna Stotram Lyrics With Meaning in Telugu

Sri Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in Telugu

1శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం

అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవననికరో యత్ర గలిత-
-స్తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమపురుషస్యాత్ర మహతః |
యతో జాతం విశ్వం స్థితమపి సదా యత్ర విలయః
స కీదృగ్గీర్వాణః సునిగమనుతః శ్రీగణపతిః || ౧ ||

గణేశం గాణేశాః శివమితి చ శైవాశ్చ విబుధాః
రవిం సౌరా విష్ణుం ప్రథమపురుషం విష్ణుభజకాః |
వదంత్యేకం శాక్తాః జగదుదయమూలాం పరిశివాం
న జానే కిం తస్మై నమ ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ || ౨ ||

తథేశం యోగజ్ఞా గణపతిమిమం కర్మ నిఖిలం
సమీమాంసా వేదాంతిన ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ |
అజాం సాంఖ్యో బ్రూతే సకలగుణరూపాం చ సతతం
ప్రకర్తారం న్యాయస్త్వథ జగతి బౌద్ధా ధియమితి || ౩ ||

కథం జ్ఞేయో బుద్ధేః పరతర ఇయం బాహ్యసరణి-
-ర్యథా ధీర్యస్య స్యాత్స చ తదనురూపో గణపతిః |
మహత్కృత్యం తస్య స్వయమపి మహాన్సూక్ష్మమణువ-
-ద్ధ్వనిర్జ్యోతిర్బిందుర్గగనసదృశః కిం చ సదసత్ || ౪ ||

అనేకాస్యోఽపారాక్షికరచరణోఽనంతహృదయ-
-స్తథా నానారూపో వివిధవదనః శ్రీగణపతిః |
అనంతాహ్వః శక్త్యా వివిధగుణకర్మైకసమయే
త్వసంఖ్యాతానంతాభిమతఫలదోఽనేకవిషయే || ౫ ||

న యస్యాంతో మధ్యో న చ భవతి చాదిః సుమహతా-
-మలిప్తః కృత్వేత్థం సకలమపి ఖంవత్స చ పృథక్ |
స్మృతః సంస్మర్తౄణాం సకలహృదయస్థః ప్రియకరో
నమస్తస్మై దేవాయ సకలసువంద్యాయ మహతే || ౬ ||

గణేశాద్యం బీజం దహనవనితాపల్లవయుతం
మనుశ్చైకార్ణోఽయం ప్రణవసహితోఽభీష్టఫలదః |
సబిందుశ్చాంగాద్యాం గణకఋషిఛందోఽస్య చ నిచృ-
-త్స దేవః ప్రాగ్బీజం విపదపి చ శక్తిర్జపకృతామ్ || ౭ ||

గకారో హేరంబః సగుణ ఇతి పుంనిర్గుణమయో
ద్విధాప్యేకో జాతః ప్రకృతిపురుషో బ్రహ్మ హి గణః |
స చేశశ్చోత్పత్తిస్థితిలయకరోఽయం ప్రథమకో
యతో భూతం భవ్యం భవతి పతిరీశో గణపతిః || ౮ ||

గకారః కంఠోర్ధ్వం గజముఖసమో మర్త్యసదృశో
ణకారః కంఠాధో జఠరసదృశాకార ఇతి చ |
అధోభావః కట్యాం చరణ ఇతి హీశోఽస్య చ తను-
-ర్విభాతీత్థం నామ త్రిభువనసమం భూర్భువః సువః || ౯ ||

గణేశేతి త్ర్యర్ణాత్మకమపి వరం నామ సుఖదం
సకృత్ప్రోచ్చైరుచ్చారితమితి నృభిః పావనకరమ్ |
గణేశస్యైకస్య ప్రతిజపకరస్యాస్య సుకృతం
న విజ్ఞాతో నామ్నః సకలమహిమా కీదృశవిధః || ౧౦ ||

గణేశేత్యాహ్వాం యః ప్రవదతి ముహుస్తస్య పురతః
ప్రపశ్యంస్తద్వక్త్రం స్వయమపి గణస్తిష్ఠతి తదా |
స్వరూపస్య జ్ఞానం త్వముక ఇతి నామ్నాస్య భవతి
ప్రబోధః సుప్తస్య త్వఖిలమిహ సామర్థ్యమమునా || ౧౧ ||

గణేశో విశ్వేఽస్మిన్ స్థిత ఇహ చ విశ్వం గణపతౌ
గణేశో యత్రాస్తే ధృతిమతిరమైశ్వర్యమఖిలమ్ |
సముక్తం నామైకం గణపతిపదం మంగళమయం
తదేకాస్యే దృష్టే సకలవిబుధాస్యేక్షణసమమ్ || ౧౨ ||

బహుక్లేశైర్వ్యాప్తః స్మృత ఉత గణేశే చ హృదయే
క్షణాత్ క్లేశాన్ముక్తోభవతి సహసా త్వభ్రచయవత్ |
వనే విద్యారంభే యుధి రిపుభయే కుత్ర గమనే
ప్రవేశే ప్రాణాంతే గణపతిపదం చాశు విశతి || ౧౩ ||

గణాధ్యక్షో జ్యేష్ఠః కపిల అపరో మంగళనిధి-
-ర్దయాలుర్హేరంబో వరద ఇతి చింతామణిరజః |
వరానీశో ఢుంఢిర్గజవదననామా శివసుతో
మయూరేశో గౌరీతనయ ఇతి నామాని పఠతి || ౧౪ ||

మహేశోఽయం విష్ణుః సకవిరవిరిందుః కమలజః
క్షితిస్తోయం వహ్నిః శ్వసన ఇతి ఖం త్వద్రిరుదధిః |
కుజస్తారః శుక్రో పురురుడుబుధోఽగుశ్చ ధనదో
యమః పాశీ కావ్యః శనిరఖిలరూపో గణపతిః || ౧౫ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back