శ్రీ గణేశ ప్రభావ స్తుతిః – Sri Ganesha Prabhava Stuti

0
713
SRI GANESHA STOTRAS
Sri Ganesha Prabhava Stuti

Sri Ganesha Prabhava Stuti

ఓమిత్యాదౌ వేదవిదోయం ప్రవదంతి
బ్రహ్మాద్యాయం లోకవిధానే ప్రణమంతి |
యోఽంతర్యామీ ప్రాణిగణానాం హృదయస్థః
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౧ ||

గంగా గౌరీ శంకరసంతోషకవృత్తం
గంధర్వాళీగీతచరిత్రం సుపవిత్రమ్ |
యో దేవానామాదిరనాదిర్జగదీశం
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౨ ||

గచ్ఛేత్సిద్ధిం యన్మనుజాపీ కార్యాణాం
గంతాపారం సంసృతి సింధోర్యద్వేత్తా |
గర్వగ్రంథేర్యః కిలభేత్తా గణరాజః
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౩ ||

తణ్యేత్యుచ్చైర్వర్ణ జపాదౌ పూజార్థం
యద్యంత్రాంతఃపశ్చిమకోణే నిర్దిష్టమ్ |
బీజం ధ్యాతుః పుష్టిదమాథ్వరణవాక్యైః
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౪ ||

పద్భ్యాం పద్మ శ్రీమదహృద్భ్యాం ప్రత్యూషే
మూలాధారాంభోరుహభాస్వద్భానుభ్యామ్ |
యోగీ యస్య ప్రత్యహమజపార్పణదక్షః
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౫ ||

తత్త్వం యస్య శృతిగురువాక్యైరధిగత్య
జ్ఞానీ ప్రారబ్ధానుభావంతే నిజధామ |
శాంతావిద్యా తత్కృతబోధస్స్వయమీయాత్
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౬ ||

యే యే భోగా లోకహితార్థాస్సపుమార్థాః
యే యే యోగాః సాధ్యసులోకాః సుకృతార్థాః |
తే సర్వేస్యుర్యన్మను జపతః పురుషాణాం
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౭ ||

నత్వా నిత్యం యస్య పదాబ్జం ముహురర్థీ
నిర్ద్వైతాత్మా ఖండసుఖస్స్యాద్ధతమోహః |
కామాన్ప్రాప్నోతీతి కిమాశ్చర్యమిదానీం
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౮ ||

మస్తప్రోద్యచ్చంద్రకిశోరం కరవక్త్రం
పుస్తాక్ష స్రక్పాశ సృణీస్ఫీతకరాబ్జమ్ |
శూర్పశ్రోత్రం సుందరగాత్రం శివపుత్రం
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౯ ||

సిద్ధాంతార్థాం సిద్ధిగణేశ స్తుతిమేనాం
సుబ్రహ్మణ్యాహ్వయ సూర్యుక్తాం మనుయుక్తామ్ |
ఉక్త్వా శ్రుత్వాపేక్షితకార్యం నిర్విఘ్నం
ముక్త్వా మోహం బోధమువేయాత్తద్భక్తిః || ౧౦ ||

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యయోగి విరచితా శ్రీగణేశ మంత్ర ప్రభావ స్తుతిః |

Download PDF here Sri Ganesha Prabhava Stuti – శ్రీ గణేశ ప్రభావ స్తుతిః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here