శ్రీ గణేశసూక్తం – Sri Ganesha Suktam

Sri Ganesha Suktam ఆ తూ న ఇన్ద్ర క్షుమన్తం చిత్రం గ్రాభం సం గృభాయ | మహాహస్తీ దక్షిణేన || ౧ || విద్మా హి త్వా తువికూర్మిన్తువిదేష్ణం తువీమఘమ్ | తువిమాత్రమవోభిః || ౨ || న హి త్వా శూర దేవా న మర్తాసో దిత్సన్తమ్ | భీమం న గాం వారయన్తే || ౩ || ఏతోన్విన్ద్రం స్తవామేశానం వస్వః స్వరాజమ్ | న రాధసా మర్ధిషన్నః || ౪ || … Continue reading శ్రీ గణేశసూక్తం – Sri Ganesha Suktam