శ్రీ గౌరీనవరత్నమాలికాస్తవః – Sri Gauri Navaratnamalika Stava in Telugu

0
697
శ్రీ గౌరీనవరత్నమాలికాస్తవః – Sri Gauri Navaratnamalika Stava in Telugu

Sri Gauri Navaratnamalika Stava

వాణీం జితశుకవాణీ మళికులవేణీం భవాంబుధిద్రోణిం |
వీణాశుకశిశుపాణిం నతగీర్వాణీం నమామి శర్వాణీమ్ || ౧ ||

కువలయదళనీలాంగీం కువలయరక్షైకదీక్షితాపాంగీమ్ |
లోచనవిజితకురంగీం మాతంగీం నౌమి శంకరార్ధాంగీమ్ || ౨ ||

కమలాం కమలజకాంతాం కలసారసదత్తకాంతకరకమలాం |
కరయుగళవిధృతకమలాం విమలాంకమలాంకచూడసకలకలామ్ || ౩ ||

సుందరహిమకరవదనాం కుందసురదనాం ముకుందనిధిసదనాం |
కరుణోజ్జీవితమదనాం సురకుశలాయాసురేషు కృతదమనామ్ ||౪ ||

అరుణాధరజితబింబాం జగదంబాం గమనవిజితకాదంబాం |
పాలితసుతజనకదంబాం పృథులనితంబాం భజే సహేరంబామ్ || ౫ ||

శరణాగతజనభరణాం కరుణావరుణాలయాబ్జచరణాం |
మణిమయదివ్యాభరణాం చరణాంభోజాతసేవకోద్ధరణామ్ || ౬ ||

తుఙ్గస్తనజితకుంభాం కృతపరిరంభాం శివేన గుహడింభాం |
దారితశుంభనిశుంభాం నర్తితరంభాం పురో విగతదంభామ్ || ౭ ||

నతజనరక్షాదీక్షాం దక్షాం ప్రత్యక్షదైవతాధ్యక్షామ్ |
వాహీకృతహర్యక్షాం క్షపితవిపక్షాం సురేషు కృతరక్షామ్ || ౮ ||

ధన్యాం సురవరమాన్యాం హిమగిరికన్యాంత్రిలోకమూర్ధన్యాం |
విహృతసురద్రుమవన్యాం వేద్మి వినా త్వాంనదేవతామన్యామ్ || ౯ ||

ఏతాం నవమణిమాలాం పఠంతి భక్త్యేహా యే పరాశక్త్యా |
తేషాం వదనే సదనే నృత్యతి వాణీ రమా చ పరమముదా || ౧౦ ||

Download PDF here Sri Gauri Navaratnamalika Stava – శ్రీ గౌరీనవరత్నమాలికాస్తవః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here