శ్రీ గౌరీ సప్తశ్లోకీస్తుతిః – Sri Gauri Saptashloki stuti in Telugu

0
2071
devi stotram
శ్రీ గౌరీ సప్తశ్లోకీస్తుతిః – Sri Gauri Saptashloki stuti in Telugu

devi stotram | Sri Gauri Saptashloki stuti

కరోపాంతే కాంతే వితరణరవంతే విదధతీం
నవాం వీణాం శోణామభిరుచిభరేణాంకవదనాం |
సదా వందే మందేతరమతిరహం దేశికవశా-
త్కృపాలంబామంబాం కుసుమితకదంబాంకణగృహామ్ || ౧ ||

శశిప్రఖ్యం ముఖ్యం కృతకమలసఖ్యం తవ ముఖం
సుధావాసం హాసం స్మితరుచిభిరాసన్న కుముదం |
కృపాపాత్రే నేత్రే దురితకరితోత్రేచ నమతాం
సదా లోకే లోకేశ్వరి విగతశోకేన మనసా || ౨ ||

అపి వ్యాధా వాధావపి సతి సమాధాయ హృది తా
మనౌపమ్యాం రమ్యాం మునిభిరవగమ్యాం తవ కలాం,
నిజామాద్యాం విద్యాం నియతమనవద్యాం న కలయే
న మాతంగీమంగీకృతసరససంగీతరసికామ్ || ౩ ||

స్ఫురద్రూపానీపావనిరుహసమీపాశ్రయపరా
సుధాధారాధారాధరరుచిరుదారా కరుణయా |
స్తుతి ప్రీతా గీతామునిభిరుపనీతా తవ కలా
త్రయీసీమా సా మామవతు సురసామాజికమతా || ౪ ||

తులాకోటీకోటీ కిరణపరిపాటి దినకరం
నఖచ్ఛాయామాయా శశినళినదాయాదవిభవం |
పదం సేవే భావే తవ విపదభావే విలసితం
జగన్మాతః ప్రాతః కమలముఖి నాతః పరతరమ్ || ౫ ||

కనత్ఫాలాం బాలాం లళితశుకలీలాంబుజకరాం
లసద్ధారాధారాం కచవిజితధారాధరరుచిం |
రమేంద్రాణీవాణీ లసదసితవేణీసుమపదాం
మహత్సీమాం శ్యామామరుణగిరివామాం భజ మతే || ౬ ||

గజారణ్యే పుణ్యే శ్రితజనశరణ్యే భగవతీ
జపావర్ణాపర్ణాం తరళతరకర్ణాంతనయనా |
అనాద్యంతా శాంతాబుధజనసుసంతానలతికా
జగన్మాతా పూతా తుహినగిరిజాతా విజయతే || ౭ ||

గౌర్యాస్సప్తస్తుతిం నిత్యం ప్రభాతే నియతః పఠేత్ |
తస్యసర్వాణి సిద్ధ్యన్తి వాంఛితాని న సంశయః || ౮ ||

Download PDF here Sri Gauri Saptashloki stuti – శ్రీ గౌరీ సప్తశ్లోకీస్తుతిః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here