శ్రీ గాయత్రీ పంచోపచార పూజ – Sri Gayathri Pancha Upachara Puja in Telugu

0
1091
శ్రీ గాయత్రీ పంచోపచార పూజ – Sri Gayathri Pancha Upachara Puja in Telugu

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ దేవతా ప్రీత్యర్థం పంచోపచార సహిత శ్రీ గాయత్రీ మహామంత్ర జపం కరిష్యే ||

గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః |
గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః ||

గాయత్రీ ఆవాహనం –
ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ | అగ్నిర్దేవతా బ్రహ్మ ఇత్యార్షమ్ |
గాయత్రం ఛందం | పరమాత్మం సరూపం | సాయుజ్యం వినియోగమ్ |
ఆయాతు వరదా దేవీ అక్షరం బ్రహ్మ సమ్మితమ్ |
గాయత్రీం ఛన్దసాం మాతేదం బ్రహ్మ జుషస్వ మే ||
యదహ్నాత్కురుతే పాపం తదహ్నాత్ప్రతి ముచ్యతే |
యద్రాత్రియాత్కురుతే పాపం తద్రాత్రియాత్ప్రతి ముచ్యతే |
సర్వవర్ణే మహాదేవి సంధ్యా విద్యే సరస్వతి |
ఓజోఽసి సహోఽసి బలమసి భ్రాజోఽసి దేవానాం ధామనామాసి విశ్వమసి విశ్వాయుస్సర్వమసి సర్వాయురభిభూరోం |
గాయత్రీమావాహయామి | సావిత్రీమావాహయామి | సరస్వతీమావాహయామి | ఛన్దర్షీనావాహయామి | శ్రియమావాహయామి ||
గాయత్రియా గాయత్రీ ఛందో విశ్వామిత్ర ఋషిః సవితా దేవతా అగ్నిర్ముఖం బ్రహ్మశిరో విష్ణుర్ హృదయగ్ం రుద్రశ్శిఖా పృథివీ యోనిః ప్రాణాపానవ్యానోదాన సమానా స ప్రాణా శ్వేతవర్ణా సాంఖ్యాయన సగోత్రా గాయత్రీ చతుర్విగ్ం శత్యక్షరా త్రిపదా షట్కుక్షిః పంచశీర్షోపనయనే వినియోగః ||

కరన్యాసము ||
ఓం తత్సవితుః బ్రహ్మాత్మనే అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
వరేణ్యమ్ విష్ణ్వాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః |
భర్గో దేవస్య రుద్రాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః |
ధీమహి సత్యాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః |
ధియో యోనః జ్ఞానాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ప్రచోదయాత్ సర్వాత్మనే కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసము ||
ఓం తత్సవితుః బ్రహ్మాత్మనే హృదయాయ నమః |
వరేణ్యమ్ విష్ణ్వాత్మనే శిరసే స్వాహా |
భర్గో దేవస్య రుద్రాత్మనే శిఖాయై వషట్ |
ధీమహి సత్యాత్మనే కవచాయ హుమ్ |
ధియో యోనః జ్ఞానాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ప్రచోదయాత్ సర్వాత్మనే అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం భూర్భువస్సువరోం ఇతి దిగ్బంధః ||

ధ్యానం –
ముక్తా విద్రుమ హేమనీల ధవళచ్ఛాయైర్ముఖైస్త్రీక్షణైః
యుక్తామిన్దు నిబద్ధ రత్నమకుటాం తత్త్వార్థ వర్ణాత్మికామ్ |
గాయత్రీం వరదాభయాఙ్కుశ కశాశ్శుభ్రంకపాలం గదాం
శంఖం చక్రమథారవిన్దయుగళం హస్తైర్వహన్తీం భజే ||

యో దేవస్సవితాఽస్మాకం ధియో ధర్మాదిగోచరాః
ప్రేరయేత్తస్య యద్భర్గస్తద్వరేణ్యముపాస్మహే ||

పంచోపచార పూజ –

౧. ఓం లం పృథివ్యాత్మికాయై
శ్రీ గాయత్రీ దేవ్యై గంధం సమర్పయామి |

౨. ఓం హం ఆకాశాత్మికాయై
శ్రీ గాయత్రీ దేవ్యై పుష్పైః పూజయామి |

౩. ఓం యం వాయ్వాత్మికాయై
శ్రీ గాయత్రీ దేవ్యై ధూపం ఆఘ్రాపయామి |

౪. ఓం రం అగ్న్యాత్మికాయై
శ్రీ గాయత్రీ దేవ్యై దీపం దర్శయామి |

౫. ఓం వం అమృతాత్మికాయై
శ్రీ గాయత్రీ దేవ్యై అమృత మహా నైవేద్యం నివేదయామి |

ఓం సం సర్వాత్మికాయై
శ్రీ గాయత్రీ దేవ్యై సర్వోపచార పూజాం సమర్పపయామి |

గాయత్రీ మంత్ర జపం చే. ||

కరన్యాసము ||
ఓం తత్సవితుః బ్రహ్మాత్మనే అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
వరేణ్యమ్ విష్ణ్వాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః |
భర్గో దేవస్య రుద్రాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః |
ధీమహి సత్యాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః |
ధియో యోనః జ్ఞానాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ప్రచోదయాత్ సర్వాత్మనే కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసము ||
ఓం తత్సవితుః బ్రహ్మాత్మనే హృదయాయ నమః |
వరేణ్యమ్ విష్ణ్వాత్మనే శిరసే స్వాహా |
భర్గో దేవస్య రుద్రాత్మనే శిఖాయై వషట్ |
ధీమహి సత్యాత్మనే కవచాయ హుమ్ |
ధియో యోనః జ్ఞానాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ప్రచోదయాత్ సర్వాత్మనే అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం భూర్భువస్సువరోం ఇతి దిగ్విమోకః ||

ధ్యానం –
ముక్తా విద్రుమ హేమనీల ధవళచ్ఛాయైర్ముఖైస్త్రీక్షణైః
యుక్తామిన్దు నిబద్ధ రత్నమకుటాం తత్త్వార్థ వర్ణాత్మికామ్ |
గాయత్రీం వరదాభయాఙ్కుశ కశాశ్శుభ్రంకపాలం గదాం
శంఖం చక్రమథారవిన్దయుగళం హస్తైర్వహన్తీం భజే ||

యో దేవస్సవితాఽస్మాకం ధియో ధర్మాదిగోచరాః
ప్రేరయేత్తస్య యద్భర్గస్తద్వరేణ్యముపాస్మహే ||

సమర్పణం –
గుహ్యాది గుహ్య గోప్త్రీ త్వం గృహాణాఽస్మత్ కృతం జపం |
సిద్ధిర్భవతు మే దేవీ త్వత్ ప్రసాదాన్ మయి స్థిరా ||

ఉత్తమే శిఖరే జాతే భూమ్యాం పర్వత మూర్ధని
బ్రాహ్మణేభ్యోఽభ్యనుజ్ఞాతా గచ్ఛదేవి యథాసుఖమ్ |

మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరీ |
యత్పూజితం మయా దేవీ పరిపూర్ణం తదస్తుతే |

అనయా పంచోపచార పూజయా భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీ గాయత్రీ దేవీ సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

Download PDF here Sri Gayathri Pancha Upachara Puja – శ్రీ గాయత్రీ పంచోపచార పూజ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here