Sri Gayatri Kavacham 1 Lyrics in Telugu | శ్రీ గాయత్రీ కవచం 1

0
159
Sri Gayatri Kavacham 1 Lyrics in Telugu
Sri Gayatri Kavacham 1 Lyrics With Meaning in Telugu PDF Download

Sri Gayatri Kavacham 1 Lyrics in Telugu

శ్రీ గాయత్రీ కవచం

యాజ్ఞవల్క్య ఉవాచ |
స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ సంశయోఽస్తి మహాన్మమ |
చతుఃషష్టికలానాం చ పాతకానాం చ తద్వద || ౧ ||

ముచ్యతే కేన పుణ్యేన బ్రహ్మరూపం కథం భవేత్ |
దేహశ్చ దేవతారూపో మంత్రరూపో విశేషతః |
క్రమతః శ్రోతుమిచ్ఛామి కవచం విధిపూర్వకమ్ || ౨ ||

బ్రహ్మోవాచ |
అస్య శ్రీగాయత్రీకవచస్య బ్రహ్మవిష్ణురుద్రా ఋషయః, ఋగ్యజుఃసామాథర్వాణి ఛందాంసి, పరబ్రహ్మస్వరూపిణీ గాయత్రీ దేవతా, భూర్బీజం, భువః శక్తిః, స్వః కీలకం, శ్రీగాయత్రీప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||

ఋష్యాదిన్యాసః –
ఓం బ్రహ్మవిష్ణురుద్ర ఋషిభ్యో నమః శిరసి |
ఋగ్యజుఃసామాథర్వచ్ఛందోభ్యో నమః ముఖే |
పరబ్రహ్మస్వరూపిణీ గాయత్రీదేవతాయై నమః హృది |
భూః బీజాయ నమః గుహ్యే |
భువః శక్తయే నమః పాదయోః |
స్వః కీలకాయ నమః నాభౌ |
వినియోగాయ నమః సర్వాంగే |
కరన్యాసః –
ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితురితి అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం భూర్భువః స్వః వరేణ్యమితి తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం భూర్భువః స్వః భర్గో దేవస్యేతి మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం భూర్భువః స్వః ధీమహీతి అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం భూర్భువః స్వః ధియో యో నః ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం భూర్భువః స్వః ప్రచోదయాదితి కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||
అంగన్యాసః –
ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితురితి హృదయాయ నమః |
ఓం భూర్భువః స్వః వరేణ్యమితి శిరసే స్వాహా |
ఓం భూర్భువః స్వః భర్గో దేవస్యేతి శిఖాయై వషట్ |
ఓం భూర్భువః స్వః ధీమహీతి కవచాయ హుమ్ |
ఓం భూర్భువః స్వః ధియో యో నః ఇతి నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం భూర్భువః స్వః ప్రచోదయాదితి అస్త్రాయ ఫట్ ||

ప్రార్థనా –
వర్ణాస్త్రాం కుండికాహస్తాం శుద్ధనిర్మలజ్యోతిషీమ్ |
సర్వతత్త్వమయీం వందే గాయత్రీం వేదమాతరమ్ ||

అథ ధ్యానమ్ –
ముక్తావిద్రుమహేమనీలధవళచ్ఛాయైర్ముఖైస్త్రీక్షణై-
-ర్యుక్తామిందునిబద్ధరత్నముకుటాం తత్త్వార్థవర్ణాత్మికామ్ |
గాయత్రీం వరదాభయాంకుశకశాం శూలం కపాలం గుణం
శంఖం చక్రమథారవిందయుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే ||

అథ కవచమ్ –
ఓం గాయత్రీ పూర్వతః పాతు సావిత్రీ పాతు దక్షిణే |
బ్రహ్మవిద్యా చ మే పశ్చాదుత్తరే మాం సరస్వతీ || ౧ ||

పావకీం మే దిశం రక్షేత్పావకోజ్జ్వలశాలినీ |
యాతుధానీం దిశం రక్షేద్యాతుధానగణార్దినీ || ౨ ||

పావమానీం దిశం రక్షేత్పవమానవిలాసినీ |
దిశం రౌద్రీమవతు మే రుద్రాణీ రుద్రరూపిణీ || ౩ ||

ఊర్ధ్వం బ్రహ్మాణీ మే రక్షేదధస్తాద్వైష్ణవీ తథా |
ఏవం దశ దిశో రక్షేత్ సర్వతో భువనేశ్వరీ || ౪ ||

బ్రహ్మాస్త్రస్మరణాదేవ వాచాం సిద్ధిః ప్రజాయతే |
బ్రహ్మదండశ్చ మే పాతు సర్వశస్త్రాస్త్రభక్షకః || ౫ ||

బ్రహ్మశీర్షస్తథా పాతు శత్రూణాం వధకారకః |
సప్త వ్యాహృతయః పాంతు సర్వదా బిందుసంయుతః || ౬ ||

వేదమాతా చ మాం పాతు సరహస్యా సదైవతా |
దేవీసూక్తం సదా పాతు సహస్రాక్షరదేవతా || ౭ ||

చతుఃషష్టికలా విద్యా దివ్యాద్యా పాతు దేవతా |
బీజశక్తిశ్చ మే పాతు పాతు విక్రమదేవతా || ౮ ||

తత్పదం పాతు మే పాదౌ జంఘే మే సవితుః పదమ్ |
వరేణ్యం కటిదేశం తు నాభిం భర్గస్తథైవ చ || ౯ ||

దేవస్య మే తు హృదయం ధీమహీతి గలం తథా |
ధియో మే పాతు జిహ్వాయాం యః పదం పాతు లోచనే || ౧౦ ||

లలాటే నః పదం పాతు మూర్ధానం మే ప్రచోదయాత్ |
తద్వర్ణః పాతు మూర్ధానం సకారః పాతు ఫాలకమ్ || ౧౧ ||

చక్షుషీ మే వికారస్తు శ్రోత్రం రక్షేత్తు కారకః |
నాసాపుటే వకారో మే రేకారస్తు కపోలయోః || ౧౨ ||

ణికారస్త్వధరోష్ఠే చ యకారస్తూర్ధ్వ ఓష్ఠకే |
ఆస్యమధ్యే భకారస్తు ర్గోకారస్తు కపోలయోః || ౧౩ ||

దేకారః కంఠదేశే చ వకారః స్కంధదేశయోః |
స్యకారో దక్షిణం హస్తం ధీకారో వామహస్తకమ్ || ౧౪ ||

మకారో హృదయం రక్షేద్ధికారో జఠరం తథా |
ధికారో నాభిదేశం తు యోకారస్తు కటిద్వయమ్ || ౧౫ ||

గుహ్యం రక్షతు యోకార ఊరూ మే నః పదాక్షరమ్ |
ప్రకారో జానునీ రక్షేచ్చోకారో జంఘదేశయోః || ౧౬ ||

దకారో గుల్ఫదేశం తు యాత్కారః పాదయుగ్మకమ్ |
జాతవేదేతి గాయత్రీ త్ర్యంబకేతి దశాక్షరా || ౧౭ ||

సర్వతః సర్వదా పాతు ఆపోజ్యోతీతి షోడశీ |
ఇదం తు కవచం దివ్యం బాధాశతవినాశకమ్ || ౧౮ ||

చతుఃషష్టికలావిద్యాసకలైశ్వర్యసిద్ధిదమ్ |
జపారంభే చ హృదయం జపాంతే కవచం పఠేత్ || ౧౯ ||

స్త్రీగోబ్రాహ్మణమిత్రాదిద్రోహాద్యఖిలపాతకైః |
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యః పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి || ౨౦ ||

పుష్పాంజలిం చ గాయత్ర్యా మూలేనైవ పఠేత్సకృత్ |
శతసాహస్రవర్షాణాం పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్ || ౨౧ ||

భూర్జపత్రే లిఖిత్వైతత్ స్వకంఠే ధారయేద్యది |
శిఖాయాం దక్షిణే బాహౌ కంఠే వా ధారయేద్బుధః || ౨౨ ||

త్రైలోక్యం క్షోభయేత్సర్వం త్రైలోక్యం దహతి క్షణాత్ |
పుత్రవాన్ ధనవాన్ శ్రీమాన్ నానావిద్యానిధిర్భవేత్ || ౨౩ ||

బ్రహ్మాస్త్రాదీని సర్వాణి తదంగస్పర్శనాత్తతః |
భవంతి తస్య తుల్యాని కిమన్యత్కథయామి తే || ౨౪ ||

అభిమంత్రితగాయత్రీకవచం మానసం పఠేత్ |
తజ్జలం పిబతో నిత్యం పురశ్చర్యాఫలం భవేత్ || ౨౫ ||

లఘుసామాన్యకం మంత్రం మహామంత్రం తథైవ చ |
యో వేత్తి ధారణాం యుంజన్ జీవన్ముక్తః స ఉచ్యతే || ౨౬ ||

సప్తవ్యాహృతయో విప్ర సప్తావస్థాః ప్రకీర్తితాః |
సప్తజీవశతా నిత్యం వ్యాహృతీ అగ్నిరూపిణీ || ౨౭ ||

ప్రణవే నిత్యయుక్తస్య వ్యాహృతీషు చ సప్తసు |
సర్వేషామేవ పాపానాం సంకరే సముపస్థితే || ౨౮ ||

శతం సహస్రమభ్యర్చ్య గాయత్రీ పావనం మహత్ |
దశశతమష్టోత్తరశతం గాయత్రీ పావనం మహత్ || ౨౯ ||

భక్తిమాన్యో భవేద్విప్రః సంధ్యాకర్మ సమాచరేత్ |
కాలే కాలే తు కర్తవ్యం సిద్ధిర్భవతి నాన్యథా || ౩౦ ||

ప్రణవం పూర్వముద్ధృత్య భూర్భువఃస్వస్తథైవ చ |
తుర్యం సహైవ గాయత్రీజప ఏవముదాహృతమ్ || ౩౧ ||

తురీయపాదముత్సృజ్య గాయత్రీం చ జపేద్ద్విజః |
స మూఢో నరకం యాతి కాలసూత్రమధోగతిః || ౩౨ ||

మంత్రాదౌ జననం ప్రోక్తం మంత్రాంతే మృతసూతకమ్ |
ఉభయోర్దోషనిర్ముక్తం గాయత్రీ సఫలా భవేత్ || ౩౩ ||

మంత్రాదౌ పాశబీజం చ మంత్రాంతే కుశబీజకమ్ |
మంత్రమధ్యే తు యా మాయా గాయత్రీ సఫలా భవేత్ || ౩౪ ||

వాచికం త్వేకమేవ స్యాదుపాంశు శతముచ్యతే |
సహస్రం మానసం ప్రోక్తం త్రివిధం జపలక్షణమ్ || ౩౫ ||

అక్షమాలాం చ ముద్రాం చ గురోరపి న దర్శయేత్ |
జపం చాక్షస్వరూపేణానామికామధ్యపర్వణి || ౩౬ ||

అనామా మధ్యయా హీనా కనిష్ఠాదిక్రమేణ తు |
తర్జనీమూలపర్యంతం గాయత్రీజపలక్షణమ్ || ౩౭ ||

పర్వభిస్తు జపేదేవమన్యత్ర నియమః స్మృతః |
గాయత్ర్యా వేదమూలత్వాద్వేదః పర్వసు గీయతే || ౩౮ ||

దశభిర్జన్మజనితం శతేనైవ పురా కృతమ్ |
త్రియుగం తు సహస్రాణి గాయత్రీ హంతి కిల్బిషమ్ || ౩౯ ||

ప్రాతః కాలేషు కర్తవ్యం సిద్ధిం విప్రో య ఇచ్ఛతి |
నాదాలయే సమాధిశ్చ సంధ్యాయాం సముపాసతే || ౪౦ ||

అంగుల్యగ్రేణ యజ్జప్తం యజ్జప్తం మేరులంఘనే |
అసంఖ్యయా చ యజ్జప్తం తజ్జప్తం నిష్ఫలం భవేత్ || ౪౧ ||

వినా వస్త్రం ప్రకుర్వీత గాయత్రీ నిష్ఫలా భవేత్ |
వస్త్రపుచ్ఛం న జానాతి వృథా తస్య పరిశ్రమః || ౪౨ ||

గాయత్రీం తు పరిత్యజ్య అన్యమంత్రముపాసతే |
సిద్ధాన్నం చ పరిత్యజ్య భిక్షామటతి దుర్మతిః || ౪౩ ||

ఋషిశ్ఛందో దేవతాఖ్యా బీజశక్తిశ్చ కీలకమ్ |
వినియోగం న జానాతి గాయత్రీ నిష్ఫలా భవేత్ || ౪౪ ||

వర్ణముద్రా ధ్యానపదమావాహనవిసర్జనమ్ |
దీపం చక్రం న జానాతి గాయత్రీ నిష్ఫలా భవేత్ || ౪౫ ||

శక్తిన్యాసస్తథా స్థానం మంత్రసంబోధనం పరమ్ |
త్రివిధం యో న జానాతి గాయత్రీ నిష్ఫలా భవేత్ || ౪౬ ||

పంచోపచారకాంశ్చైవ హోమద్రవ్యం తథైవ చ |
పంచాంగం చ వినా నిత్యం గాయత్రీ నిష్ఫలా భవేత్ || ౪౭ ||

మంత్రసిద్ధిర్భవేజ్జాతు విశ్వామిత్రేణ భాషితమ్ |
వ్యాసో వాచస్పతిం జీవస్తుతా దేవీ తపః స్మృతౌ || ౪౮ ||

దేవీ జప్తా సహస్రం సా హ్యుపపాతకనాశినీ |
లక్షజాప్యే తథా తచ్చ మహాపాతకనాశినీ || ౪౯ ||

కోటిజాప్యేన రాజేంద్ర యదిచ్ఛతి తదాప్నుయాత్ |
న దేయం పరశిష్యేభ్యో హ్యభక్తేభ్యో విశేషతః |
శిష్యేభ్యో భక్తియుక్తేభ్యో హ్యన్యథా మృత్యుమాప్నుయాత్ || ౫౦ ||

ఇతి శ్రీమద్వసిష్ఠసంహితాయాం శ్రీ గాయత్రీ కవచమ్ |

Related Stotras

Sri Varahi Sahasranama Stotram Lyrics In Telugu | శ్రీ వారాహీ సహస్రనామ స్తోత్రం

Sri Varahi Sahasranama Stotram Lyrics In Telugu | శ్రీ వారాహీ సహస్రనామ స్తోత్రం

వివిధ గాయత్రీ మంత్రాలు – Vividha Gayatri Mantralu in Telugu

శ్రీ గాయత్రీ భుజంగ స్తోత్రం – Sri Gayatri Bhujanga Stotram in Telugu

గాయత్రీ రామాయణం – Gayatri Ramayanam

శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి – Sri Gayatri Stuti

శ్రీ గాయత్రీ అష్టకం – Gayatri ashtakam

Gayatri Jayanti 2023 in Telugu | గాయత్రీ జయంతి ప్రాముఖ్యత & విశిష్ఠత

Sri Gayatri Stotram in Telugu | శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం

గాయత్రీ మంత్రం – గొప్పదనం – మన సంస్కృతి | Gayatri Mantra In Telugu