శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి – Sri Gayatri Stuti

0
686
శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి – Sri Gayatri Stuti

శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి – Sri Gayatri Stuti

నారద ఉవాచ |
భక్తానుకంపిన్ సర్వజ్ఞ హృదయం పాపనాశనమ్ |
గాయత్ర్యాః కథితం తస్మాద్ గాయత్ర్యాః స్తోత్రమీరథ || ౧ ||

శ్రీ నారాయణ ఉవాచ |
ఆదిశక్తే జగన్మాతర్భక్తానుగ్రహకారిణీ |
సర్వత్ర వ్యాపికేఽనంతే శ్రీ సంధ్యే తే నామోఽస్తుతే || ౨ ||

త్వమేవ సంధ్యా గాయత్రీ సావిత్రీ చ సరస్వతీ |
బ్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ రౌద్రీ రక్తా శ్వేతా సితేతరా || ౩ ||

ప్రాతర్బాలా చ మధ్యాహ్నే యౌవనస్థా భవేత్పునః |
వృద్ధా సాయం భగవతీ చింత్యతే మునిభిస్సదా || ౪ ||

హంసస్థా గరుడారూఢా తథా వృషభవాహనీ |
ఋగ్వేదాధ్యాయినీ భూమౌ దృశ్యతే యా తపస్విభిః || ౫ ||

యజుర్వేదం పఠన్తీ చ అన్తరిక్షే విరాజితే |
సా సామగాపి సర్వేషు భ్రామ్యమాణా తథా భువి || ౬ ||

రుద్రలోకం గతా త్వం హి విష్ణులోకనివాసినీ |
త్వమేవ బ్రాహ్మణో లోకే మర్త్యానుగ్రహకారిణీ || ౭ ||

సప్తర్షిప్రీతి జననీ మాయా బహువరప్రదా |
శివయోః కరనేత్రోత్థా హ్య శ్రుస్వేదసముద్భవా || ౮ ||

ఆనందజననీ దుర్గా దశథా పరిపఠ్యతే |
వరేణ్యా వరదా చైవ వరిష్ఠా వరవర్ణినీ || ౯ ||

గరిష్ఠా వారాహీ చ వరారోహా చ సప్తమీ |
నీలగంగా తథా సంధ్యా సర్వదా భోగమోక్షదా || ౧౦ ||

భాగీరధీ మర్త్యలోకే పాతాళే భోగవత్యపి |
త్రిలోకవాసినీ దేవీ స్థానత్రయనివాసినీ || ౧౧ ||

భూర్లోకస్థా త్వమేవాఽసి ధరిత్రీ శోకధారిణీ |
భువో లోకే వాయుశక్తిః స్వర్లోకే తేజసాం నిధిః || ౧౨ ||

మహర్లోకే మహాసిద్ధిర్జనలోకే జనన్యపి |
తపస్వినీ తపోలోకే సత్యలోకే తు సత్యవాక్ || ౧౩ ||

కమలా విష్ణులోకే చ గాయత్రీ బ్రహ్మలోకగా |
రుద్రలోకే స్థితా గౌరీ హరార్ధాంగనివాసినీ || ౧౪ ||

అహమేవ మహతశ్చైవ ప్రకృతిస్త్వం హి గీయసే |
సామ్యవస్థాత్మికా త్వం హి శబలబ్రహ్మరూపిణీ || ౧౫ ||

తతః పరాఽపరాశక్తి పరమా త్వం హి గీయసే |
ఇచ్ఛాశక్తి క్రియాశక్తిః జ్ఞానశక్తిః త్రిశక్తిదా || ౧౬ ||

గంగా చ యమునా చైవ విపాశా చ సరస్వతీ |
సురయూర్ధేవికా సింధుర్నర్మదేరావతీ తథా || ౧౭ ||

గోదావరీ శతద్రుశ్చ కావేరీ దేవలోకగా |
కౌశికీ చంద్రభాగా చ వితస్తా చ సరస్వతీ || ౧౮ ||

గండకీ తాపినీ తోయా గోమతీ వేత్రవత్యపి |
ఇడా చ పింగళీ చైవ సుషుమ్నా చ తృతీయకా || ౧౯ ||

గాంధారీ హస్తిజిహ్వా చ పూషాపూషా తథైవ చ |
అలం బుషా కుహూశ్చైవ శంఖినీ ప్రాణవాహినీ || ౨౦ ||

నాడీ చ తం శరీరస్థా గీయసే ప్రాక్తనైర్బుధైః |
హృత్పద్మస్థా ప్రాణశక్తిః కంఠస్థా స్వప్ననాయికా || ౨౧ ||

తాలుస్థా త్వం సదాధార బిందుస్థా బిందుమాలినీ |
మూలే తు కుండలీ శక్తిః వ్యాపినీ కేశమూలగా || ౨౨ ||

శిఖామధ్యాసనా త్వం హి శిఖాగ్రేతు మనోన్మనీ |
కిమన్యద్బహునోక్తేన యత్కించిజ్జగతీత్రయే || ౨౩ ||

తత్సర్వే త్వం మహాదేవి శ్రియే సంధ్యే నమోస్తుతే |
ఇతీదం కీర్తితం స్తోత్రం సంధ్యాయాం బహుపుణ్యదమ్ || ౨౪ ||

మహాపాపప్రశమనం మహాసిద్ధి విధాయకమ్ |
య ఇదం కీర్తయేత్ స్తోత్రం సంధ్యాకాలే సమాహితః || ౨౫ ||

అపుత్రః ప్రాప్నుయాత్ పుత్రం ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ |
సర్వతీర్థతపోదానయజ్ఞయోగఫలం లభేత్ || ౨౬ ||

భోగాన్ భుంక్త్వా చిరం కాలమంతే మోక్షమవాప్నుయాత్ |
తపస్విభిః కృతం స్తోత్రం స్నానకాలే తు యః పఠేత్ || ౨౭ ||

యత్ర యత్ర జలే మగ్నః సంధ్యామజ్జనజం ఫలమ్ |
లభతే నాత్ర సందేహః సత్యం సత్యం చ నారద || ౨౮ ||

శృణుయాద్యోపి తద్భక్త్యా స తు పాపాత్ ప్రముచ్యతే |
పీయూషసదృశం వాక్యం సంధ్యోక్తం నారదేరితమ్ || ౨౯ ||

Download PDF here Sri Gayatri Stuti – శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి

Sri Gayatri Devi Related Stotras

Sri Gayatri Kavacham 1 Lyrics in Telugu | శ్రీ గాయత్రీ కవచం 1

వివిధ గాయత్రీ మంత్రాలు – Vividha Gayatri Mantralu in Telugu

శ్రీ గాయత్రీ భుజంగ స్తోత్రం – Sri Gayatri Bhujanga Stotram in Telugu

గాయత్రీ రామాయణం – Gayatri Ramayanam

శ్రీ గాయత్రీ అష్టకం – Gayatri ashtakam

Gayatri Jayanti 2023 in Telugu | గాయత్రీ జయంతి ప్రాముఖ్యత & విశిష్ఠత

Sri Gayatri Stotram in Telugu | శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం

గాయత్రీ మంత్రం – గొప్పదనం – మన సంస్కృతి | Gayatri Mantra In Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here