శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి – Sri Gayatri Stuti

శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి – Sri Gayatri Stuti నారద ఉవాచ | భక్తానుకంపిన్ సర్వజ్ఞ హృదయం పాపనాశనమ్ | గాయత్ర్యాః కథితం తస్మాద్ గాయత్ర్యాః స్తోత్రమీరథ || ౧ || శ్రీ నారాయణ ఉవాచ | ఆదిశక్తే జగన్మాతర్భక్తానుగ్రహకారిణీ | సర్వత్ర వ్యాపికేఽనంతే శ్రీ సంధ్యే తే నామోఽస్తుతే || ౨ || త్వమేవ సంధ్యా గాయత్రీ సావిత్రీ చ సరస్వతీ | బ్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ రౌద్రీ రక్తా శ్వేతా సితేతరా || ౩ … Continue reading శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి – Sri Gayatri Stuti