Sri Govindaraja Stotram in Telugu | శ్రీ గోవిందరాజ స్తోత్రం

0
120
Sri Govindaraja Stotram Lyrics in Telugu
Sri Govindaraja Stotram Lyrics With Meaning in Telugu

Sri Govindaraja Stotram Lyrics in Telugu

శ్రీ గోవిందరాజ స్తోత్రం

శ్రీవేంకటాచలవిభోపరావతార
గోవిందరాజ గురుగోపకులావతార |
శ్రీపూరధీశ్వర జయాదిమ దేవదేవ
నాథ ప్రసీద నత కల్పతరో నమస్తే || ౧ ||

లీలావిభూతిజనతాపరిరక్షణార్థం
దివ్యప్రబోధశుకయోగిసమప్రభావ |
స్వామిన్ భవత్పదసరోరుహసాత్కృతం తం
యోగీశ్వరం శఠరిపుం కృపయా ప్రదేహి || ౨ ||

శ్రీభూమినాయకదయాకరదివ్యమూర్తే
దేవాధిదేవజగదేక శరణ్య విష్ణో |
గోపాంగనాకుచసరోరుహభృంగరాజ
గోవిందరాజ విజయీ భవ కోమలాంగ || ౩ ||

దేవాధిదేవ ఫణిరాజ విహంగరాజ
రాజత్కిరీట మణిరాజివిరాజితాంఘ్రే |
రాజాధిరాజ యదురాజకులాధిరాజ
గోవిందరాజ విజయీ భవ గోపచంద్ర || ౪ ||

కాసారయోగి పరమాద్భుత భక్తిబద్ధ
వాఙ్మాల్యభూషి తమహోత్పలరమ్యపాద |
గోపాధినాథ వసుదేవకుమార కృష్ణ
గోవిందరాజ విజయీ భవ గోకులేంద్ర || ౫ ||

శ్రీభూతయోగి పరికల్పిత దివ్యమాన
జ్ఞానప్రదీపపరిదృష్ట గుణామృతాబ్ధే |
గోగోపజాలపరిరక్షణబద్ధదీక్ష
గోవిందరాజ విజయీ భవ గోపవంద్య || ౬ ||

మాన్యానుభావ మహదాహ్వయయోగిదృష్ట
శ్రీశంఖచక్ర కమలాసహితామలాంగ |
గోపీజనప్రియచరిత్రవిచిత్రవేష
గోవిందరాజ విజయీ భవ గోపనాథ || ౭ ||

శ్రీమత్వదీయపదపంకజ భక్తినిష్ఠ
శ్రీభక్తిసార మునినిశ్చితముఖ్యతత్త్వ |
గోపీజనార్తిహర గోపజనాంతరంగ
గోవిందరాజ విజయీ భవ గోపరత్న || ౮ ||

శ్రీమత్పరాంకుశమునీంద్ర సహస్రగాథా
సంస్తూయమాన చరణాంబుజ సర్వశేషిన్ |
గోపాలవంశతిలకాచ్యుత పద్మనాభ
గోవిందరాజ విజయీ భవ గోపవేష || ౯ ||

శేషాచలే మహతి పాదపపక్షిజన్మ
త్వద్భక్తితః స్పృహయతాకులశేఖరేణ |
రాజ్ఞా పునఃపునరుపాసిత పాదపద్మ
గోవిందరాజ విజయీ భవ గోరసజ్ఞ || ౧౦ ||

శ్రీవిష్ణుచిత్తకృతమంగళ దివ్యసూక్తే
తన్మానసాంబురుహకల్పిత నిత్యవాస |
గోపాలబాలయువతీవిటసార్వభౌమ
గోవిందరాజ విజయీ భవ గోవృషేంద్ర || ౧౧ ||

శ్రీవిష్ణుచిత్తకులనందనకల్పవల్లీ
గోపాలకాంత వినివేశితమాల్యలోల |
గోపాంగనాకుచకులాచలమధ్యసుప్త
గోవిందరాజ విజయీ భవ గోధనాఢ్య || ౧౨ ||

భక్తాంఘ్రిరేణుమునినా పరమం తదీయ
శేషత్వ మాశ్రితవతా విమలేన నిత్యం |
ప్రాబోధికస్తుతికృతా హ్యవబోధిత
శ్రీగోవిందరాజ విజయీ భవ గోపబంధో || ౧౩ ||

శ్రీపాణినామకమహాముని గీయమాన
దివ్యానుభావదయమాన దృగంచలాఢ్య |
సర్వాత్మరక్షణవిచక్షణ చక్రపాణే
గోవిందరాజ విజయీ భవ గోపికేంద్ర || ౧౪ ||

భక్తోత్తమాయ పరకాలమునీంద్రనామ్నే
విశ్రాణితాతుల మహాధన మూలమంత్ర |
పూర్ణానుకంపపురుషోత్తమ పుష్కరాక్ష
గోవిందరాజ విజయీ భవ గోసనాథ || ౧౫ ||

సత్త్వోత్తరే చరమపర్వణి సక్తచిత్తే
శాంతే సదా మధురపూర్వకవాఙ్మునీంద్రే |
నాథప్రసన్నహృదయాంబుజనందసూనో
గోవిందరాజ విజయీ భవ కుందదంత || ౧౬ ||

భక్తప్రపన్నకులనాయకభాష్యకార
సంకల్పకల్పతరు దివ్యఫలామలాత్మన్ |
శ్రీశేషశైలకటకాశ్రిత శేషశాయిన్
గోవిందరాజ విజయీ భవ విశ్వమూర్తే || ౧౭ ||

దేవ ప్రసీద కరుణాకర భక్తవర్గే
సేనాపతి ప్రణిహితాఖిలలోకభార |
శ్రీవాసదివ్యనగరాధిపరాజరాజ
గోవిందరాజ విజయీ భవ వేదవేద్య || ౧౮ ||

శ్రీమచ్ఛఠారి కరుణాశ్రితదేవగాన
పారజ్ఞనాథమునిసన్నుత పుణ్యకీర్తే |
గోబ్రాహ్మణప్రియగురో శ్రితపారిజాత
గోవిందరాజ జగతాం కురు మంగళాని || ౧౯ ||

ఇతి శ్రీ గోవిందరాజ స్తోత్రమ్ |

Related Posts

Ujjvala Venkatanatha Stotram in Telugu | ఉజ్జ్వలవేంకటనాథ స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu

Sri Govinda Namavali (Namalu) | శ్రీ గోవింద నామాలు

గోవిందనామాల విశిష్టత ఏమిటి?

శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః – Sri Venkateshwara Sahasranamavali in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర షోడశోపచార పూజ – Sri Venkateshwara Puja Vidhanam in Telugu.

శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram in Telugu

శ్రీనివాసగద్యం – Srinivasa gadyam in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram in Telugu

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram | శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం – Sri Venkateshwara Mangalashasanam

Sri Venkateshwara Stotram | శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్ – Venkateshwara suprabhatam

Kali Santaraka Stotram | కలిసంతారక స్తోత్రమ్, Lord Venkateshwara Swamy Stotras

శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి