Sri Hanuman Mala Mantram Lyrics in Telugu | శ్రీ హనుమన్మాలా మంత్రం

0
202
Sri Hanuman Mala Mantram Lyrics in Telugu
Sri Hanuman Mala Mantram Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Sri Hanuman Mala Mantram Lyrics in Telugu

శ్రీ హనుమన్మాలా మంత్రం

ఓం హ్రౌం క్ష్రౌం గ్లౌం హుం హ్సౌం ఓం నమో భగవతే పంచవక్త్ర హనూమతే ప్రకట పరాక్రమాక్రాంత సకలదిఙ్మండలాయ
నిజకీర్తి స్ఫూర్తిధావళ్య వితానాయమాన జగత్త్రితయాయ
అతులబలైశ్వర్య రుద్రావతారాయ
మైరావణ మదవారణ గర్వ నిర్వాపణోత్కంఠ కంఠీరవాయ
బ్రహ్మాస్త్రగర్వ సర్వంకషాయ
వజ్రశరీరాయ
లంకాలంకారహారిణే
తృణీకృతార్ణవలంఘనాయ
అక్షశిక్షణ విచక్షణాయ
దశగ్రీవ గర్వపర్వతోత్పాటనాయ
లక్ష్మణ ప్రాణదాయినే
సీతామనోల్లాసకరాయ
రామమానస చకోరామృతకరాయ
మణికుండలమండిత గండస్థలాయ
మందహాసోజ్జ్వలన్ముఖారవిందాయ
మౌంజీ కౌపీన విరాజత్కటితటాయ
కనకయజ్ఞోపవీతాయ
దుర్వార వారకీలిత లంబశిఖాయ
తటిత్కోటి సముజ్జ్వల పీతాంబరాలంకృతాయ
తప్త జాంబూనదప్రభాభాసుర రమ్య దివ్యమంగళ విగ్రహాయ
మణిమయగ్రైవేయాంగద హారకింకిణీ కిరీటోదారమూర్తయే
రక్తపంకేరుహాక్షాయ
త్రిపంచనయన స్ఫురత్పంచవక్త్ర ఖట్వాంగ త్రిశూల ఖడ్గోగ్ర పాశాంకుశ క్ష్మాధర భూరుహ కౌమోదకీ కపాల హలభృద్దశభుజాటోపప్రతాప భూషణాయ
వానర నృసింహ తార్‍క్ష్య వరాహ హయగ్రీవానన ధరాయ
నిరంకుశ వాగ్వైభవప్రదాయ
తత్త్వజ్ఞానదాయినే
సర్వోత్కృష్ట ఫలప్రదాయ
సుకుమార బ్రహ్మచారిణే
భరత ప్రాణసంరక్షణాయ
గంభీరశబ్దశాలినే
సర్వపాపవినాశాయ
రామ సుగ్రీవ సంధాన చాతుర్య ప్రభావాయ
సుగ్రీవాహ్లాదకారిణే
వాలి వినాశకారణాయ
రుద్రతేజస్వినే వాయునందనాయ
అంజనాగర్భరత్నాకరామృతకరాయ
నిరంతర రామచంద్రపాదారవింద మకరంద మత్త మధురకరాయమాణ మానసాయ
నిజవాల వలయీకృత కపిసైన్య ప్రాకారాయ
సకల జగన్మోదకోత్కృష్టకార్య నిర్వాహకాయ
కేసరీనందనాయ
కపికుంజరాయ
భవిష్యద్బ్రహ్మణే
ఓం నమో భగవతే పంచవక్త్ర హనూమతే తేజోరాశే ఏహ్యేహి దేవభయం అసురభయం గంధర్వభయం యక్షభయం బ్రహ్మరాక్షసభయం భూతభయం ప్రేతభయం పిశాచభయం విద్రావయ విద్రావయ
రాజభయం చోరభయం శత్రుభయం సర్పభయం వృశ్చికభయం మృగభయం పక్షిభయం క్రిమిభయం కీటకభయం ఖాదయ ఖాదయ
ఓం నమో భగవతే పంచవక్త్ర హనూమతే జగదాశ్చర్యకర శౌర్యశాలినే ఏహ్యేహి శ్రవణజభూతానాం దృష్టిజభూతానాం శాకినీ ఢాకినీ కామినీ మోహినీనాం భేతాళ బ్రహ్మరాక్షస సకల కూశ్మాండానాం విషయదుష్టానాం విషమవిశేషజానాం భయం హర హర మథ మథ భేదయ భేదయ ఛేదయ ఛేదయ మారయ మారయ శోషయ శోషయ ప్రహారయ ప్రహారయ
ఠఠఠఠ ఖఖఖఖ ఖేఖే ఓం నమో భగవతే పంచవక్త్ర హనూమతే శృంఖలాబంధ విమోచనాయ ఉమామహేశ్వర తేజో మహిమావతార సర్వవిషభేదన సర్వభయోత్పాటన సర్వజ్వరచ్ఛేదన సర్వభయభంజన
ఓం నమో భగవతే పంచవక్త్ర హనూమతే కబలీకృతార్కమండల భూతమండల ప్రేతమండల పిశాచమండలాన్నిర్ఘాటయ నిర్ఘాటాయ భూతజ్వర ప్రేతజ్వర పిశాచజ్వర మాహేశ్వరజ్వర భేతాళజ్వర బ్రహ్మరాక్షసజ్వర ఐకాహికజ్వర ద్వ్యాహికజ్వర త్ర్యాహికజ్వర చాతుర్థికజ్వర పాంచరాత్రికజ్వర విషమజ్వర దోషజ్వర బ్రహ్మరాక్షసజ్వర భేతాళపాశ మహానాగకులవిషం నిర్విషం కురు కురు ఝట ఝట దహ దహ
ఓం నమో భగవతే పంచవక్త్ర హనూమతే కాలరుద్ర రౌద్రావతార సర్వగ్రహానుచ్చాటయోచ్చాటయ ఆహ ఆహ ఏహి ఏహి దశదిశో బంధ బంధ సర్వతో రక్ష రక్ష సర్వశత్రూన్ కంపయ కంపయ మారయ మారయ దాహయ దాహయ కబలయ కబలయ సర్వజనానావేశయ ఆవేశయ మోహయ మోహయ ఆకర్షయ ఆకర్షయ
ఓం నమో భగవతే పంచవక్త్ర హనూమతే జగద్గీతకీర్తయే ప్రత్యర్థిదర్ప దళనాయ పరమంత్రదర్ప దళనాయ పరమంత్రప్రాణనాశాయ ఆత్మమంత్ర పరిరక్షణాయ పరబలం ఖాదయ ఖాదయ క్షోభయ క్షోభయ హారయ హారయ త్వద్భక్త మనోరథాని పూరయ పూరయ సకలసంజీవినీనాయక వరం మే దాపయ దాపయ
ఓం నమో భగవతే పంచవక్త్ర హనూమతే ఓం హ్రౌం క్ష్రౌం గ్లౌం హుం హ్సౌం శ్రీం భ్రీం ఘ్రీం ఓం న్రూం క్లీం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రః హుం ఫట్ ఖే ఖే హుం ఫట్ స్వాహా |

ఇతి శ్రీ పంచముఖ హనుమన్మాలా మంత్రమ్ ||

Related Posts

Hanuman Chalisa in Telugu | హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chalisa (Telugu Translation) | హనుమాన్ చాలీసా (తెలుగు అనువాదం)

Hanuman Chalisa Significance in Telugu | హనుమాన్ చాలీసా ప్రాముఖ్యత

హనుమాన్ చాలీసా ఎలా పుట్టింది? | Story of Hanuman Chalisa in Telugu

Pavamana Suktam Lyrics in Telugu | పవమాన సూక్తం

Sri Hanuman Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ హనుమదష్టకం

Sri Hanumat Kavacham (Ananda Ramayane) Lyrics in Telugu – శ్రీ హనుమత్ కవచం (శ్రీమదానందరామాయణే)

Sri Hanuman Kavacham Lyrics in Telugu | శ్రీ హనుమత్ కవచం

Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram Lyrics in Telugu – శ్రీ యంత్రోధారక హనుమత్ (ప్రాణదేవర) స్తోత్రం

Sri Ramadootha (Anjaneya) Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ రామదూత (ఆంజనేయ) స్తోత్రం

Karya Siddhi Hanuman Mantra Lyrics in Telugu | కార్యసిద్ధి శ్రీ హనుమాన్ మంత్రం

Bajrang Baan Lyrics in Telugu | బజరంగ్ బాణ్

Sri Anjaneya Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం

Sri Anjaneya Navaratna Mala Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ ఆంజనేయ నవరత్నమాలా స్తోత్రం

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Anjaneya Ashtottara Satanamavali