Sri Hayagriva Stotram in Telugu | శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం

0
10401
Sri Hayagriva Stotram Lyrics in Telugu
శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం | Sri Hayagriva Stotram Telugu Lyrics With Meaning in PDF

Sri Hayagriva Stotram Lyrics in Telugu

॥ శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం ॥

Benefits of Chanting Sri Hayagriva Stotram

Sri Hayagriva is honored as the Ultimate Deity of Wisdom. Individuals recite this Sri Hayagriva Stotram to enhance their cognitive capabilities, making it particularly beneficial for students and those striving towards academic achievements.

శ్రీమాన్ వేఙ్కటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ ।

వేదాన్తాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది ॥

 

జ్ఞానానన్దమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిమ్ ।

ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే ॥ ౧॥

 

స్వతః సిద్ధం శుద్ధస్ఫటికమణి భూభృత్ప్రతిభటం

సుధాసధ్రీచీభిర్ద్యుతిభిరవదాతత్రిభువనమ్ ।

అనన్తైస్త్రయ్యన్తైరనువిహిత హేషాహలహలం

హతాశేషావద్యం హయవదనమీడీమహి మహః ॥ ౨॥

 

సమాహారః సామ్నాం ప్రతిపదమృచాం ధామ యజుషాం

లయః ప్రత్యూహానాం లహరి వితతిర్బోధజలధేః ।

కథాదర్పక్షుభ్యత్కథకకుల కోలాహలభవం

హరత్వన్తర్ధ్వాన్తం హయవదన హేషా హలహలః ॥ ౩॥

 

ప్రాచీ సన్ధ్యా కాచిదన్తర్నిశాయాః

ప్రజ్ఞాదృష్టేరఞ్జనశ్రీరపూర్వా ।

వక్త్రీ వేదాన్ భాతు మే వాజివక్త్రా

వాగీశాఖ్యా వాసుదేవస్య మూర్తిః ॥ ౪॥

 

విశుద్ధ విజ్ఞాన ఘన స్వరూపం

విజ్ఞాన విశ్రాణన బద్ధదీక్షమ్ ।

దయానిధిం దేహభృతాం శరణ్యం

దేవమ్ హయగ్రీవమహం ప్రపద్యే ॥ ౫॥

 

అపౌరుషేయైరపి వాక్ప్రపఞ్చైః

అద్యాపి తే భూతిమదృష్టపారామ్ ।

స్తువన్నహం ముగ్ధ ఇతి త్వయైవ

కారుణ్యతో నాథ కటాక్షణీయః ॥ ౬॥

 

దాక్షిణ్యరమ్యా గిరిశస్య మూర్తిః

దేవీ సరోజాసన ధర్మపత్నీ ।

వ్యాసాదయోఽపి వ్యపదేశ్యవాచః

స్ఫురన్తి సర్వే తవ శక్తిలేశైః ॥ ౭॥

 

మన్దోఽభవిష్యన్నియతం విరిఞ్చో

వాచాం నిధే వఞ్చితభాగధేయః ।

దైత్యాపనీతాన్ దయయైవ భూయోఽపి

అధ్యాపయిష్యో నిగమాన్ న చేత్ త్వమ్ ॥ ౮॥

 

వితర్కడోలాం వ్యవధూయ సత్వే

బృహస్పతిం వర్తయసే యతస్త్వమ్ ।

తేనైవ దేవ త్రిదశేశ్వరాణామ్

అస్పృష్ట డోలాయిత మాధిరాజ్యమ్ ॥ ౯॥

 

అగ్నౌ సమిద్ధార్చిషి సప్తతన్తోః

ఆతస్థివాన్ మన్త్రమయం శరీరమ్ ।

అఖణ్డసారైర్హవిషాం ప్రదానైః

ఆప్యాయనం వ్యోమసదాం విధత్సే ॥ ౧౦॥

 

యన్మూలమీదృక్ ప్రతిభాతి తత్వం

యా మూలమామ్నాయ మహాద్రుమాణామ్ ।

తత్వేన జానన్తి విశుద్ధ సత్వాః

తామక్షరా మక్షరమాతృకాం త్వామ్ ॥ ౧౧॥

 

అవ్యాకృతాద్ వ్యాకృతవానసి త్వమ్

నామాని రూపాణి చ యాని పూర్వమ్ ।

శంసన్తి తేషాం చరమాం ప్రతిష్ఠాం

వాగీశ్వర త్వాం త్వదుపజ్ఞవాచః ॥ ౧౨॥

 

ముగ్ధేన్దు నిష్యన్ద విలోభనీయాం

మూర్తిం తవానన్ద సుధా ప్రసూతిమ్ ।

విపశ్చితశ్చేతసి భావయన్తే

వేలాముదారామివ దుగ్ధసిన్ధోః ॥ ౧౩॥

 

మనోగతం పశ్యతి యః సదా త్వాం

మనీషినాం మానస రాజహంసమ్ ।

స్వయమ్ పురోభావ వివాదభాజః

కిఙ్కుర్వతే తస్య గిరో యథార్హమ్ ॥ ౧౪॥

 

అపి క్షణార్ధం కలయన్తి యే త్వామ్

ఆప్లావయన్తం విశదైర్మయూఖైః ।

వాచాం ప్రవాహైరనివారితైస్తే

మన్దాకినీం మన్దయితుం క్షమన్తే ॥ ౧౫॥

 

స్వామిన్ భవద్ధ్యాన సుధాభిషేకాత్

వహన్తి ధన్యాః పులకానుబన్ధమ్ ।

అలక్షితే క్వాపి నిరూఢమూలమ్

అఙ్గేష్వివానన్దథుం అఙ్కురన్తమ్ ॥ ౧౬॥

 

స్వామిన్ ప్రతీచా హృదయేన ధన్యాః

త్వద్ధ్యన చన్ద్రోదయ వర్ధమానమ్ ।

అమాన్తమానన్ద పయోధిమన్త

పయోభిరక్ష్ణాం పరివాహయన్తి ॥ ౧౭॥

 

స్వైరానుభావాస్త్వదధీన భావాః

సమృద్ధవీర్యాస్త్వదనుగ్రహేణ ।

విపశ్చితో నాథ తరన్తి మాయాం

వైహారికీం మోహన పిఞ్ఛికాం తే ॥ ౧౮॥

 

ప్రాఙ్నిర్మితానాం తపసాం విపాకాః

ప్రత్యగ్రనిఃశ్రేయస సమ్పదో మే ।

సమేధిషీరంస్తవ పాదపద్మే

సఙ్కల్ప చిన్తామణయః ప్రణామాః ॥ ౧౯॥

 

విలుప్త మూర్ధన్య లిపి క్రమాణామ్

సురేన్ద్ర చూడాపద లాలితానామ్ ।

త్వదఙ్ఘ్రి రాజీవ రజఃకణానామ్

భూయాన్ ప్రసాదో మయి నాథ భూయాత్ ॥ ౨౦॥

 

పరిస్ఫురన్నూపుర చిత్రభాను-

ప్రకాశ నిర్ధూత తమోనుషఙ్గామ్ ।

పదద్వయీం తే పరిచిన్మహే ఽన్తః

ప్రబోధ రాజీవ విభాత సన్ధ్యామ్ ॥ ౨౧॥

 

త్వత్కిఙ్కరాలమ్కరణోచితానాం

త్వయైవ కల్పాన్తర పాలితానామ్ ।

మఞ్జుప్రణాదం మణినూపురం తే

మఞ్జూషికాం వేదగిరాం ప్రతీమః ॥ ౨౨॥

 

సన్చిన్తయామి ప్రతిభాదశాస్థాన్

సన్ధుక్షయన్తం సమయ ప్రదీపాన్ ।

విజ్ఞాన కల్పద్రుమ పల్లవాభం

వ్యాఖ్యాన ముద్రా మధురం కరం తే ॥ ౨౩॥

 

చిత్తే కరోమి స్ఫురితాక్షమాలం

సవ్యేతరం నాథ కరం త్వదీయమ్ ।

జ్ఞానామృతోదఞ్చనలమ్పటానాం

లీలాఘటీ యన్త్రమివాశ్రితానామ్ ॥ ౨౪॥

 

ప్రబోధ సిన్ధోరరుణైః ప్రకాశైః

ప్రవాళ సఙ్ఘాతమివోద్వహన్తమ్ ।

విభావయే దేవ సపుస్తకం తే

వామం కరం దక్షిణమాశ్రితానామ్ ॥ ౨౫॥

 

తమాంసి భిత్వా విశదైర్మయూఖైః

సమ్ప్రీణయన్తం విదుషశ్చకోరాన్ ।

నిశామయే త్వాం నవపుణ్డరీకే

శరద్ఘనే చన్ద్రమివ స్ఫురన్తమ్ ॥ ౨౬॥

 

దిశన్తు మే దేవ సదా త్వదీయాః

దయాతరఙ్గానుచరాః కటాక్షాః ।

శ్రోత్రేషు పుమ్సామమృతమ్ క్షరన్తీం

సరస్వతీం సంశ్రిత కామధేనుమ్ ॥ ౨౭॥

 

విశేషవిత్పారిషదేషు నాథ

విదగ్ధ గోష్టీసమరాఙ్గణేషు ।

జిగీషతో మే కవితార్కికేన్ద్రాన్

జిహ్వాగ్ర సింహాసనమభ్యుపేయాః ॥ ౨౮॥

 

త్వాం చిన్తయన్ త్వన్మయతాం ప్రపన్నః

త్వాముద్గృణన్ శబ్దమయేన ధామ్నా ।

స్వామిన్ సమాజేషు సమేధిషీయ

స్వచ్ఛన్ద వాదాహవ బద్ధశూరః ॥ ౨౯॥

 

నానావిధానామగతిః కలానాం

న చాపి తీర్థేషు కృతావతారః ।

ధ్రువం తవానాథపరిగ్రహాయాః

నవం నవం పాత్రమహం దయాయాః ॥ ౩౦॥

 

అకమ్పనీయాన్యపనీతి భేదైః

అలన్కృషీరన్ హృదయం మదీయమ్ ।

శఙ్కాకళఙ్కాపగమోజ్జ్వలాని

తత్వాని సమ్యఞ్చి తవ ప్రసాదాత్ ॥ ౩౧॥

 

వ్యాఖ్యా ముద్రాం కరసరసిజైః పుస్తకమ్ శఙ్ఖచక్రే

బిభ్రద్భిన్నస్ఫటికరుచిరే పుణ్డరీకే నిషణ్ణః ।

అమ్లానశ్రీరమృతవిశదైరంశుభిః ప్లావయన్ మాం

ఆవిర్భూయాదనఘ మహిమా మానసే వాగధీశః ॥ ౩౨॥

 

వాగర్థ సిద్ధిహేతోః

పఠత హయగ్రీవసంస్తుతిం భక్త్యా ।

కవితార్కికకేసరిణా

వేఙ్కటనాథేన విరచితామేతామ్ ॥ ౩౩॥

 

॥ ఇతి శ్రీహయగ్రీవస్తోత్రం సమాప్తమ్ ॥

Related Posts

Hayagriva Jayanti Significance | హయగ్రీవ జయంతి విశిష్టత

Sri Hayagriva Stotram | Sri Hayagreeva Stotram

Significance of Hayagriva Jayanti | 2023 Hayagriva Jayanti Date & Timings

2023 హిందూ పండుగ క్యాలెండర్ | 2023 Hindu Festival Calendar

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here