శ్రీ జోగుళాంబాష్టకం – Sri Jogulamba Ashtakam in Telugu

0
1248
శ్రీ జోగుళాంబాష్టకం – Sri Jogulamba Ashtakam in Telugu

Sri Jogulamba Ashtakam

మహాయోగిపీఠస్థలే తుంగభద్రాతటే
సూక్ష్మకాశ్యాం సదాసంవసంతీం |
మహాయోగిబ్రహ్మేశవామాంకసంస్థాం
శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౧ ||

జ్వలద్రత్నవైడూర్యముక్తా ప్రవాళ
ప్రవీణ్యస్థగాంగేయకోటీరశోభాం |
సుకాశ్మీరరేఖాప్రభాఖ్యాం స్వఫాలే
శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౨ ||

స్వసౌందర్యమందస్మితాం బిందువక్త్రాం
రసత్కజ్జలాలిప్త పద్మాభనేత్రాం |
పరాం పార్వతీం విద్యుదాభాసగాత్రీం
శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౩ ||

ఘనశ్యామలాపాదసంలోక వేణీం
మనశ్శంకరారామపీయూష వాణీం |
శుకాశ్లిష్టసుశ్లాఘ్యపద్మాభపాణీం
శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౪ ||

సుధాపూర్ణ గాంగేయకుంభస్తనాఢ్యాం
లసత్పీతకౌశేయవస్త్రాం స్వకట్యాం |
గళేరత్నముక్తావళీపుష్పహారాం
శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౫ ||

శివాం శాంకరీం సర్వకళ్యాణశీలాం
భవానీం భవాంభోనిధేర్దివ్యనౌకాం |
కుమారీం కులోత్తారణీమాదివిద్యాం
శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౬ ||

చలత్కింకిణీం నూపురాపాదపద్మాం
సురేంద్రైర్మృగేంద్రైర్మహాయోగిబృందైః |
సదా సంస్తువంతీం పరం వేదవిద్భిః
శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౭ ||

హరేస్సోదరీం హవ్యవాహస్వరూపాం
ప్రసన్నాం ప్రపన్నార్తిహంత్రీం ప్రసిద్ధాం |
మహాసిద్ధిబుద్ధ్యాదివంద్యాం పరేశీం
శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౮ ||

ఇదం జోగుళాంబాష్టకం యః పఠేద్వా
ప్రభాతే నిశార్ధేఽథవా చిత్తశుద్ధిః |
పృథివ్యాం పరం సర్వభోగాంశ్చ భుక్త్వా
శ్రియం ముక్తిమాప్నోతి దివ్యాం ప్రసిద్ధః || ౯ ||

Download PDF here Sri Jogulamba Ashtakam – శ్రీ జోగుళాంబాష్టకం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here