శ్రీ కాళీ అష్టోత్తరశతనామావళిః స్తోత్రం | Sri Kali Ashtottara Shatanamavali in Telugu

Sri Kali Ashtottara Shatanamavali in Telugu శ్రీ కాళీ అష్టోత్తరశతనామావళిః స్తోత్రం ఓం కాల్యై నమః | ఓం కపాలిన్యై నమః | ఓం కాంతాయై నమః | ఓం కామదాయై నమః | ఓం కామసుందర్యై నమః | ఓం కాలరాత్ర్యై నమః | ఓం కాలికాయై నమః | ఓం కాలభైరవపూజితాయై నమః | ఓం కురుకుల్లాయై నమః | ౯ ఓం కామిన్యై నమః | ఓం కమనీయస్వభావిన్యై నమః | … Continue reading శ్రీ కాళీ అష్టోత్తరశతనామావళిః స్తోత్రం | Sri Kali Ashtottara Shatanamavali in Telugu