శ్రీ కాణిపాక గణపతి సుప్రభాతం – Kanipaka Ganapathi Suprabhatam

0
522

Kanipaka Ganapathi Suprabhatam Lyrics in Telugu

శ్రీ కాణిపాక గణపతి సుప్రభాతం | Sri Kanipaka Ganapati Suprabatham in Telugu

పార్వతీప్రియ పుత్రాయ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే
ఉత్తిష్ఠ గజరాజాస్యా! కర్తవ్యం లోకపాలనం
ఉత్తిష్ఠోsత్తిష్ఠ! విఘ్నేశ! ఉత్తిష్ఠ గణనాయక!
ఉత్తిష్ఠ గిరిజాపుత్ర! జగతాం మంగళం కురు
శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక త్వం
ప్రీత్యాsద్య జాగృహి కురు ప్రియమంగళాణి
త్రైలోక్య రక్షణకరాణి మహోజ్జ్వలాని
శ్రీమద్వినాయక విభో! తవ సుప్రభాతం
శ్రీమద్విహార పురవాస శివాత్మజాత
కూపోద్భవాద్భుత విలాస స్వయంభుమూర్తే
శ్రీదేవ శంఖ లిఖితాశ్రిత పాదపద్మ
శ్రీమద్వినాయక విభో! తవ సుప్రభాతం
శ్రీ నారికేళ వనశోభిత పుష్టిగాత్ర
క్షీరాభిషిక్త శుభవిగ్రహ తత్త్వమూర్తే
దివ్యాంగ మూషిక సువాహన మోదరూప
శ్రీమద్వినాయక విభో! తవ సుప్రభాతం
శ్రీ కాణిపాక వరభూతలవాస తుష్ట
హే ఆదిపూజ్య అరుణారుణ భానుతేజ
ప్రాచీదిశాంబరమిదం రవికాంతి నిష్ఠం
శ్రీమద్వినాయక విభో! తవ సుప్రభాతం
శ్రీ బాహుదా శుభతరంగ సుబాహు దత్త
సుస్నిగ్ధ శీతలకణానపి సంగృహీత్య
ప్రాభాత వాయురిహయాస్యతి సేవనాయ
శ్రీమద్వినాయక విభో! తవ సుప్రభాతం
గౌరీ కరాంబుజ సులాలిత దివ్యవక్త్ర
శ్రీకంఠ మానస ముదాకర మోదరూప
కైలాస శైల శిఖరస్థిత బాలభానో
శ్రీమద్గణేశ్వర విభో! తవ సుప్రభాతం
దూర్వాంకురాణి జలజాని సుపుష్పకాణి
బిల్వాని పూజన విధౌ చ సుసజ్జితాని
నిత్యార్చనోత్సుక మదోత్కట వారణాస్య
శ్రీమద్గణేశ్వర విభో! తవ సుప్రభాతం
హృత్కూప మధ్య సముపస్థిత చిత్స్వరూప
కూటస్థ తత్త్వమిదమేవహి బోధనేన
త్వామత్ర భాసి విదధాసి సమస్త శోభాన్
శ్రీమద్గణేశ్వర విభో! తవ సుప్రభాతం
శ్రీ ముద్గలాఖ్య మునిసన్నుత సచ్చరిత్ర
వాశిష్ఠ గృత్సమద ముఖ్య ఋషీశ్వరీడ్యా
వేదోక్త దేవ గణ మంత్ర గణాదినాథ
శ్రీమద్గణేశ్వర విభో! తవ సుప్రభాతం
ఋగ్వేద కీర్తిత గణాధిప! జ్యేష్ఠరాజ!
త్వం బ్రహ్మణస్పతిరితి ప్రకటీ కృతోsసి
ఆథర్వశీర్ష మను మంత్రిత దివ్యమూర్తే
శ్రీమద్గణేశ్వర విభో! తవ సుప్రభాతం
బ్రహ్మాది దేవ పరికీర్తిత వేదపాఠాః
త్వత్ శూర్పకర్ణ కుహరౌ ప్రవిశంతి దేవాః
శృత్యాధునైవ పరిపాలయ ధర్మసంఘాన్
శ్రీ వల్లభేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతం
హేరంబ లంబజఠరాద్భుత దివ్యగాత్ర
ప్రారంభ పూజనమిదం దయయా గృహీత్వా
సర్వాsశుభాని పరినాశయ శర్వపుత్ర
శ్రీ వల్లభేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతం
భానూదయేన నహి దృశ్యతి చంద్రబింబం
త్వత్ఫాలదేశ శశిరేవ విభాతి నిత్యం
సత్యస్వరూప నిగమాగమ సన్నుతాంఘ్రే
శ్రీ వల్లభేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతం
కాలాగ్నిరుద్రసుత కాల నియామకత్వం
కాలానుకూల ఫలదోsసి కళామయోsసి
కళ్యాణకారక! కళాధర శేఖరోsసి
శ్రీ వల్లభేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతం
ఉగ్రస్వరూప! రిపునాశక! ఉగ్రపుత్ర!
సౌమ్యోsసి సోమవినుతోsసి ప్రశాంతరూప
సర్వేశ సర్వఫలకారక శర్వమూర్తే
శ్రీ వల్లభేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతం
దారిద్ర్య దుఃఖ భయ భంజన దక్ష స్వామిన్
తారుణ్య విగ్రహ ధనాది ఫల ప్రదాయిన్
లావణ్య మంజుల కళాన్విత రంజితాsస్య
హే విఘ్ననాథ! భగవన్! తవ సుప్రభాతం
గం బీజ తుష్ట గణరాజ! గకార పూజ్య
గాంధర్వగాన పరివర్తిత నాదమూర్తే
గాంగేయ గణ్య గణితాధిక కళాస్వరూప
శ్రీమద్వినాయక! విభో! తవ సుప్రభాతం
మూలాది చక్ర నిలయాsచ్యుత యోగమూర్తే
త్వామాదిదేవమనుచింత్య తరంతి భక్తాః
రాగాది దోష పరిహారక! వేదవేద్య!
హే విఘ్ననాథ భగవన్! తవ సుప్రభాతం
లక్ష్మ్యాది శక్తియుత శక్తి గణేశ్వరోsసి
దివ్యాక్షరోsసి శుభమంత్ర విరాజితోsసి
తంత్రాదిభిర్నుత నతేష్టద వల్లభేశ!
హే విఘ్ననాథ భగవన్! తవ సుప్రభాతం
నాగోపవీతధర నాథ వినోదచిత్త
నాగాsస్య! నాశిత మహాsఘ నతాsనురక్తా
ఆనందతుందిల తనో బహిరాంతరస్థా
హే విఘ్ననాథ భగవన్! తవ సుప్రభాతం
భద్రేభ వక్త్ర! నవభద్రద భద్రతేజ
రుద్రప్రియాsత్మజ మదద్రవ శక్తియుక్త
అద్రీశజా మధుర వత్సలతా నిధాన
హే విఘ్ననాథ భగవన్! తవ సుప్రభాతం
సర్వార్థ సిద్ధి ఫలదాయక! బుద్ధిదాయిన్
విఘ్నాద్రివజ్ర! పరిపూజ్య చతుర్థికాలే
భద్రం పదం దిశసి భక్తగణార్థితో-సి
హే విఘ్ననాథ భగవన్! తవ సుప్రభాతం
బాలాది భవ్య బహురూప ధరోsసి దేవ
చింతామణిస్త్వమసి సర్వఫలప్రదోsసి
త్వన్నామ దివ్యమణిరస్తి జగద్ధితాయ
హే విఘ్ననాథ భగవన్! తవ సుప్రభాతం
హే కాణిపాక గణరాట్! తవ సుప్రభాతం
యే మానవాన్ ప్రతిదినం ప్రపఠంతి భక్త్యా
తానేకవింశతి కులాన్ పరిపాలయ త్వం
ఇత్థం వదంతి విబుధాః కరుణార్ద్ర చిత్తాః
బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మగారు కాణిపాకం శ్రీ గణపతిపై వ్రాసిన సుప్రభాతం.

కాణిపాకం ఆలయం (సేవలు – వేళలు)

అసలు ఉచ్చిష్టగణపతి ఎవరు? అవతార కథ ఏమిటి?

శ్రీ సిద్ధి వినాయక వ్రతకల్పం – Sri Vinayaka Vrata Kalpam

అష్ట వినాయక దర్శనం ? | Ashta Vinayaka Darshanam in Telugu?

శ్రీ వినాయక అష్టోత్తర శతనామావళిః | Vinayaka Ashtottara Shatanamavali In Telugu

వినాయకుడు – సింహవాహనుడు – ముద్గల పురాణం

What is the right size of Lord Ganesh Idol?