శ్రీ కాణిపాక గణపతి సుప్రభాతం – Kanipaka Ganapathi Suprabhatam

Kanipaka Ganapathi Suprabhatam Lyrics in Telugu శ్రీ కాణిపాక గణపతి సుప్రభాతం | Sri Kanipaka Ganapati Suprabatham in Telugu పార్వతీప్రియ పుత్రాయ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ఠ గజరాజాస్యా! కర్తవ్యం లోకపాలనం ఉత్తిష్ఠోsత్తిష్ఠ! విఘ్నేశ! ఉత్తిష్ఠ గణనాయక! ఉత్తిష్ఠ గిరిజాపుత్ర! జగతాం మంగళం కురు శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక త్వం ప్రీత్యాsద్య జాగృహి కురు ప్రియమంగళాణి త్రైలోక్య రక్షణకరాణి మహోజ్జ్వలాని శ్రీమద్వినాయక విభో! తవ సుప్రభాతం శ్రీమద్విహార పురవాస శివాత్మజాత కూపోద్భవాద్భుత విలాస … Continue reading శ్రీ కాణిపాక గణపతి సుప్రభాతం – Kanipaka Ganapathi Suprabhatam