Sri Karthikeya Stotram Lyrics In Telugu | శ్రీ కార్తికేయ స్తోత్రం

0
87
Sri Karthikeya Stotram Lyrics In Telugu
Sri Karthikeya Stotram Lyrics With Meaning In Telugu PDF Download

Sri Karthikeya Stotram Lyrics In Telugu

శ్రీ కార్తికేయ స్తోత్రం

కార్తికేయ కరుణామృతరాశే
కార్తికే యతహృదా తవ పూజా |
పూర్తయే భవతి వాంఛితపంక్తేః
కీర్తయే చ రచితా మనుజేన || ౧ ||

అత్యంతపాపకర్మా
మత్తుల్యో నాస్తి భూతలే గుహ భో |
పూరయసి యది మదిష్టం
చిత్రం లోకస్య జాయతే భూరి || ౨ ||

కారాగృహస్థితం య-
-శ్చక్రే లోకేశమపి విధాతారమ్ |
తమనుల్లంఘితశాసన-
-మనిశం ప్రణమామి షణ్ముఖం మోదాత్ || ౩ ||

నాహం మంత్రజపం తే
సేవాం సపర్యాం వా |
నైసర్గిక్యా కృపయా
మదభీష్టం పూరయాశు తద్గుహ భో || ౪ ||

నిఖిలానపి మమ మంతూ-
-న్సహసే నైవాత్ర సంశయః కశ్చిత్ |
యస్మాత్సహమానసుత-
-స్త్వమసి కృపావారిధే షడాస్య విభో || ౫ ||

యది మద్వాచ్ఛితదానే
శక్తిర్నాస్తీతి షణ్ముఖ బ్రూషే |
తదనృతమేవ స్యాత్తే
వాక్యం శక్తిం దధాసి యత్పాణౌ || ౬ ||

మయూరస్య పత్రే ప్రలంబం పదాబ్జం
దధానం కకుద్యేవ తస్యాపరం చ |
సురేంద్రస్య పుత్ర్యా చ వల్ల్యా చ పార్శ్వ-
-ద్వయం భాసయంతం షడాస్యం భజేఽహమ్ || ౭ ||

వివేకం విరక్తిం శమాదేశ్చ షట్కం
ముముక్షాం చ దత్త్వా షడాస్యాశు మహ్యమ్ |
విచారే చ బుద్ధిం దృఢాం దేహి వల్లీ-
-సురేంద్రాత్మజాశ్లిష్టవర్ష్మన్నమస్తే || ౮ ||

సురేశానపుత్రీపులిందేశకన్యా-
-సమాశ్లిష్టపార్శ్వం కృపావారిరాశిమ్ |
మయూరాచలాగ్రే సదా వాసశీలం
సదానందదం నౌమి షడ్వక్త్రమీశమ్ || ౯ ||

స్వభక్తైర్మహాభక్తితః పక్వదేహా-
-న్సమానీయ దూరాత్పురా స్థాపితాన్యః |
క్షణాత్కుక్కుటాదీన్పునః ప్రాణయుక్తా-
-న్కరోతి స్మ తం భావయేఽహం షడాస్యమ్ || ౧౦ ||

రవజితపరపుష్టరవ
స్వరధిపపుత్రీమనోఽబ్జశిశుభానో |
పురతో భవ మమ శీఘ్రం
పురహరమోదాబ్ధిపూర్ణిమాచంద్ర || ౧౧ ||

శతమఖముఖసురపూజిత
నతమతిదానప్రచండపదసేవ |
శ్రితజనదుఃఖవిభేద-
-వ్రతధృతకంకణ నమోఽస్తు గుహ తుభ్యమ్ || ౧౨ ||

వృష్టిం ప్రయచ్ఛ షణ్ముఖ
మయ్యపి పాపే కృపాం విధాయాశు |
సుకృతిషు కరుణాకరణే
కా వా శ్లాఘా భవేత్తవ భో || ౧౩ ||

మహీజలాద్యష్టతనోః పురాణాం
హరస్య పుత్ర ప్రణతార్తిహారిన్ |
ప్రపన్నతాపస్య నివారణాయ
ప్రయచ్ఛ వృష్టిం గుహ షణ్ముఖాశు || ౧౪ ||

పాదాబ్జనమ్రాఖిలదేవతాలే
సుదామసంభూషితకంబుకంఠ |
సౌదామనీకోటినిభాంగకాంతే
ప్రయచ్ఛ వృష్టిం గుహ షణ్ముఖాశు || ౧౫ ||

శిఖిస్థితాభ్యాం రమణీమణిభ్యాం
పార్శ్వస్థితాభ్యాం పరిసేవ్యమానమ్ |
స్వయం శిఖిస్థం కరుణాసముద్రం
సదా షడాస్యం హృది భావయేఽహమ్ || ౧౬ ||

భూయాద్భూత్యై మహత్యై భవతనుజననశ్చూర్ణితక్రౌంచశైలో
లీలాసృష్టాండకోటిః కమలభవముఖస్తూయమానాత్మకీర్తిః |
వల్లీదేవేంద్రపుత్రీహృదయసరసిజప్రాతరాదిత్యపుంజః
కారుణ్యాపారవారాంనిధిరగతనయామోదవారాశిచంద్రః || ౧౭ ||

ఇతి శ్రీశృంగేరిజగద్గురు శ్రీసచ్చిదానంద శివాభినవనృసింహభారతీ స్వామిభిః విరచితం శ్రీ కార్తికేయ స్తోత్రమ్ |

Sri Subrahmanya Swamy Related Stotras

Saravanabhava Mantrakshara Shatkam In Telugu | శరవణభవ మంత్రాక్షర షట్కం

Kumaropanishad Lyrics in Telugu | కుమారోపనిషత్

Sri Karthikeya Karavalamba Stotram In Telugu | శ్రీ కార్తికేయ కరావలంబ స్తోత్రం

Sri Subrahmanya Vajra Panjara Kavacham in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వజ్రపంజర కవచం

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంగళాష్టకం

Sri Subramanya Moola Mantra Stava in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మూలమంత్ర స్తవః

Sri Subrahmanya Mala Mantra Lyrics in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మాలామంత్రః

Sri Subrahmanya Manasa Puja Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మానసపూజా స్తోత్రం

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం 2

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర పూజా విధానం – Sri Subrahmanya Pooja Vidhanam in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళిః – Sri Subrahmanya Sahasranamavali in Telugu