శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామవళిః – Sri Krishna Ashtottara Satanamavali

0
776

ఓం శ్రీ కృష్ణాయ నమః |
ఓం కమలానాథాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః |
ఓం పుణ్యాయ నమః |
ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః |
ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః |
ఓం యశోదావత్సలాయ నమః |
ఓం హరయే నమః || ౧౦ ||

ఓం చతుర్భుజాత్తచక్రాసిగదాశంఖాద్యాయుధాయ నమః |
ఓం దేవకీనందనాయ నమః |
ఓం శ్రీశాయ నమః |
ఓం నందగోపప్రియాత్మజాయ నమః |
ఓం యమునావేగసంహారిణే నమః |
ఓం బలభద్రప్రియానుజాయ నమః |
ఓం పూతనాజీవితహరాయ నమః |
ఓం శకటాసురభంజనాయ నమః |
ఓం నందవ్రజజనానందినే నమః || ౨౦ ||

ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః |
ఓం నవనీతవిలిప్తాంగాయ నమః |
ఓం నవనీతనటాయ నమః |
ఓం అనఘాయ నమః |
ఓం నవనీతనవాహారిణే నమః |
ఓం ముచుకుందప్రసాదకాయ నమః |
ఓం షోడశస్త్రీసహస్రేశాయ నమః |
ఓం త్రిభంగినే నమః |
ఓం మధురాకృతయే నమః |
ఓం శుకవాగమృతాబ్ధీందవే నమః |
ఓం గోవిందాయ నమః || ౩౦ ||

ఓం యోగినాంపతయే నమః |
ఓం వత్సవాటచరాయ నమః |
ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం ధేనుకాసురభంజనాయ నమః |
ఓం తృణీకృతతృణావర్తాయ నమః |
ఓం యమలార్జునభంజనాయ నమః |
ఓం ఉత్తాలతాలభేత్రే నమః |
ఓం గోపగోపీశ్వరాయ నమః |
ఓం యోగినే నమః |
ఓం కోటిసూర్యసమప్రభాయ నమః || ౪౦ ||

ఓం ఇలాపతయే నమః |
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః |
ఓం యాదవేంద్రాయ నమః |
ఓం యదూద్వహాయ నమః |
ఓం వనమాలినే నమః |
ఓం పీతవాసినే నమః |
ఓం పారిజాతాపహారకాయ నమః |
ఓం గోవర్ధనాచలోద్ధర్త్రే నమః |
ఓం గోపాలాయ నమః |
ఓం సర్వపాలకాయ నమః || ౫౦ ||

ఓం అజాయ నమః |
ఓం నిరంజనాయ నమః |
ఓం కామజనకాయ నమః |
ఓం కంజలోచనాయ నమః |
ఓం మధుఘ్నే నమః |
ఓం మధురానాథాయ నమః |
ఓం ద్వారకానాయకాయ నమః |
ఓం బలినే నమః |
ఓం బృందావనాంతసంచారిణే నమః |
ఓం తులసీదామభూషణాయ నమః || ౬౦ ||

ఓం స్యమంతకమణిహర్త్రే నమః |
ఓం నరనారాయణాత్మకాయ నమః |
ఓం కుబ్జాకృష్ణాంబరధరాయ నమః |
ఓం మాయినే నమః |
ఓం పరమపూరుషాయ నమః |
ఓం ముష్టికాసురచాణూరమల్లయుద్ధవిశారదాయ నమః |
ఓం సంసారవైరిణే నమః |
ఓం కంసారయే నమః |
ఓం మురారయే నమః |
ఓం నరకాంతకాయ నమః || ౭౦ ||

ఓం అనాదిబ్రహ్మచారిణే నమః |
ఓం కృష్ణావ్యసనకర్షకాయ నమః |
ఓం శిశుపాలశిరచ్ఛేత్రే నమః |
ఓం దుర్యోధనకులాంతకాయ నమః |
ఓం విదురాక్రూరవరదాయ నమః |
ఓం విశ్వరూపప్రదర్శకాయ నమః |
ఓం సత్యవాచే నమః |
ఓం సత్యసంకల్పాయ నమః |
ఓం సత్యభామారతాయ నమః |
ఓం జయినే నమః || ౮౦ ||

ఓం సుభద్రాపూర్వజాయ నమః |
ఓం జిష్ణవే నమః |
ఓం భీష్మముక్తిప్రదాయకాయ నమః |
ఓం జగద్గురువే నమః |
ఓం జగన్నాథాయ నమః |
ఓం వేణునాదవిశారదాయ నమః |
ఓం వృషభాసురవిధ్వంసినే నమః |
ఓం బాణాసురకరాంతకాయ నమః |
ఓం యుధిష్టిరప్రతిష్ఠాత్రే నమః |
ఓం బర్హిబర్హావతంసకాయ నమః || ౯౦ ||

ఓం పార్థసారథయే నమః |
ఓం అవ్యక్తాయ నమః |
ఓం గీతామృతమహోదధ్యే నమః |
ఓం కాళీయఫణిమాణిక్యరంజితశ్రీపదాంబుజాయ నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః |
ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః |
ఓం దానవేంద్రవినాశకాయ నమః |
ఓం నారాయణాయ నమః |
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః |
ఓం పన్నగాశనవాహనాయ నమః || ౧౦౦ ||

ఓం జలక్రీడాసమాసక్తగోపీవస్త్రాపహారకాయ నమః |
ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః |
ఓం తీర్థపాదాయ నమః |
ఓం వేదవేద్యాయ నమః |
ఓం దయానిధయే నమః |
ఓం సర్వతీర్థాత్మకాయ నమః |
ఓం సర్వగ్రహరూపిణే నమః |
ఓం పరాత్పరాయ నమః || ౧౦౮ ||

Download PDF here Sri Krishna Ashtottara Satanamavali – శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామవళిః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here