శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామవళిః – Sri Krishna Ashtottara Satanamavali

ఓం శ్రీ కృష్ణాయ నమః | ఓం కమలానాథాయ నమః | ఓం వాసుదేవాయ నమః | ఓం సనాతనాయ నమః | ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః | ఓం పుణ్యాయ నమః | ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః | ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః | ఓం యశోదావత్సలాయ నమః | ఓం హరయే నమః || ౧౦ || ఓం చతుర్భుజాత్తచక్రాసిగదాశంఖాద్యాయుధాయ నమః | ఓం దేవకీనందనాయ నమః | ఓం శ్రీశాయ నమః | … Continue reading శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామవళిః – Sri Krishna Ashtottara Satanamavali