శ్రీ కృష్ణస్తవరాజ – Sri Krishna Stavaraja

0
591

శ్రీ కృష్ణస్తవరాజ – Sri Krishna Stavaraja

శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి స్తోత్రం పరమదుర్లభమ్ |
యజ్‍జ్ఞాత్వా న పునర్గచ్ఛేన్నరో నిరయయాతనామ్ || ౧ ||

నారదాయ చ యత్ప్రోక్తం బ్రహ్మపుత్రేణ ధీమతా |
సనత్కుమారేణ పురా యోగీంద్రగురువర్త్మనా || ౨ ||

శ్రీనారద ఉవాచ –
ప్రసీద భగవన్మహ్యమజ్ఞానాత్కుంఠితాత్మనే |
తవాంఘ్రిపంకజరజోరాగిణీం భక్తిముత్తమామ్ || ౩ ||

అజ ప్రసీద భగవన్నమితద్యుతిపంజర |
అప్రమేయ ప్రసీదాస్మద్దుఃఖహన్పురుషోత్తమ || ౪ ||

స్వసంవేద్య ప్రసీదాస్మదానందాత్మన్ననామయ |
అచింత్యసార విశ్వాత్మన్ప్రసీద పరమేశ్వర || ౫ ||

ప్రసీద తుంగతుంగానాం ప్రసీద శివశోభన |
ప్రసీద గుణగంభీర గంభీరాణాం మహాద్యుతే || ౬ ||

ప్రసీద వ్యక్త విస్తీర్ణం విస్తీర్ణానామగోచర |
ప్రసీదార్ద్రార్ద్రజాతీనాం ప్రసీదాంతాంతదాయినామ్ || ౭ ||

గురోర్గరీయః సర్వేశ ప్రసీదానంత దేహినామ్ |
జయ మాధవ మాయాత్మన్ జయ శాశ్వతశంఖభృత్ || ౮ ||

జయ శంఖధర శ్రీమన్ జయ నందకనందన |
జయ చక్రగదాపాణే జయ దేవ జనార్దన || ౯ ||

జయ రత్నవరాబద్ధకిరీటాక్రాంతమస్తక |
జయ పక్షిపతిచ్ఛాయానిరుద్ధార్కకరారుణ || ౧౦ ||

నమస్తే నరకారాతే నమస్తే మధుసూదన |
నమస్తే లలితాపాంగ నమస్తే నరకాంతక || ౧౧ ||

నమః పాపహరేశాన నమః సర్వభయాపహ |
నమః సంభూతసర్వాత్మన్నమః సంభృతకౌస్తుభ || ౧౨ ||

నమస్తే నయనాతీత నమస్తే భయహారక |
నమో విభిన్నవేషాయ నమః శ్రుతిపథాతిగ || ౧౩ ||

నమస్త్రిమూర్తిభేదేన సర్గస్థిత్యంతహేతవే |
విష్ణవే త్రిదశారాతిజిష్ణవే పరమాత్మనే || ౧౪ ||

చక్రభిన్నారిచక్రాయ చక్రిణే చక్రవల్లభ |
విశ్వాయ విశ్వవంద్యాయ విశ్వభూతానువర్తినే || ౧౫ ||

నమోఽస్తు యోగిధ్యేయాత్మన్నమోఽస్త్వధ్యాత్మిరూపిణే |
భక్తిప్రదాయ భక్తానాం నమస్తే భక్తిదాయినే || ౧౬ ||

పూజనం హవనం చేజ్యా ధ్యానం పశ్చాన్నమస్క్రియా |
దేవేశ కర్మ సర్వం మే భవేదారాధనం తవ || ౧౭ ||

ఇతి హవనజపార్చాభేదతో విష్ణుపూజా-
నియతహృదయకర్మా యస్తు మన్త్రీ చిరాయ |
స ఖలు సకలకామాన్ ప్రాప్య కృష్ణాంతరాత్మా
జననమృతివిముక్తోఽత్యుత్తమాం భక్తిమేతి || ౧౮ ||

గోగోపగోపికావీతం గోపాలం గోషు గోప్రదమ్ |
గోపైరీడ్యం గోసహస్రైర్నౌమి గోకులనాయకమ్ || ౧౯ ||

ప్రీణయేదనయా స్తుత్యా జగన్నాథం జగన్మయమ్ |
ధర్మార్థకామమోక్షాణామాప్తయే పురుషోత్తమః || ౨౦ ||

Download PDF here Sri Krishna Stavaraja – శ్రీ కృష్ణస్తవరాజ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here