శ్రీ కృష్ణస్తవరాజ – Sri Krishna Stavaraja

శ్రీ కృష్ణస్తవరాజ – Sri Krishna Stavaraja శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి స్తోత్రం పరమదుర్లభమ్ | యజ్‍జ్ఞాత్వా న పునర్గచ్ఛేన్నరో నిరయయాతనామ్ || ౧ || నారదాయ చ యత్ప్రోక్తం బ్రహ్మపుత్రేణ ధీమతా | సనత్కుమారేణ పురా యోగీంద్రగురువర్త్మనా || ౨ || శ్రీనారద ఉవాచ – ప్రసీద భగవన్మహ్యమజ్ఞానాత్కుంఠితాత్మనే | తవాంఘ్రిపంకజరజోరాగిణీం భక్తిముత్తమామ్ || ౩ || అజ ప్రసీద భగవన్నమితద్యుతిపంజర | అప్రమేయ ప్రసీదాస్మద్దుఃఖహన్పురుషోత్తమ || ౪ || స్వసంవేద్య ప్రసీదాస్మదానందాత్మన్ననామయ | అచింత్యసార … Continue reading శ్రీ కృష్ణస్తవరాజ – Sri Krishna Stavaraja