Sri Krishna Stotram (Bala Krutam) | శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రం (బాలకృతం)

Sri Krishna Stotram (Bala Kritam) Lyrics in Telugu బాలా ఊచుః- యథా సంరక్షితం బ్రహ్మన్ సర్వాపత్స్వేవ నః కులమ్ | తథా రక్షాం కురు పునర్దావాగ్నేర్మధుసూదన || ౧ || త్వమిష్టదేవతాఽస్మాకం త్వమేవ కులదేవతా | స్రష్టా పాతా చ సంహర్తా జగతాం చ జగత్పతే || ౨ || వహ్నిర్వా వరూణో వాఽపి చంద్రో వా సూర్య ఏవ చ | యమః కుబేరః పవన ఈశానాద్యాశ్చ దేవతా || ౩ || … Continue reading Sri Krishna Stotram (Bala Krutam) | శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రం (బాలకృతం)