శ్రీ కుమారీ స్తోత్రం | Sri Kumari Stotram in Telugu

0
138
Sri Kumari Stotram Lyrics in Telugu
Sri Kumari Stotram Lyrics in Telugu

Sri Kumari Stotram in Telugu

శ్రీ కుమారీ స్తోత్రం

జగత్పూజ్యే జగద్వంద్యే సర్వశక్తిస్వరూపిణి |
పూజాం గృహాణ కౌమారి జగన్మాతర్నమోఽస్తు తే || ౧ ||

త్రిపురాం త్రిగుణాధారాం త్రివర్గజ్ఞానరూపిణీమ్ |
త్రైలోక్యవందితాం దేవీం త్రిమూర్తిం పూజయామ్యహమ్ || ౨ ||

కలాత్మికాం కలాతీతాం కారుణ్యహృదయాం శివామ్ |
కల్యాణజననీం దేవీం కల్యాణీం పూజయామ్యహమ్ || ౩ ||

అణిమాదిగుణాధరామకారాద్యక్షరాత్మికామ్ |
అనంతశక్తికాం లక్ష్మీం రోహిణీం పూజయామ్యహమ్ || ౪ ||

కామచారీం శుభాం కాంతాం కాలచక్రస్వరూపిణీమ్ |
కామదాం కరుణోదారాం కాలికాం పూజయామ్యహమ్ || ౫ ||

చండవీరాం చండమాయాం చండముండప్రభంజినీమ్ |
పూజయామి సదా దేవీం చండికాం చండవిక్రమామ్ || ౬ ||

సదానందకరీం శాంతాం సర్వదేవనమస్కృతామ్ |
సర్వభూతాత్మికాం లక్ష్మీం శాంభవీం పూజయామ్యహమ్ || ౭ ||

దుర్గమే దుస్తరే కార్యే భవదుఃఖవినాశినీమ్ |
పూజయామి సదా భక్త్యా దుర్గాం దుర్గార్తినాశినీమ్ || ౮ ||

సుందరీం స్వర్ణవర్ణాభాం సుఖసౌభాగ్యదాయినీమ్ |
సుభద్రజననీం దేవీం సుభద్రాం పూజయామ్యహమ్ || ౯ ||

Sri Durga Devi Related Posts

శ్రీ చండికా స్తోత్రం | Sri Chandika Stotram in Telugu

శ్రీ దీప దుర్గా కవచం | Sri Deepa Durga Kavacham in Telugu

శ్రీ దుర్గా ఆర్యా స్తవం | Sri Durga Arya Stavam in Telugu

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (పరశురామ కృతం) | Parashurama Kruta Durga Stotram in Telugu

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (మహాదేవ కృతం) | Mahadeva Kruta Durga Stotram in Telugu

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (శివ రహస్యం) | Sri Durga Stotram (Shiva Rahasya) in Telugu

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (యుధిష్ఠిర కృతం) | Yudhisthira Krutha Durga Stotram in Telugu

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (శ్రీకృష్ణ కృతం) | Sri Krishna Kruta Durga Stotram in Telugu

దకారాది శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రం | Dakaradi Sri Durga Sahasranama Stotram in Telugu

శ్రీ చాముండేశ్వరి అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | Sri Chamundeshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu