శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

0
14492

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics

దేవ్యువాచ-
దేవదేవ మహాదేవ త్రికాలజ్ఞ మహేశ్వర |
కరుణాకర దేవేశ భక్తానుగ్రహకారక || ౧ ||
అష్టోత్తరశతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః |

ఈశ్వర ఉవాచ-
దేవి సాధు మహాభాగే మహాభాగ్యప్రదాయకమ్ |
సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || ౨ ||

సర్వదారిద్ర్యశమనం శ్రవణాద్భుక్తిముక్తిదమ్ |
రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతమం పరమ్ || ౩ ||

దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుఃషష్టికళాస్పదమ్ |
పద్మాదీనాం వరాంతానాం విధీనాం నిత్యదాయకమ్ || ౪ ||

సమస్తదేవసంసేవ్యమణిమాద్యష్టసిద్ధిదమ్ |
కిమత్ర బహునోక్తేన దేవీ ప్రత్యక్షదాయకమ్ || ౫ ||

తవ ప్రీత్యాద్య వక్ష్యామి సమాహితమనాః శ్రృణు |
అష్టోత్తరశతస్యాస్య మహాలక్ష్మీస్తు దేవతా || ౬ ||

క్లీంబీజపదమిత్యుక్తం శక్తిస్తు భువనేశ్వరీ |
అంగన్యాసః కరన్యాస స ఇత్యాదిః ప్రకీర్తితః || ౭ ||

ధ్యానమ్
వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం
హస్తాభ్యామభయప్రదాం మణిగణైర్నానావిధైర్భూషితామ్ |
భక్తాభీష్టఫలప్రదాం హరిహరబ్రహ్మాదిభిః సేవితాం
పార్శ్వే పంకజశంఖపద్మనిధిభిర్యుక్తాం సదా శక్తిభిః || ౮ ||

సరసిజనయనే సరోజహస్తే ధవలతరాంశుకగంధమాల్యశోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్ || ౯ ||

ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూతహితప్రదామ్ |
శ్రద్ధాం విభూతిం సురభిం నమామి పరమాత్మికామ్ || ౧౦ ||

వాచం పద్మాలయాం పద్మాం శుచిం స్వాహాం స్వధాం సుధామ్ |
ధన్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం నిత్యపుష్టాం విభావరీమ్ || ౧౧ ||

అదితిం చ దితిం దీప్తాం వసుధాం వసుధారిణీమ్ |
నమామి కమలాం కాంతాం కామాక్షీం క్రోధసంభవామ్ || ౧౨ ||

అనుగ్రహపదాం బుద్ధిమనఘాం హరివల్లభామ్ |
అశోకామమృతాం దీప్తాం లోకశోకవినాశినీమ్ || ౧౩ ||

నమామి ధర్మనిలయాం కరుణాం లోకమాతరమ్ |
పద్మప్రియాం పద్మహస్తాం పద్మాక్షీం పద్మసుందరీమ్ || ౧౪ ||

పద్మోద్భవాం పద్మముఖీం పద్మనాభప్రియాం రమాం |
పద్మమాలాధరాం దేవీం పద్మినీం పద్మగంధినీమ్ || ౧౫ ||

పుణ్యగంధాం సుప్రసన్నాం ప్రసాదాభిముఖీం ప్రభామ్ |
నమామి చంద్రవదనాం చంద్రాం చంద్రసహోదరీమ్ || ౧౬ ||

చతుర్భుజాం చంద్రరూపామిందిరామిందుశీతలామ్ |
ఆహ్లాదజననీం పుష్టిం శివాం శివకరీం సతీమ్ || ౧౭ ||

విమలాం విశ్వజననీం తుష్టిం దారిద్ర్యనాశినీమ్ |
ప్రీతిపుష్కరిణీం శాంతాం శుక్లమాల్యాంబరాం శ్రియమ్ || ౧౮ ||

భాస్కరీం బిల్వనిలయాం వరారోహాం యశస్వినీమ్ |
వసుంధరాముదారాంగీం హరిణీం హేమమాలినీమ్ || ౧౯ ||

ధనధాన్యకరీం సిద్ధిం స్రైణసౌమ్యాం శుభప్రదామ్ |
నృపవేశ్మగతానందాం వరలక్ష్మీం వసుప్రదామ్ || ౨౦ ||

శుభాం హిరణ్యప్రాకారాం సముద్రతనయాం జయామ్ |
నమామి మంగళాం దేవీం విష్ణువక్షఃస్థలస్థితామ్ || ౨౧ ||

విష్ణుపత్నీం ప్రసన్నాక్షీం నారాయణసమాశ్రితామ్ |
దారిద్ర్యధ్వంసినీం దేవీం సర్వోపద్రవవారిణీమ్ || ౨౨ ||

నవదుర్గాం మహాకాళీం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికామ్ |
త్రికాలజ్ఞానసంపన్నాం నమామి భువనేశ్వరీమ్ || ౨౩ ||

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం
దాసీభూతసమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాంకురామ్ |
శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధవిభవబ్రహ్మేంద్రగంగాధరాం త్వాం
త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్ || ౨౪ ||

మాతర్నమామి కమలే కమలాయతాక్షి
శ్రీవిష్ణుహృత్కమలవాసిని విశ్వమాతః |
క్షీరోదజే కమలకోమలగర్భగౌరి
లక్ష్మీః ప్రసీద సతతం నమతాం శరణ్యే || ౨౫ ||

త్రికాలం యో జపేద్విద్వాన్ షణ్మాసం విజితేంద్రియః |
దారిద్ర్యధ్వంసనం కృత్వా సర్వమాప్నోత్యయత్నతః || ౨౬ ||

దేవీనామసహస్రేషు పుణ్యమష్టోత్తరం శతమ్ |
యేన శ్రియమవాప్నోతి కోటిజన్మదరిద్రతః || ౨౭ ||

భృగువారే శతం ధీమాన్ పఠేద్వత్సరమాత్రకమ్ |
అష్టైశ్వర్యమవాప్నోతి కుబేర ఇవ భూతలే || ౨౮ ||

దారిద్ర్యమోచనం నామ స్తోత్రమంబాపరం శతమ్ |
యేన శ్రియమవాప్నోతి కోటిజన్మదరిద్రితః || ౨౯ ||

భుక్త్వా తు విపులాన్ భోగానస్యాః సాయుజ్యమాప్నుయాత్ |
ప్రాతఃకాలే పఠేన్నిత్యం సర్వదుఃఖోపశాంతయే |
పఠంస్తు చింతయేద్దేవీం సర్వాభరణభూషితామ్ || ౩౦ ||

“Hariome” ను ఆదరిస్తున్న మిత్రులకు అభినందనలు. ఈ రోజు వరకు మన హరిఓం ద్వార మీకు మంచి సమచారాన్ని అందించడం జరిగింది. భవిష్యత్‌లో మీకు మరింత చేరువవ్వడం కోసం “Hariome” కొత్త ‘WhatsApp’ ఛానెల్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది. మరింత సంచారం కోసం మా ఛానెల్ ని అనుసరించండి.

https://whatsapp.com/channel/0029VaAdPpAB4hdJqbRpuf1j

Goddess Lakshmi Stotras

Download PDF here Sri Lakshmi ashtottara satanama stotram – శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Related Stotras:

శ్రీ సుబ్రాహ్మణ్య అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shri Subramanya Ashtotara Shatanamavalli In Telugu.

శ్రీ ధనలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Sri Dhanalakshmi Ashtotara Shatanamavalli in Telugu

Sri Budha Ashtottara Satanama Stotram in English

శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Budha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram

సుబ్రహ్మణ్య షష్టి అనగా ఏమిటి..? పెళ్లి కానివారు, సంతానం లేనివారు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి రోజు ఏమి చేయాలి? | Subramanya Swamy Shasti in Telugu

భోగ భాగ్యాలను ప్రసాదించే సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నం | Subrahmanya Panchartnam In Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here