శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics దేవ్యువాచ- దేవదేవ మహాదేవ త్రికాలజ్ఞ మహేశ్వర | కరుణాకర దేవేశ భక్తానుగ్రహకారక || ౧ || అష్టోత్తరశతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః | ఈశ్వర ఉవాచ- దేవి సాధు మహాభాగే మహాభాగ్యప్రదాయకమ్ | సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || ౨ || సర్వదారిద్ర్యశమనం శ్రవణాద్భుక్తిముక్తిదమ్ | రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతమం పరమ్ || ౩ || దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుఃషష్టికళాస్పదమ్ | పద్మాదీనాం వరాంతానాం విధీనాం నిత్యదాయకమ్ || … Continue reading శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu