శ్రీ లక్ష్మీగద్యం – Sri Lakshmi Gadyam

0
766

శ్రీవేంకటేశమహిషీ శ్రితకల్పవల్లీ
పద్మావతీ విజయతామిహ పద్మహస్తా |
శ్రీవేంకటాఖ్య ధరణీభృదుపత్యకాయాం
యా శ్రీశుకస్య నగరే కమలాకరేభూత్ || ౧

భగవతి జయ జయ పద్మావతి హే, భాగవత నికర బహుతర భయకర బహుళోద్యమయమ సద్మాయతి హే, భవిజన భయనాశి భాగ్యపయోరాశి వేలాతిగ లోల విపులతరోల్లోల వీచి లీలావహే,
పద్మజభవయువతి ప్రముఖామరయువతి పరిచారకయువతి వితతి సరతి సతత విరచిత పరిచరణ చరణాంభోరు హే, అకుంఠ వైకుంఠ మహావిభూతి నాయికే, అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయికే, శ్రీవేంకటనాయికే, శ్రీమతి పద్మావతి, జయ విజయీ భవ ||

క్షీరాంభోరాశిసారైః ప్రభవతి రుచిరైర్యత్స్వరూపే ప్రదీపే
శేషాణ్యేషామృజీషాణ్య జనిషత సుధాకల్పదేవాంగనాద్యాః |
యస్యాస్సింహాసనస్య ప్రవిలసతి సదా తోరణం వైజయంతీ
సేఽయం శ్రీవేంకటాద్రి ప్రభువరమహిషీ భాతు పద్మావతీ శ్రీః || ౨

జయ జయ జయ జగదీశ్వర కమలాపతి కరుణారస వరుణాలయవేలే, చరణాం బుజ శరణాగత కరుణారస వరుణాలయ మురబాధన కరబోధన సఫలీకృత శరణాగత జనతాగమవేలే, కించిదుదంచిత సుస్మిత భంజిత చంద్రకలామద సూచిత సంపద విమల విలోచన జిత కమలాసన సకృదవలోకన సజ్జన దుర్జన భేదవిలోపన లీలా లోలే, శోభనశీలే, శుభగుణమాలే, సుందరభాలే, కుటిల నిరంతర కుంతలమాలే, మణివర విరచిత మంజులమాలే, పద్మసురభి గంధ మార్దవ మకరంద ఫలితాకృతి బంధ పద్మినీ బాలే, అకుంఠ వైకుంఠ మహావిభూతి నాయికే, అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయికే, శ్రీవేంకటనాయికే, శ్రీమతి పద్మావతి, జయ విజయీ భవ ||

శ్రీశైలానంతసూరేస్సధవముపవనే చేరలీలాం చరంతీ
చాంపేయే తేన బద్ధా స్వపతిమవరయత్తస్య కన్యా సతీ యా |
యస్యాః శ్రీశైలపూర్ణశ్శ్వశురతి చ హరేస్తాత్భావం ప్రపన్నః
సేఽయం శ్రీ వేంకటాద్రి ప్రభువర మహిషీ భాతు పద్మావతీ శ్రీః || ౩

ఖర్వీ భవదతి గర్వీ కృత గురు మేర్వీశిఖరి ముఖోర్వీధరకుల దర్వీకర దయితోర్వీ ధర శిఖరోర్వీ ఫణిపతి గుర్వీశ్వరకృత రామానుజముని నామాంకిత బహుభూమాశ్రయ సురధామాలయ
వరనందనవన సుందరతరానంద మందిరానంత గురువనానంత కేళియుత నిభృతతర విహృతి రత లీలా చోర రాజకుమార నిజపతి స్వైర సహ విహార సమయ నిభృతోషిత ఫణిపతి గురుభక్తి పాశవశంవద నిగృహీతారామ చంపక నిబద్ధే, భక్త జనావన బద్ధ శ్రద్ధే, భజన విముఖ భవిజన భగవదుపసదన సమయ నిరీక్షణ సంతత సన్నద్ధే, భాగధేయ గురు భవ్య శేష గురు బాహుమూల ధృత బాలికా భూతే, శ్రీవేంకటనాథ వర పరిగృహీతే, శ్రీవేంకటనాథ తాత భూత శ్రీశైలపూర్ణ గురు గృహస్నుషా భూతే, అకుంఠ వైకుంఠ మహావిభూతి నాయికే, అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయికే, శ్రీవేంకటనాయికే, శ్రీమతి పద్మావతి, జయ విజయీ భవ ||

శ్రీశైలే కేలికాలే ముని సముపగమే యా భయాత్ ప్రాక్ ప్రయాతా
తస్యైవోపత్యకాయాం తదను శుకపురే పద్మకాసార మధ్యే |
ప్రాదుర్భూతారవిందే వికచదలచయే పత్యురుగ్రైస్తపోభిః
సేఽయం శ్రీవేంకటాద్రి ప్రభువర మహిషీ భాతు పద్మావతీ శ్రీః || ౪

భద్రే, భక్త జనావన నిర్నిద్రే, భగవద్దక్షిణ వక్షో లక్షణ లాక్షా లక్షిత మృదుపదముద్రే, భంజిత భవ్యనవ్యదరదలితదల మృదుల కోకనద మద విలసదధరోర్ధ్వ విన్యాస సవ్యాపసవ్యకర విరాజదనితర శరణ భక్త గణ నిజచరణ శరణీకరణాభయ వితరణ నిపుణ నిరూపణ నిర్నిద్ర ముద్రే, ఉల్లసదూర్ధ్వతరాపరకర శిఖర యుగళ శేఖర నిజ మంజిమ మదభంజన కుశలవచన విధుమండల విలోకన విదీర్ణ హృదయతా విభ్రమ ధరధర విదలిత దల కోమల కమల ముకుల యుగళ నిరర్గల వినిర్గలత్కాంతి సముద్రే, శ్రీవేంకట శిఖర సహ మహిషీ నికర కాంత లీలావసర సంగత మునినికర సముదిత బహులతర భయలసదపసారకేళి బహుమాన్యే, శ్రీశైలాధీశ రచిత దినాధీశ బింబ రమాధీశ విషయ తపోజన్యే, శ్రీశైలాసన్న శుకపురీ సంపన్న పద్మసర ఉత్పన్న పద్మినీ కన్యే, పద్మసరోవర్య రచిత మహాశ్చర్య ఘోర తపశ్చర్య శ్రీశుకమునిధుర్య కామిత వదాన్యే, మానవ కర్మజాల దుర్మలమర్మ నిర్మూలన లబ్ధవర్ణ నిజ సలిలజ వర్ణ నిర్జిత దుర్వర్ణ వజ్ర స్ఫటిక సవర్ణ సలిల సంపూర్ణ సువర్ణ ముఖరీ సైకత సంజాత సంతత మకరంద బిందు సందోహ నిష్యంద సందానితా మందానంద మిలింద వృంద మధురతర ఝంకారరవ రుచిర సంతత సంఫుల్ల మల్లీ మాలతీ ప్రముఖ వ్రతతి వితతి కుంద కురవక మరూవక దమనకాది గుల్మ కుసుమ మహిమ ఘుమఘుమిత సర్వ దిఙ్ముఖ సర్వతో ముఖ మహనీయా మందమాకందా విరల నారికేల నిరవధిక క్రముక ప్రముఖ తరునికర వీథి రమణీయ విపుల తటోద్యాన విహారిణీ, మంజులతర మణిహారిణీ, మహనీయతర మణిజిత తరణి మకుట మనోహారిణీ, మంథరతర సుందరగతి మత్తమరాళ యువతి సుగతి మదాపహారిణీ, కలకంఠ యువాకుంఠ కంఠనాద కల వ్యాహారిణీ, అకుంఠ వైకుంఠ మహావిభూతినాయికే, అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయికే, శ్రీవేంకటనాయికే, శ్రీమతి పద్మావతి, జయ విజయీ భవ ||

యాం లావణ్య నదీం వదంతి కవయః శ్రీమాధవాంభో నిధిం
గచ్ఛంతీం స్వవశంగతాంశ్చ తరసా జంతూన్నయంతీమపి |
యస్యా మానన నేత్ర హస్త చరణాద్యంగాని భూషారుచీ
అంభోజాన్యమలోజ్జ్వలం చ సలిలం సా భాతు పద్మావతీ || ౫

అంభోరుహవాసినీ, అంభోరుహాసన ప్రముఖాఖిల భూతానుశాసిని, అనవరతాత్మనాథ వక్షః సింహాసనాధ్యాసిని, అంఘ్రియుగావతార పథ సంతత సంగాహమాన ఘోరతరా భంగుర సంసార ధర్మ సంతప్త మనుజ సంతాప నాశిని, బహుళ కుంతల వదన మండల పాణిపల్లవ రుచిరలోచన సుభగ కంధరా బాహు వల్లికా జఘన నితంబ మండలమయ వితత శైవాల సంఫుల్ల కమల కువలయ కంబుకమలినీ నాలోత్తుంగ విపుల పులిన శోభిని, మాధవ మహార్ణవగాహిని, మహితలావణ్య మహావాహిని, ముఖ చంద్ర సముద్యత భాలతల విరాజమాన కించిదుదంచిత సూక్ష్మాగ్ర కస్తూరీ తిలక శూల సముద్భూత భీతి విశీర్ణ సముజ్ఝిత సమ్ముఖభాగ పరిసర యుగళ సరభస విసృమర తిమిర నికర సందేహ సందాయి ససీమంత కుంతల కాంతే, స్ఫటిక మణిమయ కందర్ప దర్పణ సందేహ సందోహి సకల జన సమ్మోహి ఫలఫల విమల లావణ్య లలిత సతత ముదిత ముదిత ముఖ మండలే, మహితమ్రదిమ మహిమ మందహాసా సహిష్ణు తదుదయ
సముదిత క్లమొదీర్ణారుణ వర్ణ విభ్రమద విడంబిత పరిణత బింబ విద్రుమ విలసదోష్ఠ యుగళే, పరిహసిత దరహసిత కోకనద కుందరద మందర తరోదుగత్వర విసృత్వర కాంతి వీచి కమనీయామంద మందహాస సదన వదనే, సముజ్జ్వలతరమణి తర్జిత తరణి తాటంక నిరాటంక కందలిత కాంతి పూరకరంబిత కర్ణ శష్కులీవలయే, బహిరుపగతస్ఫురణాధి గతాంతరంగణ భూషణగణ వదన కోశ సదన స్ఫటిక మణిమయ భిత్తి శంకాంకురణచణ ప్రతిఫలిత కర్ణపూర కర్ణావతం స తాటంక కుండల మండన నిగనిగాయమాన విమల కపోల మండలే, నిజ భ్రుకుటీ భటీ భూత త్ర్యక్షాఽష్టాక్ష ద్వాదశాక్ష సహస్రాక్ష ప్రభృతి సర్వ సుపర్వ శోభన భ్రూమండలే, నిటల ఫలక మృగ మద తిలకచ్ఛల విలోక లోక విలోచన దోష విరచిత విదళన వదన విధుమండల విగళిత నాసికా ప్రణాలికా నిగూఢ విస్తృత నాసాగ్ర స్థూల ముక్తా ఫలచ్ఛలాభివ్యక్త వదన బిలనిలీన కంఠనాలి కాంతః ప్రవృత్త గ్రీవా మధ్యోచ్ఛ భాగకృత విభాగ గ్రీవాగర్త వినిస్సృత పృథుల విలసదురోజ శైలయుగళ నిర్ఝర ఝరీభూత గంభీరనాభి హ్రదావగాఢ విలీన దీర్ఘతర పృథుల సుధాధారా ప్రవాహ యుగళ విభ్రమాధారా విస్పష్ట వీక్ష్యమాణ విశుద్ధ స్థూల ముక్తాఫల మాలా విద్యోతిత దిగంతరే, సకలాభరణ కలా విలాసకృత జంగమ చిరస్థాయి సౌదామినిశంకాంకురే, కనక రశనా కింకిణీ కలనాదిని, నిజజనతా గుణ నిజపతి నికట నివేదిని, నిఖిల జనామోదిని, నిజపతి సమ్మోదిని, మంథర తరమేహి, మందమిమమవేహి, మయి మన ఆధేహి, మమ శుభమవదేహి, మంగళ మయి భాహి, అకుంఠ వైకుంఠ మహావిభూతి నాయికే, అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయికే, శ్రీవేంకటనాయికే, శ్రీమతి పద్మావతి, జయ విజయీ భవ ||

జీయాచ్ఛ్రీవేంకటాద్రి ప్రభువర మహిషీ నామ పద్మావతీ శ్రీః
జీయాచ్చాస్యాః కటాక్షామృత రసరసికో వేంకటాద్రేరధీశః |
జీయాచ్ఛ్రీవైష్ణవాళీ హత కుమతకథా వీక్షణైరేతదీయైః
జీయాచ్చ శ్రీశుకర్షేః పురమనవరతం సర్వసంపత్సమృద్ధమ్ || ౬

ఇతి శ్రీలక్ష్మీగద్యం సంపూర్ణమ్ ||

Download PDF here Sri Lakshmi Gadyam – శ్రీ లక్ష్మీగద్యం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here