శ్రీ లక్ష్మీగద్యం – Sri Lakshmi Gadyam

శ్రీవేంకటేశమహిషీ శ్రితకల్పవల్లీ పద్మావతీ విజయతామిహ పద్మహస్తా | శ్రీవేంకటాఖ్య ధరణీభృదుపత్యకాయాం యా శ్రీశుకస్య నగరే కమలాకరేభూత్ || ౧ భగవతి జయ జయ పద్మావతి హే, భాగవత నికర బహుతర భయకర బహుళోద్యమయమ సద్మాయతి హే, భవిజన భయనాశి భాగ్యపయోరాశి వేలాతిగ లోల విపులతరోల్లోల వీచి లీలావహే, పద్మజభవయువతి ప్రముఖామరయువతి పరిచారకయువతి వితతి సరతి సతత విరచిత పరిచరణ చరణాంభోరు హే, అకుంఠ వైకుంఠ మహావిభూతి నాయికే, అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయికే, శ్రీవేంకటనాయికే, శ్రీమతి పద్మావతి, జయ విజయీ భవ … Continue reading శ్రీ లక్ష్మీగద్యం – Sri Lakshmi Gadyam