శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః – Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti in Telugu

శ్రీర్లక్ష్మీ కళ్యాణీ కమలా కమలాలయా పద్మా | మామకచేతస్సద్మని హృత్పద్మే వసతు విష్ణునా సాకమ్ || ౧ || తత్సదోం శ్రీమితిపదైః చతుర్భిశ్చతురాగమైః | చతుర్ముఖస్తుతా మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౨ || సచ్చిత్సుఖత్రయీమూర్తి సర్వపుణ్యఫలాత్మికా | సర్వేశమహిషీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౩ || విద్యా వేదాంతసిద్ధాంతవివేచనవిచారజా | విష్ణుస్వరూపిణీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౪ || తురీయాద్వైతవిజ్ఞానసిద్ధిసత్తాస్వరూపిణీ | సర్వతత్త్వమయీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౫ || వరదాభయదాంభోజధరపాణిచతుష్టయా | వాగీశజననీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు … Continue reading శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః – Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti in Telugu