శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Hrudaya Stotram in Telugu

0
1699
శ్రీ లక్ష్మీ హృదయస్తోత్రం - Sri Lakshmi Hrudaya Stotram in Telugu
శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Hrudaya Stotram in Telugu

Sri Lakshmi Hrudaya Stotram Lyrics

శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ మహాలక్ష్మీ-హృదయ-స్తోత్ర-మహామంత్రస్య భార్గవ ఋషిః,
అనుష్టుపాది నానాఛందాంసి, ఆద్యాది శ్రీమహాలక్ష్మీ దేవతా, శ్రీం బీజం, హ్రీం శక్తిః, ఐం కీలకమ్ | శ్రీమహాలక్ష్మీ-ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః |
ఓం ఐం శ్రీం అంగుష్టాభ్యాం నమః |
ఓం ఐం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం ఐం క్లీం మధ్యమాభ్యాం నమః |

ఓం ఐం శ్రీం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం ఐం హ్రీం కనిష్టికాభ్యాం నమః |
ఓం ఐం క్లీం కరతల కరపృష్టాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః |
ఓం శ్రీం మహాలక్ష్మై హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం విష్ణువామాంకసంస్థితాయై శిరసే స్వాహా |
ఓం ఐం శ్రీమత్సౌభాగ్యజనన్యై శిఖాయై వషట్ |

ఓం శ్రీం విజ్ఞానసుఖదాత్ర్యై కవచాయ హుం |
ఓం హ్రీం సమస్తసౌభాగ్యకర్త్రే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ఐం సమస్తభూతాంతరసంస్థితాయై అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం స్వాహా |

ధ్యానమ్ ||
పీతవస్త్రాం సువర్ణాంగీం పద్మహస్తాం గదాన్వితామ్ |
లక్ష్మీం ధ్యాయేత్త్వ మంత్రేణ స భవేత్ పృథివీపతిః ||

మాతులుంగం గదాంఖేటం పాణౌ పాత్రంచ బిభ్రతీ |
నాగం లింగం చ యోనించ బిభ్రతీం చైవ మూర్ధని ||

విష్ణుస్తుతిపరాం లక్ష్మీం స్వర్ణవర్ణాం స్తుతిప్రియాం |
వరదాఽభయదాం దేవీం వందే త్వాం కమలేక్షణే ||

హస్తద్వయేన కమలే ధారయంతీం స్వలీలయా ||
హారనూపురసంయుక్తాం మహాలక్ష్మీం విచింతయేత్ ||

కౌశేయపీతవసనాం అరవిందనేత్రామ్
పద్మద్వయాభయవరోద్యతపద్మహస్తామ్ |
ఉద్యచ్ఛతార్కసదృశీం పరమాంకసంస్థాం
ధ్యాయేత్ విధీశనతపాదయుగాం జనిత్రీమ్ ||

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం లక్ష్మీం కమలధారిణీం సింహవాహినీం స్వాహా |

ఓం వందే లక్ష్మీం ప్రహసితముఖీం శుద్ధజాంబూనదాభాం
తేజోరూపాం కనకవసనాం సర్వభూషోజ్జ్వలాంగీమ్ |
బీజాపూరం కనకకలశం హేమపద్మం దధానామ్
ఆద్యాం శక్తిం సకలజననీం విష్ణువామాంకసంస్థామ్ || ౧ ||

శ్రీమత్సౌభాగ్యజననీం స్తౌమి లక్ష్మీం సనాతనీమ్ |
సర్వకామఫలావాప్తి-సాధనైకసుఖావహామ్ || ౨ ||

స్మరామి నిత్యం దేవేశి త్వయా ప్రేరితమానసః |
త్వదాజ్ఞాం శిరసా ధృత్వా భజామి పరమేశ్వరీమ్ || ౩ ||

సమస్తసంపత్సుఖదాం మహాశ్రియం
సమస్తసౌభాగ్యకరీం మహాశ్రియం |
సమస్తకళ్యాణకరీం మహాశ్రియం
భజామ్యహం జ్ఞానకరీం మహాశ్రియమ్ || ౪ ||

విజ్ఞానసంపత్సుఖదాం సనాతనీం
విచిత్రవాగ్భూతికరీం మనోహరామ్ |
అనంతసంమోద-సుఖప్రదాయినీం
నమామ్యహం భూతికరీం హరిప్రియామ్ || ౫ ||

సమస్తభూతాంతరసంస్థితా త్వం
సమస్తభోక్త్రీశ్వరి విశ్వరూపే |
తన్నాస్తి యత్త్వద్వ్యతిరిక్తవస్తు
త్వత్పాదపద్మం ప్రణమామ్యహం శ్రీః || ౬ ||

దారిద్ర్యదుఃఖౌఘతమోపహంత్రి
త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ |
దీనార్తివిచ్ఛేదనహేతుభూతైః
కృపాకటాక్షైరభిషించ మాం శ్రీః || ౭ ||

అంబ ప్రసీద కరుణాసుధయార్ద్రదృష్ట్యా
మాం త్వత్కృపాద్రవిణగేహమిమం కురుష్వ |
ఆలోకయ ప్రణతహృద్గతశోకహంత్రి
త్వత్పాదపద్మయుగళం ప్రణమామ్యహం శ్రీః || ౮ ||

శాంత్యై నమోఽస్తు శరణాగతరక్షణాయై
కాంత్యై నమోఽస్తు కమనీయగుణాశ్రయాయై |
క్షాంత్యై నమోఽస్తు దురితక్షయకారణాయై
ధాత్ర్యై నమోఽస్తు ధనధాన్యసమృద్ధిదాయై || ౯ ||

శక్త్యై నమోఽస్తు శశిశేఖరసంస్తుతాయై
రత్యై నమోఽస్తు రజనీకరసోదరాయై |
భక్త్యై నమోఽస్తు భవసాగరతారకాయై
మత్యై నమోఽస్తు మధుసూదనవల్లభాయై || ౧౦ ||

లక్ష్మ్యై నమోఽస్తు శుభలక్షణలక్షితాయై
సిద్ధ్యై నమోఽస్తు శివసిద్ధిసుపూజితాయై |
ధృత్యై నమోఽస్త్వమితదుర్గతిభంజనాయై
గత్యై నమోఽస్తు వరసద్గతిదాయికాయై || ౧౧ ||

దేవ్యై నమోఽస్తు దివి దేవగణార్చితాయై
భూత్యై నమోఽస్తు భువనార్తివినాశనాయై |
ధాత్ర్యై నమోఽస్తు ధరణీధరవల్లభాయై
పుష్ట్యై నమోఽస్తు పురుషోత్తమవల్లభాయై || ౧౨ ||

సుతీవ్రదారిద్ర్యవిదుఃఖహంత్ర్యై
నమోఽస్తు తే సర్వభయాపహంత్ర్యై |
శ్రీవిష్ణువక్షఃస్థలసంస్థితాయై
నమో నమః సర్వవిభూతిదాయై || ౧౩ ||

జయతు జయతు లక్ష్మీర్లక్షణాలంకృతాంగీ
జయతు జయతు పద్మా పద్మసద్మాభివంద్యా |
జయతు జయతు విద్యా విష్ణువామాంకసంస్థా
జయతు జయతు సమ్యక్ సర్వసంపత్కరీ శ్రీః || ౧౪ ||

జయతు జయతు దేవీ దేవసంఘాభిపూజ్యా
జయతు జయతు భద్రా భార్గవీ భాగ్యరూపా |
జయతు జయతు నిత్యా నిర్మలజ్ఞానవేద్యా
జయతు జయతు సత్యా సర్వభూతాంతరస్థా || ౧౫ ||

జయతు జయతు రమ్యా రత్నగర్భాంతరస్థా
జయతు జయతు శుద్ధా శుద్ధజాంబూనదాభా |
జయతు జయతు కాంతా కాంతిమద్భాసితాంగీ
జయతు జయతు శాంతా శీఘ్రమాగచ్ఛ సౌమ్యే || ౧౬ ||

యస్యాః కళాయాః కమలోద్భవాద్యా
రుద్రాశ్చ శక్రప్రముఖాశ్చ దేవాః |
జీవంతి సర్వేఽపి సశక్తయస్తే
ప్రభుత్వమాప్తాః పరమాయుషస్తే || ౧౭ ||

లిలేఖ నిటిలే విధిర్మమ లిపిం విసృజ్యాంతరం
త్వయా విలిఖితవ్యమేతదితి తత్ఫలప్రాప్తయే |
తదంతరఫలేస్ఫుటం కమలవాసిని శ్రీరిమాం
సమర్పయ స్వముద్రికాం సకలభాగ్యసంసూచికామ్ || ౧౮ ||

కళయా తే యథా దేవి జీవంతి సచరాచరాః |
తథా సంపత్కరే లక్ష్మీ సర్వదా సంప్రసీద మే || ౧౯ ||

యథా విష్ణుర్ధ్రువే నిత్యం స్వకళాం సంన్యవేశయత్ |
తథైవ స్వకళాం లక్ష్మి మయి సమ్యక్ సమర్పయ || ౨౦ ||

సర్వసౌఖ్యప్రదే దేవి భక్తానామభయప్రదే |
అచలాం కురు యత్నేన కళాం మయి నివేశితామ్ || ౨౧ ||

ముదాస్తాం మత్ఫాలే పరమపదలక్ష్మీః స్ఫుటకలా
సదా వైకుంఠశ్రీర్నివసతు కళా మే నయనయోః |
వసేత్సత్యే లోకే మమ వచసి లక్ష్మీర్వరకళా
శ్రియః శ్వేతద్వీపే నివసతు కళా మేఽస్తు కరయోః || ౨౨ ||

తావన్నిత్యం మమాంగేషు క్షీరాబ్ధౌ శ్రీకళా వసేత్ |
సూర్యాచంద్రమసౌ యావద్యావల్లక్ష్మీపతిః శ్రియా || ౨౩ ||

సర్వమంగళసంపూర్ణా సర్వైశ్వర్యసమన్వితా |
ఆద్యాదిశ్రీర్మహాలక్ష్మీస్త్వత్కళా మయి తిష్ఠతు || ౨౪ ||

అజ్ఞానతిమిరం హన్తుం శుద్ధజ్ఞానప్రకాశికా |
సర్వైశ్వర్యప్రదా మేఽస్తు త్వత్కళా మయి సంస్థితా || ౨౫ ||

అలక్ష్మీం హరతు క్షిప్రం తమః సూర్యప్రభా యథా |
వితనోతు మమ శ్రేయస్త్వత్కళా మయి సంస్థితా || ౨౬ ||

ఐశ్వర్యమంగళోత్పత్తిః త్వత్కళాయాం నిధీయతే |
మయి తస్మాత్కృతార్థోఽస్మి పాత్రమస్మి స్థితేస్తవ || ౨౭ ||

భవదావేశభాగ్యార్హో భాగ్యవానస్మి భార్గవి |
త్వత్ప్రసాదాత్పవిత్రోఽహం లోకమాతర్నమోఽస్తు తే || ౨౮ ||

పునాసి మాం త్వత్కళయైవ యస్మాత్
అతస్సమాగచ్ఛ మమాగ్రతస్త్వమ్ |
పరం పదం శ్రీర్భవ సుప్రసన్నా
మయ్యచ్యుతేన ప్రవిశాఽదిలక్ష్మీః || ౨౯ ||

శ్రీవైకుంఠస్థితే లక్ష్మీః సమాగచ్ఛ మమాగ్రతః |
నారాయణేన సహ మాం కృపాదృష్ట్యాఽవలోకయ || ౩౦ ||

సత్యలోకస్థితే లక్ష్మీస్త్వం మమాగచ్ఛ సన్నిధిమ్ |
వాసుదేవేన సహితా ప్రసీద వరదా భవ || ౩౧ ||

శ్వేతద్వీపస్థితే లక్ష్మీః శీఘ్రమాగచ్ఛ సువ్రతే |
విష్ణునా సహితే దేవి జగన్మాతః ప్రసీద మే || ౩౨ ||

క్షీరాంబుధిస్థితే లక్ష్మీః సమాగచ్ఛ సమాధవే |
త్వత్కృపాదృష్టిసుధయా సతతం మాం విలోకయ || ౩౩ ||

రత్నగర్భస్థితే లక్ష్మీః పరిపూర్ణహిరణ్మయి |
సమాగచ్ఛ సమాగచ్ఛ స్థిత్వాఽశు పురతో మమ || ౩౪ ||

స్థిరా భవ మహాలక్ష్మీర్నిశ్చలా భవ నిర్మలే |
ప్రసన్నే కమలే దేవి ప్రసన్నహృదయా భవ || ౩౫ ||

శ్రీధరే శ్రీమహాభూతే త్వదంతఃస్థం మహానిధిమ్ |
శీఘ్రముద్ధృత్య పురతః ప్రదర్శయ సమర్పయ || ౩౬ ||

వసుంధరే శ్రీవసుధే వసుదోగ్ధ్రి కృపాం మయి |
త్వత్కుక్షిగతసర్వస్వం శీఘ్రం మే సంప్రదర్శయ || ౩౭ ||

విష్ణుప్రియే రత్నగర్భే సమస్తఫలదే శివే |
త్వద్గర్భగతహేమాదీన్ సంప్రదర్శయ దర్శయ || ౩౮ ||

రసాతలగతే లక్ష్మీః శీఘ్రమాగచ్ఛ మే పురః |
న జానే పరమం రూపం మాతర్మే సంప్రదర్శయ || ౩౯ ||

ఆవిర్భవ మనోవేగాత్ శీఘ్రమాగచ్ఛ మే పురః |
మా వత్స భీరిహేత్యుక్త్వా కామం గౌరివ రక్ష మామ్ || ౪౦ ||

దేవి శీఘ్రం సమాగచ్ఛ ధరణీగర్భసంస్థితే |
మాతస్త్వద్భృత్యభృత్యోఽహం మృగయే త్వాం కుతూహలాత్ || ౪౧ ||

ఉత్తిష్ఠ జాగృహి త్వం మే సముత్తిష్ఠ సుజాగృహి |
అక్షయాన్ హేమకలశాన్ సువర్ణేన సుపూరితాన్ || ౪౨ ||

నిక్షేపాన్మే సమాకృష్య సముద్ధృత్య మమాగ్రతః |
సమున్నతాననా భూత్వా సమాధేహి ధరాంతరాత్ || ౪౩ ||

మత్సన్నిధిం సమాగచ్ఛ మదాహితకృపారసాత్ |
ప్రసీద శ్రేయసాం దోగ్ధ్రి లక్ష్మీర్మే నయనాగ్రతః || ౪౪ ||

అత్రోపవిశ లక్ష్మీస్త్వం స్థిరా భవ హిరణ్మయి |
సుస్థిరా భవ సంప్రీత్యా ప్రసీద వరదా భవ || ౪౫ ||

అనీయ త్వం తథా దేవి నిధీన్మే సంప్రదర్శయ |
అద్య క్షణేన సహసా దత్త్వా సంరక్ష మాం సదా || ౪౬ ||

మయి తిష్ఠ తథా నిత్యం యథేంద్రాదిషు తిష్ఠసి |
అభయం కురు మే దేవి మహాలక్ష్మీర్నమోఽస్తు తే || ౪౭ ||

సమాగచ్ఛ మహాలక్ష్మీః శుద్ధజాంబూనదప్రభే |
ప్రసీద పురతః స్థిత్వా ప్రణతం మాం విలోకయ || ౪౮ ||

లక్ష్మీర్భువం గతా భాసి యత్ర యత్ర హిరణ్మయి |
తత్ర తత్ర స్థితా త్వం మే తవ రూపం ప్రదర్శయ || ౪౯ ||

క్రీడసే బహుథా భూమౌ పరిపూర్ణా కృపామయి |
మమ మూర్ధని తే హస్తమవిలంబితమర్పయ || ౫౦ ||

ఫలద్భాగ్యోదయే లక్ష్మీః సమస్తపురవాసినీ |
ప్రసీద మే మహాలక్ష్మీః పరిపూర్ణమనోరథే || ౫౧ ||

అయోధ్యాదిషు సర్వేషు నగరేషు సమాశ్రితే |
విభవైర్వివిధైర్యుక్తే సమాగచ్ఛ బలాన్వితే || ౫౨ ||

సమాగచ్ఛ సమాగచ్ఛ మమాగ్రే భవ సుస్థిరా |
కరుణారసనిష్యందనేత్రద్వయవిశాలిని || ౫౩ ||

సన్నిధత్స్వ మహాలక్ష్మీస్త్వత్పాణిం మమ మస్తకే |
కరుణాసుధయా మాం త్వమభిషించ్య స్థిరం కురు || ౫౪ ||

సర్వరాజగృహేలక్ష్మీః సమాగచ్ఛ బలాన్వితే |
స్థిత్వాఽశు పురతో మేఽద్య ప్రసాదేనాభయం కురు || ౫౫ ||

సాదరం మస్తకే హస్తం మమ త్వం కృపయాఽర్పయ |
సర్వరాజగృహేలక్ష్మీస్త్వత్కళా మయి తిష్ఠతు || ౫౬ ||

ఆద్యాది శ్రీర్మహాలక్ష్మీర్విష్ణువామాంకసంస్థితే |
ప్రత్యక్షం కురు మే రూపం రక్ష మాం శరణాగతమ్ || ౫౭ ||

ప్రసీద మే మహాలక్ష్మీః సుప్రసీద మహాశివే |
అచలా భవ సంప్రీత్యా సుస్థిరా భవ మద్గృహే || ౫౮ ||

యావత్తిష్ఠంతి వేదాశ్చ యావత్త్వన్నామతిష్ఠతి |
యావద్విష్ణుశ్చ యావత్త్వం తావత్కురు కృపాం మయి || ౫౯ ||

చాంద్రీ కళా యథా శుక్లే వర్ధతే సా దినే దినే |
తథా దయా తే మయ్యేవ వర్ధతామభివర్ధతామ్ || ౬౦ ||

యథా వైకుంఠనగరే యథా వై క్షీరసాగరే |
తథా మద్భవనే తిష్ఠ స్థిరం శ్రీవిష్ణునా సహ || ౬౧ ||

యోగినాం హృదయే నిత్యం యథా తిష్ఠసి విష్ణునా |
తథా మద్భవనే తిష్ఠ స్థిరం శ్రీవిష్ణునా సహ || ౬౨ ||

నారాయణస్య హృదయే భవతీ యథాస్తే
నారాయణోఽపి తవ హృత్కమలే యథాస్తే |
నారాయణస్త్వమపి నిత్యముభౌ తథైవ
తౌ తిష్ఠతాం హృది మమాపి దయావతీ శ్రీః || ౬౩ ||

విజ్ఞానవృద్ధిం హృదయే కురు శ్రీః
సౌభాగ్యవృద్ధిం కురు మే గృహే శ్రీః |
దయాసువృద్ధిం కురుతాం మయి శ్రీః
సువర్ణవృద్ధిం కురు మే గృహే శ్రీః || ౬౪ ||

న మాం త్యజేథాః శ్రితకల్పవల్లి
సద్భక్తిచింతామణికామధేనో |
విశ్వస్య మాతర్భవ సుప్రసన్నా
గృహే కళత్రేషు చ పుత్రవర్గే || ౬౫ ||

ఆద్యాదిమాయే త్వమజాండబీజం
త్వమేవ సాకారనిరాకృతిస్త్వమ్ |
త్వయా ధృతాశ్చాబ్జభవాండసంఘాః
చిత్రం చరిత్రం తవ దేవి విష్ణోః || ౬౬ ||

బ్రహ్మరుద్రాదయో దేవా వేదాశ్చాపి న శక్నుయుః |
మహిమానం తవ స్తోతుం మందోఽహం శక్నుయాం కథమ్ || ౬౭ ||

అంబ త్వద్వత్సవాక్యాని సూక్తాసూక్తాని యాని చ |
తాని స్వీకురు సర్వజ్ఞే దయాళుత్వేన సాదరమ్ || ౬౮ ||

భవతీం శరణం గత్వా కృతార్థాః స్యుః పురాతనాః |
ఇతి సంచింత్య మనసా త్వామహం శరణం వ్రజే || ౬౯ ||

అనంతా నిత్యసుఖినః త్వద్భక్తాస్త్వత్పరాయణాః |
ఇతి వేదప్రమాణాద్ధి దేవి త్వాం శరణం వ్రజే || ౭౦ ||

తవ ప్రతిజ్ఞా మద్భక్తా న నశ్యంతీత్యపి క్వచిత్ |
ఇతి సంచింత్య సంచింత్య ప్రాణాన్ సంధారయామ్యహమ్ || ౭౧ ||

త్వదధీనస్త్వహం మాతస్త్వత్కృపా మయి విద్యతే |
యావత్సంపూర్ణకామస్స్యాం తావద్దేహి దయానిధే || ౭౨ ||

క్షణమాత్రం న శక్నోమి జీవితుం త్వత్కృపాం వినా |
న జీవంతీహ జలజా జలం త్యక్త్వా జలగ్రహః || ౭౩ ||

యథా హి పుత్రవాత్సల్యాత్ జననీ ప్రస్నుతస్తనీ |
వత్సం త్వరితమాగత్య సంప్రీణయతి వత్సలా || ౭౪ ||

యది స్యాం తవ పుత్రోఽహం మాతా త్వం యది మామకీ |
దయాపయోధరస్తన్యసుధాభిరభిషించ మామ్ || ౭౫ ||

మృగ్యో న గుణలేశోఽపి మయి దోషైకమందిరే |
పాంసూనాం వృష్టిబిందూనాం దోషాణాం చ న మే మితిః || ౭౬ ||

పాపినామహమేవాగ్రో దయాళూనాం త్వమగ్రణీః |
దయనీయో మదన్యోఽస్తి తవ కోఽత్ర జగత్త్రయే || ౭౭ ||

విధినాఽహం న సృష్టశ్చేన్న స్యాత్తవ దయాళుతా |
ఆమయో వా న సృష్టశ్చేదౌషధస్య వృథోదయః || ౭౮ ||

కృపా మదగ్రజా కిం తే అహం కిం వా తదగ్రజః |
విచార్య దేహి మే విత్తం తవ దేవి దయానిధే || ౭౯ ||

మాతా పితా త్వం గురుః సద్గతిః శ్రీః
త్వమేవ సంజీవనహేతుభూతా |
అన్యం న మన్యే జగదేకనాథే
త్వమేవ సర్వం మమ దేవి సత్యే || ౮౦ ||

ఆద్యాదిలక్ష్మీర్భవ సుప్రసన్నా
విశుద్ధవిజ్ఞానసుఖైకదోగ్ధ్రీ |
అజ్ఞానహంత్రీ త్రిగుణాతిరిక్తా
ప్రజ్ఞాననేత్రీ భవ సుప్రసన్నా || ౮౧ ||

అశేషవాగ్జాడ్యమలాపహంత్రీ
నవం నవం స్పష్ట సువాక్ప్రదాయినీ |
మమేహ జిహ్వాగ్రసురంగనర్తకీ
భవ ప్రసన్నా వదనే చ మే శ్రీః || ౮౨ ||

సమస్తసంపత్సు విరాజమానా
సమస్తతేజశ్చయభాసమానా |
విష్ణుప్రియే త్వం భవ దీప్యమానా
వాగ్దేవతా మే నయనే ప్రసన్నా || ౮౩ ||

సర్వప్రదర్శే సకలార్థదే త్వం
ప్రభాసులావణ్యదయాప్రదోగ్ధ్రీ |
సువర్ణదే త్వం సుముఖీ భవ శ్రీః
హిరణ్మయీ మే నయనే ప్రసన్నా || ౮౪ ||

సర్వార్థదా సర్వజగత్ప్రసూతిః
సర్వేశ్వరీ సర్వభయాపహంత్రీ |
సర్వోన్నతా త్వం సుముఖీ భవ శ్రీః
హిరణ్మయీ మే నయనే ప్రసన్నా || ౮౫ ||

సమస్తవిఘ్నౌఘవినాశకారిణీ
సమస్తభక్తోద్ధరణే విచక్షణా |
అనంతసౌభాగ్యసుఖప్రదాయినీ
హిరణ్మయీ మే నయనే ప్రసన్నా || ౮౬ ||

దేవి ప్రసీద దయనీయతమాయ మహ్యం
దేవాధినాథభవదేవగణాభివంద్యే |
మాతస్తథైవ భవ సన్నిహితా దృశోర్మే
పత్యా సమం మమ ముఖే భవ సుప్రసన్నా || ౮౭ ||

మా వత్స భీరభయదానకరోఽర్పితస్తే
మౌళౌ మమేతి మయి దీనదయానుకంపే |
మాతః సమర్పయ ముదా కరుణాకటాక్షం
మాంగళ్యబీజమిహ నః సృజ జన్మ మాతః || ౮౮ ||

కటాక్ష ఇహ కామధుక్ తవ మనస్తు చింతామణిః
కరః సురతరుః సదా నవనిధిస్త్వమేవేందిరే |
భవేత్తవ దయారసో మమ రసాయనం చాన్వహం
ముఖం తవ కలానిధిర్వివిధవాంఛితార్థప్రదమ్ || ౮౯ ||

యథా రసస్పర్శనతోఽయసోఽపి
సువర్ణతా స్యాత్కమలే తథా తే |
కటాక్షసంస్పర్శనతో జనానాం
అమంగళానామపి మంగళత్వమ్ || ౯౦ ||

దేహీతి నాస్తీతి వచః ప్రవేశాత్
భీతో రమే త్వాం శరణం ప్రపద్యే |
అతః సదాస్మిన్నభయప్రదా త్వం
సహైవ పత్యా మయి సన్నిధేహి || ౯౧ ||

కల్పద్రుమేణ మణినా సహితా సురమ్యా
శ్రీస్తే కళా మయి రసేన రసాయనేన |
ఆస్తాం యతో మమ చ దృక్శిరపాణిపాదౌ
స్పృష్టాః సువర్ణవపుషః స్థిరజంగమాః స్యుః || ౯౨ ||

ఆద్యాదివిష్ణోః స్థిరధర్మపత్నీ
త్వమేవ పత్యా మయి సన్నిధేహి |
ఆద్యాదిలక్ష్మీః త్వదనుగ్రహేణ
పదే పదే మే నిధిదర్శనం స్యాత్ || ౯౩ ||

ఆద్యాదిలక్ష్మీహృదయం పఠేద్యః
స రాజ్యలక్ష్మీమచలాం తనోతి |
మహాదరిద్రోఽపి భవేద్ధనాఢ్యః
తదన్వయే శ్రీః స్థిరతాం ప్రయాతి || ౯౪ ||

యస్య స్మరణమాత్రేణ తుష్టా స్యాద్విష్ణువల్లభా |
తస్యాభీష్టం దదత్యాశు తం పాలయతి పుత్రవత్ || ౯౫ ||

ఇదం రహస్యం హృదయం సర్వకామఫలప్రదమ్ |
జపః పంచసహస్రం తు పురశ్చరణముచ్యతే || ౯౬ ||

త్రికాలమేకకాలం వా నరో భక్తిసమన్వితః |
యః పఠేత్ శృణుయాద్వాపి స యాతి పరమాం శ్రియమ్ || ౯౭ ||

మహాలక్ష్మీం సముద్దిశ్య నిశి భార్గవవాసరే |
ఇదం శ్రీహృదయం జప్త్వా పంచవారం ధనీ భవేత్ || ౯౮ ||

అనేన హృదయేనాన్నం గర్భిణ్యా అభిమంత్రితమ్ |
దదాతి తత్కులే పుత్రో జాయతే శ్రీపతిః స్వయమ్ || ౯౯ ||

నరేణవాఽథవా నార్యా లక్ష్మీహృదయమంత్రితే |
జలే పీతే చ తద్వంశే మందభాగ్యో న జాయతే || ౧౦౦ ||

య ఆశ్వినేమాసి చ శుక్లపక్షే
రమోత్సవే సన్నిహితే చ భక్త్యా |
పఠేత్తథైకోత్తరవారవృద్ధ్యా
లభేత్స సౌవర్ణమయీం సువృష్టిమ్ || ౧౦౧ ||

య ఏకభక్త్యాఽన్వహమేకవర్షం
విశుద్ధధీః సప్తతివారజాపీ |
స మందభాగ్యోఽపి రమాకటాక్షాత్
భవేత్సహస్రాక్షశతాధికశ్రీః || ౧౦౨ ||

శ్రీశాంఘ్రిభక్తిం హరిదాసదాస్యం
ప్రసన్నమంత్రార్థదృఢైకనిష్ఠామ్ |
గురోః స్మృతిం నిర్మలబోధబుద్ధిం
ప్రదేహి మాతః పరమం పదం శ్రీః || ౧౦౩ ||

పృథ్వీపతిత్వం పురుషోత్తమత్వం
విభూతివాసం వివిధార్థసిద్ధిమ్ |
సంపూర్ణకీర్తిం బహువర్షభోగం
ప్రదేహి మే దేవి పునఃపునస్త్వమ్ || ౧౦౪ ||

వాదార్థసిద్ధిం బహులోకవశ్యం
వయఃస్థిరత్వం లలనాసు భోగమ్ |
పౌత్రాదిలబ్ధిం సకలార్థసిద్ధిం
ప్రదేహి మే భార్గవి జన్మజన్మని || ౧౦౫ ||

సువర్ణవృద్ధిం కురు మే గృహే శ్రీః
సుధాన్యవృద్ధిం కురూ మే గృహే శ్రీః |
కళ్యాణవృద్ధిం కురు మే గృహే శ్రీః
విభూతివృద్ధిం కురు మే గృహే శ్రీః || ౧౦౬ ||

ధ్యాయేల్లక్ష్మీం ప్రహసితముఖీం కోటిబాలార్కభాసాం
విద్యుత్వర్ణాంబరవరధరాం భూషణాఢ్యాం సుశోభామ్ |
బీజాపూరం సరసిజయుగం బిభ్రతీం స్వర్ణపాత్రం
భర్త్రాయుక్తాం ముహురభయదాం మహ్యమప్యచ్యుతశ్రీః || ౧౦౭ ||

|| ఇతి శ్రీఅథర్వణరహస్యే శ్రీ లక్ష్మీహృదయస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Goddess Lakshmi Stotras

Related Posts

Sri Narayana Hrudaya Stotram | Sri Lakshmi Narayana Hrudaya Stotram

Sri Bhuvaneshwari Hrudayam

Sri Tripura Bhairavi Hrudayam – Sri Devi Stotras

Sri Bagalamukhi Hrudayam

Sri Mathangi Hrudayam

Sri Dhumavathi Hrudayam

Sri Taramba (Tara) Hrudayam

Sri Kali Hrudayam

శ్రీ మాతంగీ హృదయమ్ – Sri Mathangi Hrudayam in Telugu

శ్రీ బగళాముఖీహృదయమ్ – Sri Bagalamukhi Hrudayam in Telugu

శ్రీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రం – Sri Narayana Hrudaya Stotram

ఆదిత్య హృదయం | Aditya Hrudayam

Varahi Sahasranamam – వారాహీ సహస్రనామం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here