శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Hrudaya Stotram in Telugu

Sri Lakshmi Hrudaya Stotram Lyrics శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రం అస్య శ్రీ మహాలక్ష్మీ-హృదయ-స్తోత్ర-మహామంత్రస్య భార్గవ ఋషిః, అనుష్టుపాది నానాఛందాంసి, ఆద్యాది శ్రీమహాలక్ష్మీ దేవతా, శ్రీం బీజం, హ్రీం శక్తిః, ఐం కీలకమ్ | శ్రీమహాలక్ష్మీ-ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః | ఓం ఐం శ్రీం అంగుష్టాభ్యాం నమః | ఓం ఐం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం ఐం క్లీం మధ్యమాభ్యాం నమః | ఓం ఐం శ్రీం అనామికాభ్యాం నమః … Continue reading శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Hrudaya Stotram in Telugu