శ్రీ లక్ష్మీ కవచం | Sri Lakshmi Kavacham in Telugu

0
264
Sri Lakshmi Kavacham Lyrics in Telugu
Sri Lakshmi Kavacham Lyrics in Telugu

Sri Lakshmi Kavacham Lyrics in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ కవచం

లక్ష్మీ మే చాగ్రతః పాతు కమలా పాతు పృష్ఠతః |
నారాయణీ శీర్షదేశే సర్వాంగే శ్రీస్వరూపిణీ || ౧ ||

రామపత్నీ తు ప్రత్యంగే రామేశ్వరీ సదాఽవతు |
విశాలాక్షీ యోగమాయా కౌమారీ చక్రిణీ తథా || ౨ ||

జయదాత్రీ ధనదాత్రీ పాశాక్షమాలినీ శుభా |
హరిప్రియా హరిరామా జయంకరీ మహోదరీ || ౩ ||

కృష్ణపరాయణా దేవీ శ్రీకృష్ణమనమోహినీ |
జయంకరీ మహారౌద్రీ సిద్ధిదాత్రీ శుభంకరీ || ౪ ||

సుఖదా మోక్షదా దేవీ చిత్రకూటనివాసినీ |
భయం హరతు భక్తానాం భవబంధం విముంచతు || ౫ ||

కవచం తన్మహాపుణ్యం యః పఠేద్భక్తిసంయుతః |
త్రిసంధ్యమేకసంధ్యం వా ముచ్యతే సర్వసంకటాత్ || ౬ ||

కవచస్యాస్య పఠనం ధనపుత్రవివర్ధనమ్ |
భీతివినాశనం చైవ త్రిషు లోకేషు కీర్తితమ్ || ౭ ||

భూర్జపత్రే సమాలిఖ్య రోచనాకుంకుమేన తు |
ధారణాద్గలదేశే చ సర్వసిద్ధిర్భవిష్యతి || ౮ ||

అపుత్రో లభతే పుత్రం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ |
మోక్షార్థీ మోక్షమాప్నోతి కవచస్య ప్రసాదతః || ౯ ||

గర్భిణీ లభతే పుత్రం వంధ్యా చ గర్భిణీ భవేత్ |
ధారయేద్యది కంఠే చ అథవా వామబాహుకే || ౧౦ ||

యః పఠేన్నియతో భక్త్యా స ఏవ విష్ణువద్భవేత్ |
మృత్యువ్యాధిభయం తస్య నాస్తి కించిన్మహీతలే || ౧౧ ||

పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి శృణుయాచ్ఛ్రావయేదపి |
సర్వపాపవిముక్తస్తు లభతే పరమాం గతిమ్ || ౧౨ ||

సంకటే విపదే ఘోరే తథా చ గహనే వనే |
రాజద్వారే చ నౌకాయాం తథా చ రణమధ్యతః || ౧౩ ||

పఠనాద్ధారణాదస్య జయమాప్నోతి నిశ్చితమ్ |
అపుత్రా చ తథా వంధ్యా త్రిపక్షం శృణుయాద్యది || ౧౪ ||

సుపుత్రం లభతే సా తు దీర్ఘాయుష్కం యశస్వినమ్ |
శృణుయాద్యః శుద్ధబుద్ధ్యా ద్వౌ మాసౌ విప్రవక్త్రతః || ౧౫ ||

సర్వాన్కామానవాప్నోతి సర్వబంధాద్విముచ్యతే |
మృతవత్సా జీవవత్సా త్రిమాసం శ్రవణం యది || ౧౬ ||

రోగీ రోగాద్విముచ్యేత పఠనాన్మాసమధ్యతః |
లిఖిత్వా భూర్జపత్రే చ అథవా తాడపత్రకే || ౧౭ ||

స్థాపయేన్నియతం గేహే నాగ్నిచౌరభయం క్వచిత్ |
శృణుయాద్ధారయేద్వాపి పఠేద్వా పాఠయేదపి || ౧౮ ||

యః పుమాన్సతతం తస్మిన్ప్రసన్నాః సర్వదేవతాః |
బహునా కిమిహోక్తేన సర్వజీవేశ్వరేశ్వరీ || ౧౯ ||

ఆద్యాశక్తిః సదాలక్ష్మీర్భక్తానుగ్రహకారిణీ |
ధారకే పాఠకే చైవ నిశ్చలా నివసేద్ధ్రువమ్ || ౨౦ ||

Goddess Lakshmi Devi Related Stotras

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (త్రైలోక్య మంగళం) | Trailokya Mangal Lakshmi Stotram in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తోత్రం (మహేంద్ర కృతం) | Indra Krutha Sri Maha Lakshmi Stotram in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తుతిః 2 (సౌభాగ్యలక్ష్మీ స్తోత్రం) | Sri Mahalakshmi Stuti (Sowbhagya Lakshmi Stotram) in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తుతిః | Sri Mahalakshmi Stuti in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తవః | Sri Mahalakshmi Stava in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ అక్షరమాలిక నామావళిః | Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ చతుర్వింశతినామ స్తోత్రం | Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Nama Stotram in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం – 2 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 2 in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం 1 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 1 in Telugu

Sri Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu | శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తవం

శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తవం | Deepa Lakshmi Stavam in Telugu

శ్రీ పద్మ కవచం | Sri Padma Kavacham in Telugu

కనకధారా స్తోత్రం (పాఠాంతరం) | Kanakadhara Stotram in Telugu