శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Sahasranama Stotram

0
13146

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram
Sri Lakshmi Sahasranama Stotram

Sri Lakshmi Sahasranama stotram with Telugu Lyrics

నామ్నాం సాష్ట సహస్రం చ బ్రూహి గార్య మహామతే |
మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యా భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే || ౧ ||

శ్రీ గార్గ్య ఉవాచ-
సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభం |
అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే || ౨ ||

సర్వ లౌకిక కర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై |
భుక్తిముక్తిప్రదం జప్యమనుబ్రూహి దయానిధే || ౩ ||

సనత్కుమార భగవన్ సర్వజ్ఞోఽసి విశేషతః |
ఆస్తిక్య సిద్ధయే నృణాం క్షిప్ర ధర్మార్థ సాధనం || ౪ ||

ఆద్యంతి మానవాః సర్వే ధనాభావేన కేవలం |
సిద్ధ్యంతి ధనినోఽన్యస్య నైవ ధర్మార్థ కామానాః || ౫ ||

దారిద్ర్యధ్వంసినీ నామ కేన విద్యా ప్రకీర్తితా |
కేన వా బ్రహ్మవిద్యాపి కేన మృత్యువినాశినీ || ౬ ||

సర్వేషాం సార భూతైకా విద్యానాం కేన కీర్తితా |
ప్రత్యక్ష సిద్ధిదా బ్రహ్మన్ తామాచక్ష్వ దయానిధే || ౭ ||

సనత్కుమార ఉవాచ-
సాధు పృష్టం మహభాగాః సర్వలోకహితైషిణః
మహతామేష ధర్మశ్చ నాన్యేషామితి మే మతిః || ౮ ||

బ్రహ్మ విష్ణు మహాదేవ మహేంద్రాది మహాత్మభిః |
సంప్రోక్తం కథయామ్యద్య లక్ష్మీ నామ సహస్రకం || ౯ ||

యస్యోచ్చారణ మాత్రేణ దారిద్ర్యాన్ముచ్యతే నరః |
కిం పునస్తజ్జపాజ్జాపీ సర్వేష్టార్థానవాప్నుయాత్ || ౧౦ ||

అస్య శ్రీ లక్ష్మీ దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య,
ఆనంద కర్దమ చిక్లీతేందిరాసుతాదయో మహాత్మానో మహర్షయః,
అనుష్టుప్ ఛందః, విష్ణుమాయా శక్తిః, మహాలక్ష్మీః పరా దేవతా,
శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రసాదద్వారా సర్వేష్టార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |
క్రౌమిత్యాది షడంగన్యాసః |

ధ్యానం

పద్మనాభప్రియాం దేవీం పద్మాక్షీం పద్మవాసినీం |
పద్మవక్త్రాం పద్మహస్తాం వందే పద్మామహర్నిశం || ౧ ||

పూర్ణేందుబింబవదనాం రత్నాభరణభూషితాం |
వరదాభయహస్తాభ్యం ధ్యాయేత్ చంద్రసహోదరీం || ౨ ||

ఇచ్ఛారూపాం భగవతః సచ్చిదానందరూపిణీం |
సర్వజ్ఞాం సర్వజననీం విష్ణువక్షస్స్థలాలయాం |
దయాలుమనిశం ధ్యాయేత్ సుఖసిద్ధిస్వరూపిణీం || ౩ ||

అథ శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

నిత్యాగతాఽనంతనిత్యా నందినీ జనరంజనీ |
నిత్యప్రకాశినీ చైవ స్వప్రకాశస్వరూపిణీ || ౧ ||

మహాలక్ష్మీః మహాకాళీ మహాకన్యా సరస్వతీ |
భోగవైభవసంధాత్రీ భక్తానుగ్రహకారిణీ || ౨ ||

ఈశావాస్యా మహామాయా మహాదేవీ మహేశ్వరీ |
హృల్లేఖా పరమా శక్తిః మాతృకాబీజరూపిణీ || ౩ ||

నిత్యానందా నిత్యబోధా నాదినీ జనమోదినీ |
సత్యప్రత్యయనీ చైవ స్వప్రకాశాత్మరూపిణీ || ౪ ||

త్రిపురా భైరవీ విద్యా హంసా వాగీశ్వరీ శివా |
వాగ్దేవీ చ మహారాత్రిః కాళరాత్రిః త్రిలోచనా || ౫ ||

భద్రకాళీ కరాళీ చ మహాకాళీ తిలోత్తమా |
కాళీ కరాళవక్త్రాంతా కామాక్షీ కామదా శుభా || ౬ ||

చండికా చండరూపేశా చాముండా చక్రధారిణీ |
త్రైలోక్యజననీ దేవీ త్రైలోక్యవిజయోత్తమా || ౭ ||

సిద్ధలక్ష్మీః క్రియాలక్ష్మీః మోక్షలక్ష్మీః ప్రసాదినీ |
ఉమా భగవతీ దుర్గా చాంద్రీ దాక్షాయణీ శివా* || ౮ ||

ప్రత్యంగిరా ధరా వేలా లోకమాతా హరిప్రియా |
పార్వతీ పరమా దేవీ బ్రహ్మవిద్యాప్రదాయినీ || ౯ ||

అరూపా బహురూపా చ విరూపా విశ్వరూపిణీ |
పంచభూతాత్మికా వాణీ పంచభూతాత్మికా పరా || ౧౦ ||

కాళికా పంచికా వాగ్మీ హవిః ప్రత్యధిదేవతా |
దేవమాతా సురేశానా వేదగర్భాఽంబికా ధృతిః || ౧౧ ||

సంఖ్యా జాతిః క్రియాశక్తిః ప్రకృతి-ర్మోహినీ మహీ |
యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా గుహ్యవిద్యా విభావరీ || ౧౨ ||

జ్యోతిష్మతీ మహామాతా సర్వమంత్రఫలప్రదా |
దారిద్ర్యధ్వంసినీ దేవీ హృదయగ్రంథిభేదినీ || ౧౩ ||

సహస్రాదిత్యసంకాశా చంద్రికా చంద్రరూపిణీ |
గాయత్రీ సోమసంభూతిః సావిత్రీ ప్రణవాత్మికా || ౧౪ ||

శాంకరీ వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ సర్వదేవనమస్కృతా |
సేవ్యాదుర్గా కుబేరాక్షీ కరవీరనివాసినీ || ౧౫ ||

జయా చ విజయా చైవ జయంతీ చాఽపరాజితా |
కుబ్జికా కాళికా శాస్త్రీ వీణాపుస్తకధారిణీ || ౧౬ ||

సర్వజ్ఞశక్తిః శ్రీశక్తిః బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా |
ఇడాపింగళికామధ్యమృణాళీతంతురూపిణీ || ౧౭ ||

యజ్ఞేశానీ ప్రథా దీక్షా దక్షిణా సర్వమోహినీ |
అష్టాంగయోగినీ దేవీ నిర్బీజధ్యానగోచరా || ౧౮ ||

సర్వతీర్థస్థితా శుద్ధా సర్వపర్వతవాసినీ |
వేదశాస్త్రప్రభా దేవీ షడంగాదిపదక్రమ || ౧౯ ||

శివా ధాత్రీ శుభానందా యజ్ఞకర్మస్వరూపిణీ |
వ్రతినీ మేనకా దేవీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మచారిణీ || ౨౦ ||

ఏకాక్షరపరా తారా భవబంధవినాశినీ |
విశ్వంభరా ధరాధారా నిరాధారాఽధికస్వరా || ౨౧ ||

రాకా కుహూరమావాస్యా పూర్ణిమాఽనుమతీ ద్యుతిః |
సినీవాలీ శివాఽవశ్యా వైశ్వదేవీ పిశంగిలా || ౨౨ ||

పిప్పలా చ విశాలాక్షీ రక్షోఘ్నీ వృష్టికారిణీ |
దుష్టవిద్రావిణీ దేవీ సర్వోపద్రవనాశినీ || ౨౩ ||

శారదా శరసంధానా సర్వశాస్త్రస్వరూపిణీ |
యుద్ధమధ్యస్థితా దేవీ సర్వభూతప్రభంజనీ || ౨౪ ||

అయుద్ధా యుద్ధరూపా చ శాంతా శాంతిస్వరూపిణీ |
గంగా సరస్వతీ వేణీ యమునా నర్మదాఽపగా || || ౨౫ ||

సముద్రవసనావాసా బ్రహ్మాండశ్రేణిమేఖలా |
పంచవక్త్రా దశభుజా శుద్ధస్ఫటికసన్నిభా || ౨౬ ||

రక్తా కృష్ణా సితా పీతా సర్వవర్ణా నిరీశ్వరీ |
కాళికా చక్రికా దేవీ సత్యా తు వటుకా స్థితా || ౨౭ ||

తరుణీ వారుణీ నారీ జ్యేష్ఠాదేవీ సురేశ్వరీ |
విశ్వంబరా ధరా కర్త్రీ గళార్గళవిభంజనీ || ౨౮ ||

సంధ్యా రాత్రి-ర్దివా జ్యోత్స్నా కలా కాష్ఠా నిమేషికా |
ఉర్వీ కాత్యాయనీ శుభ్రా సంసారార్ణవతారిణీ || ౨౯ ||

కపిలా కీలికాఽశోకా మల్లికానవమల్లికా |
దేవికా నందికా శాంతా భంజికా భయభంజికా || ౩౦ ||

కౌశికీ వైదికీ దేవీ సౌరీ రూపాధికాఽతిభా |
దిగ్వస్త్రా నవవస్త్రా చ కన్యకా కమలోద్భవా || ౩౧ ||

శ్రీః సౌమ్యలక్షణాఽతీతదుర్గా సూత్రప్రబోధికా |
శ్రద్ధా మేధా కృతిః ప్రజ్ఞా ధారణా కాంతిరేవ చ || ౩౨ ||

శ్రుతిః స్మృతి-ర్ధృతి-ర్ధన్యా భూతి-రిష్టి-ర్మనీషిణీ |
విరక్తి-ర్వ్యాపినీ మాయా సర్వమాయా ప్రభంజనీ || ౩౩ ||

మహేంద్రీ మంత్రిణీ సింహీ చేంద్రజాలస్వరూపిణీ |
అవస్థాత్రయనిర్ముక్తా గుణత్రయవివర్జితా || ౩౪ ||

ఈషణత్రయనిర్ముక్తా సర్వరోగవివర్జితా |
యోగిధ్యానాంతగమ్యా చ యోగధ్యానపరాయణా || ౩౫ ||

త్రయీశిఖావిశేషజ్ఞా వేదాంతజ్ఞానరూపిణీ |
భారతీ కమలా భాషా పద్మా పద్మావతీ కృతిః || ౩౬ ||

గౌతమీ గోమతీ గౌరీ ఈశానా హంసవాహినీ |
నారాయణీ ప్రభాధారా జాహ్నవీ శంకరాత్మజా || ౩౭ ||

చిత్రఘంటా సునందా శ్రీర్మానవీ మనుసంభవా |
స్తంభినీ క్షోభిణీ మారీ భ్రామిణీ శత్రుమారిణీ || ౩౮ ||

మోహినీ ద్వేషిణీ వీరా అఘోరా రుద్రరూపిణీ |
రుద్రైకాదశినీ పుణ్యా కళ్యాణీ లాభకారిణీ || ౩౯ ||

దేవదుర్గా మహాదుర్గా స్వప్నదుర్గాఽష్టభైరవీ |
సూర్యచంద్రాగ్నిరూపా చ గ్రహనక్షత్రరూపిణీ || ౪౦ ||

బిందునాదకళాతీతా బిందునాదకళాత్మికా |
దశవాయుజయాకారా కళాషోడశసంయుతా || ౪౧ ||

కాశ్యపీ కమలా దేవీ నాదచక్రనివాసినీ |
మృడాధారా స్థిరా గుహ్యా దేవికా చక్రరూపిణీ || ౪౨ ||

అవిద్యా శార్వరీ భుంజా జంభాసురనిబర్హిణీ |
శ్రీకాయా శ్రీకలా శుభ్రా కర్మనిర్మూలకారిణీ || ౪౩ ||

ఆదిలక్ష్మీ-ర్గుణాధారా పంచబ్రహ్మాత్మికా పరా |
శ్రుతి-ర్బ్రహ్మముఖావాసా సర్వసంపత్తిరూపిణీ || ౪౪ ||

మృతసంజీవినీ మైత్రీ కామినీ కామవర్జితా |
నిర్వాణమార్గదా దేవీ హంసినీ కాశికా క్షమా || ౪౫ ||

సపర్యా గుణినీ భిన్నా నిర్గుణాఽఖండితా శుభా |
స్వామినీ వేదినీ శక్యా శాంబరీ చక్రధారిణీ || ౪౬ ||

దండినీ ముండినీ వ్యాఘ్రీ శిఖినీ సోమసంహతిః |
చింతామణి-శ్చిదానందా పంచబాణప్రబోధినీ || ౪౭ ||

బాణశ్రేణిః సహస్రాక్షీ సహస్రభుజపాదుకా |
సంధ్యాబలి-స్త్రిసంధ్యాఖ్యా బ్రహ్మాండమణిభూషణా || ౪౮ ||

వాసవీ వారుణీసేనా కులికా మంత్రరంజనీ |
జితప్రాణస్వరూపా చ కాంతా కామ్యవరప్రదా || ౪౯ ||

మంత్రబ్రహ్మణవిద్యార్థా నాదరూపా హవిష్మతీ |
అథర్వణీశ్రుతిః శూన్యా కల్పనావర్జితా సతీ || ౫౦ ||

సత్తాజాతిః ప్రమాఽమేయాఽప్రమితిః ప్రాణదా గతిః |
అవర్ణా పంచవర్ణా చ సర్వదా భువనేశ్వరీ || ౫౧ ||

త్రైలోక్యమోహినీ విద్యా సర్వభర్త్రీ క్షరాఽక్షరా |
హిరణ్యవర్ణా హరిణీ సర్వోపద్రవనాశినీ || ౫౨ ||

కైవల్యపదవీరేఖా సూర్యమండలసంస్థితా |
సోమమండలమధ్యస్థా వహ్నిమండలసంస్థితా || ౫౩ ||

వాయుమండలమధ్యస్థా వ్యోమమండలసంస్థితా |
చక్రికా చక్రమధ్యస్థా చక్రమార్గప్రవర్తినీ || ౫౪ ||

కోకిలాకులచక్రేశా పక్షతిః పంక్తిపావనీ |
సర్వసిద్ధాంతమార్గస్థా షడ్వర్ణా వరవర్జితా || ౫౫ ||

శతరుద్రహరా హంత్రీ సర్వసంహారకారిణీ |
పురుషా పౌరుషీ తుష్టిః సర్వతంత్రప్రసూతికా || ౫౬ ||

అర్ధనారీశ్వరీ దేవీ సర్వవిద్యాప్రదాయినీ |
భార్గవీ భూజుషీవిద్యా సర్వోపనిషదాస్థితా || ౫౭ ||

వ్యోమకేశాఽఖిలప్రాణా పంచకోశవిలక్షణా |
పంచకోశాత్మికా ప్రత్యక్పంచబ్రహ్మాత్మికా శివా || ౫౮ ||

జగజ్జరాజనిత్రీ చ పంచకర్మప్రసూతికా |
వాగ్దేవ్యాభరణాకారా సర్వకామ్యస్థితా స్థితి || ౫౯ ||

అష్టాదశచతుష్షష్టిపీఠికా విద్యయాయుతా |
కాళికాఽకర్షణీ శ్యామా యక్షిణీ కిన్నరేశ్వరీ || ౬౦ ||

కేతకీ మల్లికాఽశోకా వారాహీ ధరణీ ధ్రువా |
నారసింహీ మహోగ్రాస్యా భక్తానామార్తినాశినీ || ౬౧ ||

అంతర్బలా స్థిరా లక్ష్మీః జరామరణనాశినీ |
శ్రీరంజితా మహాకాయా సోమసూర్యాగ్నిలోచనా || ౬౨ ||

అదితిర్దేవమాతా చ అష్టపుత్రాఽష్టయోగినీ |
అష్టప్రకృతి-రష్టాష్టవిభ్రాజద్వికృతాకృతిః || ౬౩ ||

దుర్భిక్షధ్వంసినీ దేవీ సీతా సత్యా చ రుక్మిణీ |
ఖ్యాతిజా భార్గవీ దేవీ దేవయోనిస్తపస్వినీ || ౬౪ ||

శాకంభరీ మహాశోణా గరుడోపరిసంస్థితా |
సింహగా వ్యాఘ్రగా దేవీ వాయుగా చ మహాద్రిగా || ౬౫ ||

అకారాదిక్షకారాంతా సర్వవిద్యాధిదేవతా |
మంత్రవ్యాఖ్యాననిపుణా జ్యోతిశ్శాస్త్రైకలోచనా || ౬౬ ||

ఇడాపింగళికామధ్యాసుషుమ్నాగ్రంథిభేదినీ |
కాలచక్రాశ్రయోపేతా కాలచక్రస్వరూపిణీ || ౬౭ ||

వైశారదీ మతిశ్రేష్ఠా వరిష్ఠా సర్వదీపికా |
వైనాయకీ వరారోహా శ్రోణివేలా బహిర్వలిః || ౬౮ ||

జంభినీ జృంభిణీ జంభకారిణీ గణకారికా |
శరణీ చక్రికాఽనంతా సర్వవ్యాధిచికిత్సకీ || ౬౯ ||

దేవకీ దేవసంకాశా వారిధిః కరుణాకరా |
శర్వరీ సర్వసంపన్నా సర్వపాపప్రభంజనీ || ౭౦ ||

ఏకమాత్రా ద్విమాత్రా చ త్రిమాత్రా చ తథాఽపరా |
అర్థమాత్రా పరా సూక్ష్మా సూక్ష్మార్థార్థపరాఽపరా || ౭౧ ||

ఏకవీరా విశేషాఖ్యా షష్ఠీ దేవీ మనస్వినీ |
నైష్కర్మ్యా నిష్కలాలోకా జ్ఞానకర్మాధికా గుణా || ౭౨ ||

సబంధ్వానందసందోహా వ్యోమాకారాఽనిరూపితా |
గద్యపద్యాత్మికా వాణీ సర్వాలంకారసంయుతా || ౭౩ ||

సాధుబంధపదన్యాసా సర్వౌకో ఘటికావలిః |
షట్కర్మా కర్కశాకారా సర్వకర్మవివర్జితా || ౭౪ ||

ఆదిత్యవర్ణా చాఽపర్ణా కామినీ వరరూపిణీ |
బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మసంతానా వేదవాగీశ్వరీ శివా || ౭౫ ||

పురాణన్యాయమీమాంసాధర్మశాస్త్రాగమశ్రుతా |
సద్యోవేదవతీ సర్వా హంసీ విద్యాధిదేవతా || ౭౬ ||

విశ్వేశ్వరీ జగద్ధాత్రీ విశ్వనిర్మాణకారిణీ |
వైదికీ వేదరూపా చ కాలికా కాలరూపిణీ || ౭౭ ||

నారాయణీ మహాదేవీ సర్వతత్త్వప్రవర్తినీ |
హిరణ్యవర్ణరూపా చ హిరణ్యపదసంభవా || ౭౮ ||

కైవల్యపదవీ పుణ్యా కైవల్యజ్ఞానలక్షితా |
బ్రహ్మసంపత్తిరూపా చ బ్రహ్మసంపత్తికారిణీ || ౭౯ ||

వారుణీ వారుణారాధ్యా సర్వకర్మప్రవర్తినీ |
ఏకాక్షరపరాఽఽయుక్తా సర్వదారిద్ర్యభంజినీ || ౮౦ ||

పాశాంకుశాన్వితా దివ్యా వీణావ్యాఖ్యాక్షసూత్రభృత్ |
ఏకమూర్తిః త్రయీమూర్తిః మధుకైటభభంజనీ || ౮౧ ||

సాంఖ్యా సాంఖ్యవతీ జ్వాలా జ్వలంతీ కామరూపిణీ |
జాగ్రతీ* సర్వసంపత్తిః సుషుప్తా స్వేష్టదాయినీ || ౮౨ ||

కపాలినీ మహాదంష్ట్రా భ్రుకుటీకుటిలాననా |
సర్వావాసా సువాసా చ బృహత్యష్టిశ్చ శక్వరీ || ౮౩ ||

ఛందోగణప్రతిష్ఠా చ కల్మాషీ కరుణాత్మికా |
చక్షుష్మతీ మహాఘోషా ఖడ్గచర్మధరాఽశని || ౮౪ ||

శిల్పవైచిత్ర్యవిద్యోతా సర్వతోభద్రవాసినీ |
అచింత్యలక్షణాకారా సూత్రభాష్యనిబంధనా || ౮౫ ||

సర్వవేదార్థసంపత్తిః సర్వశాస్త్రార్థమాతృకా |
అకారాదిక్షకారాంతసర్వవర్ణకృతస్థలా || ౮౬ ||

సర్వలక్ష్మీః సదానందా సారవిద్యా సదాశివా |
సర్వజ్ఞా సర్వశక్తిశ్చ ఖేచరీరూపగోచ్ఛ్రితా || ౮౭ ||

అణిమాదిగుణోపేతా పరా కాష్ఠా పరాగతిః |
హంసయుక్తవిమానస్థా హంసారూడా శశిప్రభా || ౮౮ ||

భవానీ వాసనాశక్తిః ఆకృతిస్థా ఖిలాఽఖిలా |
తంత్రహేతు-ర్విచిత్రాంగీ వ్యోమగంగావినోదినీ || ౮౯ ||

వర్షా చ వార్షికా చైవ ఋగ్యజుస్సామరూపిణీ |
మహానదీ నదీపుణ్యాఽగణ్యపుణ్యగుణక్రియా || ౯౦ ||

సమాధిగతలభ్యాఽర్థా శ్రోతవ్యా స్వప్రియా ఘృణా |
నామాక్షరపరా దేవీ ఉపసర్గనఖాంచితా || ౯౧ ||

నిపాతోరుద్వయీజంఘా మాతృకా మంత్రరూపిణీ |
ఆసీనా చ శయానా చ తిష్ఠంతీ ధావనాధికా || ౯౨ ||

లక్ష్యలక్షణయోగాఢ్యా తాద్రూప్యగణనాకృతిః |
సైకరూపా నైకరూపా సేందురూపా తదాకృతిః || ౯౩ ||

సమాసతద్ధితాకారా విభక్తివచనాత్మికా |
స్వాహాకారా స్వధాకారా శ్రీపత్యర్ధాంగనందినీ || ౯౪ ||

గంభీరా గహనా గుహ్యా యోనిలింగార్ధధారిణీ |
శేషవాసుకిసంసేవ్యా చపలా వరవర్ణినీ || ౯౫ ||

కారుణ్యాకారసంపత్తిః కీలకృన్మంత్రకీలికా |
శక్తిబీజాత్మికా సర్వమంత్రేష్టాఽక్షయకామనా || ౯౬ ||

ఆగ్నేయీ పార్థివా ఆప్యా వాయవ్యా వ్యోమకేతనా |
సత్యజ్ఞానాత్మికాఽఽనందా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మ సనాతనీ || ౯౭ ||

అవిద్యావాసనా మాయా ప్రకృతిః సర్వమోహినీ |
శక్తిః ధారణశక్తిశ్చ చిదచిచ్ఛక్తి యోగినీ || ౯౮ ||

వక్త్రాఽరుణా మహామాయా మరీచిర్మదమర్దినీ |
విరాట్ స్వాహా స్వధా శుద్ధా నీరూపాస్తిః సుభక్తిగా || ౯౯ ||

నిరూపితద్వయీవిద్యా నిత్యానిత్యస్వరూపిణీ |
వైరాజమార్గసంచారా సర్వసత్పథదర్శినీ || ౧౦౦ ||

జాలంధరీ మృడానీ చ భవానీ భవభంజనీ |
త్రైకాలికజ్ఞానతంతుః త్రికాలజ్ఞానదాయినీ || ౧౦౧ ||

నాదాతీతా స్మృతిః ప్రజ్ఞా ధాత్రీరూపా త్రిపుష్కరా |
పరాజితా విధానజ్ఞా విశిషితగుణాత్మికా || ౧౦౨ ||

హిరణ్యకేశినీ హేమబ్రహ్మసూత్రవిచక్షణా |
అసంఖ్యేయపరార్ధాంతస్వరవ్యంజనవైఖరీ || ౧౦౩ ||

మధుజిహ్వా మధుమతీ మధుమాసోదయా మధుః |
మాధవీ చ మహాభాగా మేఘగంభీరనిస్వనా || ౧౦౪ ||

బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాదిజ్ఞాతవ్యార్థవిశేషగా |
నాభౌవహ్నిశిఖాకారా లలాటేచంద్రసన్నిభా || ౧౦౫ ||

భ్రూమధ్యేభాస్కరాకారా సర్వతారాకృతిర్హృది |
కృత్తికాదిభరణ్యంతనక్షత్రేష్ట్యర్చితోదయా || ౧౦౬ ||

గ్రహవిద్యాత్మికా జ్యోతిర్ జ్యోతిర్విన్మతిజీవికా |
బ్రహ్మాండగర్భిణీ బాలా సప్తావరణదేవతా || ౧౦౭ ||

వైరాజోత్తమసామ్రాజ్యా కుమారకుశలోదయా |
బగలా భ్రమరాంబా చ శివదూతీ శివాత్మికా || ౧౦౮ ||

మేరువింధ్యాధిసంస్థానా కాశ్మీరపురవాసినీ |
యోగనిద్రా మహానిద్రా వినిద్రా రాక్షసాశ్రితా || ౧౦౯ ||

సువర్ణదా మహాగంగా పంచాఖ్యా పంచసంహతిః |
సుప్రజాతా సువీరా చ సుపోషా సుపతిః శివా || ౧౧౦ ||

సుగృహా రక్తబీజాంతా హతకందర్పజీవికా |
సముద్రవ్యోమమధ్యస్థా సమబిందుసమాశ్రయా || ౧౧౧ ||

సౌభాగ్యరసజీవాతుః సారాసారవివేకదృక్ |
త్రివల్యాదిసుపుష్టాంగా భారతీ భరతాశ్రితా || ౧౧౨ ||

నాదబ్రహ్మమయీవిద్యా జ్ఞానబ్రహ్మమయీపరా |
బ్రహ్మనాడీ నిరుక్తిశ్చ బ్రహ్మకైవల్యసాధనా || ౧౧౩ ||

కాలికేయమహోదారవీర్యవిక్రమరూపిణీ |
బడబాగ్నిశిఖావక్త్రా మహాకబలతర్పణా || ౧౧౪ ||

మహాభూతా మహాదర్పా మహాసారా మహాక్రతుః |
పంచభూతమహాగ్రాసా పంచభూతాదిదేవతా || ౧౧౫ ||

సర్వప్రమాణా సంపత్తిః సర్వరోగప్రతిక్రియా |
బ్రహ్మాండాంతర్బహిర్వ్యాప్తా విష్ణువక్షోవిభూషిణీ || ౧౧౬ ||

శాంకరీ విధివక్త్రస్థా ప్రవరా వరహేతుకీ |
హేమమాలా శిఖామాలా త్రిశిఖా పంచలోచనా || ౧౧౭ ||

సర్వాగమసదాచారమర్యాదా యాతుభంజనీ |
పుణ్యశ్లోకప్రబంధాఢ్యా సర్వాంతర్యామిరూపిణీ || ౧౧౮ ||

సామగానసమారాధ్యా శ్రోత్రుకర్ణరసాయనా |
జీవలోకైకజీవాతు-ర్భద్రోదారవిలోకనా || ౧౧౯ ||

తడిత్కోటిలసత్కాంతిః తరుణీ హరిసుందరీ |
మీననేత్రా చ సేంద్రాక్షీ విశాలాక్షీ సుమంగళా || ౧౨౦ ||

సర్వమంగళసంపన్నా సాక్షాన్మంగళదేవతా |
దేహహృద్దీపికా దీప్తిః జిహ్వపాపప్రణాశినీ || ౧౨౧ ||

అర్థచంద్రోల్లసద్దంష్ట్రా యజ్ఞవాటీవిలాసినీ |
మహాదుర్గా మహోత్సాహా మహాదేవబలోదయా || ౧౨౨ ||

డాకినీడ్యా శాకినీడ్యా సాకినీడ్యా సమస్తజుట్ |
నిరంకుశా నాకివంద్యా షడాధారాధిదేవతా || ౧౨౩ ||

భువనజ్ఞాననిశ్శ్రేణీ భువనాకారవల్లరీ |
శాశ్వతీ శాశ్వతాకారా లోకానుగ్రహకారిణీ || ౧౨౪ ||

సారసీ మానసీ హంసీ హంసలోకప్రదాయినీ |
చిన్ముద్రాలంకృతకరా కోటిసూర్యసమప్రభా || ౧౨౫ ||

సుఖప్రాణిశిరోరేఖా సదదృష్టప్రదాయినీ |
సర్వసాంకర్యదోషఘ్నీ గ్రహోపద్రవనాశినీ || ౧౨౬ ||

క్షుద్రజంతుభయఘ్నీ చ విషరోగాదిభంజనీ |
సదాశాంతా సదాశుద్ధా గృహచ్ఛిద్రనివారిణీ || ౧౨౭ ||

కలిదోషప్రశమనీ కోలాహలపురస్థితా |
గౌరీ లాక్షణికీ ముఖ్యా జఘన్యాకృతివర్జితా || ౧౨౮ ||

మాయా విద్యా మూలభూతా వాసవీ విష్ణుచేతనా |
వాదినీ వసురూపా చ వసురత్నపరిచ్ఛదా || ౧౨౯ ||

ఛాందసీ చంద్రహృదయా మంత్రస్వచ్ఛందభైరవీ |
వనమాలా వైజయంతీ పంచదివ్యాయుధాత్మికా || ౧౩౦ ||

పీతాంబరమయీ చంచత్కౌస్తుభా హరికామినీ |
నిత్యా తథ్యా రమా రామా రమణీ మృత్యుభంజనీ || ౧౩౧ ||

జ్యేష్ఠా కాష్ఠా ధనిష్ఠాంతా శరాంగీ నిర్గుణప్రియా |
మైత్రేయా మిత్రవిందా చ శేష్యశేషకలాశయా || ౧౩౨ ||

వారాణసీవాసలభ్యా ఆర్యావర్తజనస్తుతా |
జగదుత్పత్తిసంస్థానసంహారత్రయకారణా || ౧౩౩ ||

త్వమంబ విష్ణుసర్వస్వం నమస్తేఽస్తు మహేశ్వరి |
నమస్తే సర్వలోకానాంజనన్యై పుణ్యమూర్తయే || ౧౩౪ ||

సిద్ధలక్ష్మీః మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే |
సద్యోజాతాదిపంచాగ్నిరూపా పంచకపంచకా || ౧౩౫ ||

యంత్రలక్ష్మీః భవత్యాఽదిః ఆద్యాద్యే తే నమో నమః |
సృష్ట్యాదికారణాకారవితతే దోషవర్జితే || ౧౩౬ ||

జగల్లక్ష్మీః జగన్మాతః విష్ణుపత్ని నమోఽస్తుతే |
నవకోటిమహాశక్తిసముపాస్యపదాంబుజే || ౧౩౭ ||

కనత్సౌవర్ణరత్నాఢ్యే సర్వాభరణభూషితే |
అనంతానిత్యమహిషి ప్రపంచేశ్వరనాయకి || ౧౩౮ ||

అత్యుచ్ఛ్రితపదాంతస్స్థే పరమవ్యోమనాయకీ |
నాకపృష్ఠగతారాధ్యే విష్ణులోకవిలాసిని || ౧౩౯ ||

వైకుంఠరాజమహిషీ శ్రీరంగనగరాశ్రితే |
రంగనాయకీ భూపుత్రీ కృష్ణే వరదవల్లభే || ౧౪౦ ||

కోటిబ్రహ్మాదిసంసేవ్యే కోటిరుద్రాదికీర్తితే |
మాతులుంగమయంఖేటం సౌవర్ణచషకం తథా || ౧౪౧ ||

పద్మద్వయం పూర్ణకుంభం కీరం చ వరదాభయే |
పాశమంకుశకం శంఖం చక్రం శూలం కృపాణికాం || ౧౪౨ ||

ధనుర్బాణౌ చాక్షమాలాం చిన్ముద్రామపి బిభ్రతీ |
అష్టాదశభుజే లక్ష్మీః మహాష్టాదశపీఠగే || ౧౪౩ ||

భూమినీలాదిసంసేవ్యే స్వామిచిత్తానువర్తిని |
పద్మే పద్మాలయే పద్మి పూర్ణకుంభాభిషేచితే || ౧౪౪ ||

ఇందిరేందిందిరాభాక్షి క్షీరసాగరకన్యకే |
భార్గవీ త్వం స్వతంత్రేచ్ఛా వశీకృతజగత్పతిః || ౧౪౫ ||

మంగళంమంగళానాం త్వం దేవతానాం చ దేవతా |
త్వముత్తమోత్తమానాం చ త్వం శ్రేయః పరమామృతతం || ౧౪౬ ||

ధనధాన్యాభివృద్ధిశ్చ సార్వభౌమసుఖోచ్ఛ్రయా |
ఆందోలికాదిసౌభాగ్యం మత్తేభాదిమహోదయా || ౧౪౭ ||

పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిశ్చ విద్యాభోగబలాదికం |
ఆయురారోగ్యసంపత్తిరష్టైశ్వర్యం త్వమేవ హి || ౧౪౮ ||

పరమేశవిభూతిశ్చ సూక్ష్మాత్సూక్ష్మతరాగతిః |
సదయాపాంగసందత్తబ్రహ్మేంద్రాదిపదస్థితిః || ౧౪౯ ||

అవ్యాహతమహాభాగ్యం త్వమేవాక్షోభ్యవిక్రమః |
సమన్వయశ్చవేదానాం అవిరోధస్త్వమేవ హి || ౧౫౦ ||

నిఃశ్రేయసపదప్రాప్తిసాధనం ఫలమేవ చ |
శ్రీమంత్రరాజరాజ్ఞీ చ శ్రీవిద్యా క్షేమకారిణీ || ౧౫౧ ||

శ్రీం-బీజజపసంతుష్టా ఐం-హ్రీం-శ్రీం-బీజపాలికా |
ప్రపత్తిమార్గసులభా విష్ణుప్రథమకింకరీ || ౧౫౨ ||

క్లీంకారార్థసావిత్రీ చ సౌమంగళ్యాధిదేవతా |
శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా శ్రీయంత్రపురవాసినీ || ౧౫౩ ||

సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణీ నమోఽస్తుతే |
పునః పునర్నమస్తేఽస్తు సాష్టాంగమయుతం పునః || ౧౫౪ ||

సనత్కుమార ఉవాచ-
ఏవాం స్తుతా మహాలక్ష్మీర్బ్రహ్మరుద్రాదిభిః సురైః |
నమద్భిరార్తైర్దీనైశ్చ నిస్స్వత్వైర్భోగవర్జితైః || ౧౫౫ ||

జ్యేష్ఠాజుష్టైశ్చ నిఃశ్రీకైః సంసారా స్వపరాయణైః |
విష్ణుపత్నీ దదౌ తేషాం దర్శనం దృష్టి తర్పణం || ౧౫౬ ||

శరత్పూర్ణేందుకోట్యాభధవళాపాంగ వీక్షణైః |
సర్వాన్ సత్త్వ సమావిష్టాన్చక్రే హృష్టా వరం దదౌ || ౧౫౭ ||

మహాలక్ష్మీరువాచ-
నామ్నాం సాష్ట సహస్రం మే ప్రమాదాద్వాపి యః సకృత్ |
కీర్తయేత్తత్కులే సత్యం వసామ్యాచంద్రతారకం || ౧౫౮ ||

కిం పునర్నియమాజ్జప్తుర్మదేకశరణస్య చ |
మాతృవత్సానుకంపాహం పోషకీ స్యామహర్నిశం || ౧౫౯ ||

మన్నామ స్తవతాం లోకే దుర్లభం నాస్తి చింతితం |
మత్ప్రసాదేన సర్వేఽపి స్వస్వేష్టార్థమవాప్స్యథ || ౧౬౦ ||

లుప్త వైష్ణవ ధర్మస్య మద్వ్రతేష్వవకీర్ణినః |
భక్తి ప్రపత్తి హీనస్య వంద్యో నామ్నాం స్తవోఽపి మే || ౧౬౧ ||

తస్మాదవశ్యం తైః దోషైర్విహీనః పాపవర్జితః |
జపేత్ సాష్ట సహస్రం మే నామ్నాం ప్రత్యహమాదరాత్ || ౧౬౨ ||

సాక్షాదలక్ష్మీ పుత్రోఽపి దుర్భాగ్యోఽప్యలసోఽపి వా |
అప్రయత్నోఽపి మూఢోఽపి వికలః పతితోఽపి చ || ౧౬౩ ||

అవశ్యం ప్రాప్నుయాద్ భాగ్యం మత్ప్రసాదేన కేవలం |
స్పృహేయమచిరాద్దేవా వరదానాయ జాపినః |
దదామి సర్వమిష్టార్థం లక్ష్మీతి స్మరతాం ధ్రువం || ౧౬౪ ||

సనత్కుమార ఉవాచ-
ఇత్యుక్త్వాంతర్దధే లక్ష్మీః వైష్ణవీ భగవత్కలా |
ఇష్టా పూర్తం చ సుకృతం భాగధేయం చ చింతితం || ౧౬౫ ||

స్వం స్వం స్థానం చ భోగం చ విజయం లేభిరే సురాః |
తదేతత్ ప్రవదామ్యద్య లక్ష్మీ నామ సహస్రకం |
యోగినః పఠతి క్షిప్రం చింతితార్థానవాప్స్యథ || ౧౬౬ ||

గార్గ్య ఉవాచ-
సనత్కుమార యోగీంద్ర ఇత్యుక్త్వా స దయా నిధిః |
అనుగృహ్య యయౌ క్షిప్రం తాంశ్చ ద్వాదశ యోగినః || ౧౬౭ ||

తస్మాదేతద్రహస్యం చ గోప్యం జప్యం ప్రయత్నతః |
అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవామ్యాం భృగువాసరే || ౧౬౮ ||

పౌర్ణమాస్యాం అమాయాం చ పర్వకాలే విశేషతః |
జపేద్వా నిత్య కార్యేషు సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ || ౧౬౯ ||

ఇతి శ్రీ స్కందపురాణే సనత్కుమార సంహితాయాం
శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ||

Download PDF here Sri Lakshmi Sahasranama stotram – శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

Related Posts

శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram

త్రిపురసుందరి మానసపుజా స్తోత్రం – Tripurasundari manasa puja stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం – Sree laksmyashTaka stotram in Telugu

Sri Sani ashtottara satanama stotram

Sri Ketu ashtottara satanama stotram

ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం – Runa Vimochana Ganesha Stotram in Telugu

Sri Dattatreya Stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here