శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Sahasranama Stotram

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Sri Lakshmi Sahasranama stotram with Telugu Lyrics నామ్నాం సాష్ట సహస్రం చ బ్రూహి గార్య మహామతే | మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యా భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే || ౧ || శ్రీ గార్గ్య ఉవాచ- సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభం | అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే || ౨ || సర్వ లౌకిక కర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై | భుక్తిముక్తిప్రదం జప్యమనుబ్రూహి దయానిధే || ౩ || సనత్కుమార భగవన్ సర్వజ్ఞోఽసి విశేషతః | … Continue reading శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Sahasranama Stotram