శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (అగస్త్య రచితం) – Sri Lakshmi Stotram (Agastya Rachitam)

0
5076

Agastya Kruta Sri Lakshmi Stotram in Telugu

Agastya Kruta Sri Lakshmi Stotram Lyrics in Telugu

జయ పద్మవిశాలాక్షి జయ త్వం శ్రీపతిప్రియే |
జయ మాతర్మహాలక్ష్మి సంసారార్ణవతారిణి ||

మహాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం సురేశ్వరి |
హరిప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే ||

పద్మాలయే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం చ సర్వదే |
సర్వభూతహితార్థాయ వసువృష్టిం సదా కురు ||

జగన్మాతర్నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే |
దయావతి నమస్తుభ్యం విశ్వేశ్వరి నమోఽస్తు తే ||

నమః క్షీరార్ణవసుతే నమస్త్రైలోక్యధారిణి |
వసువృష్టే నమస్తుభ్యం రక్ష మాం శరణాగతం ||

రక్ష త్వం దేవదేవేశి దేవదేవస్య వల్లభే |
దరిద్రాత్త్రాహి మాం లక్ష్మి కృపాం కురు మమోపరి ||

నమస్త్రైలోక్యజనని నమస్త్రైలోక్యపావని |
బ్రహ్మాదయో నమన్తే త్వాం జగదానందదాయిని ||

విష్ణుప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం జగద్ధితే |
ఆర్తహంత్రి నమస్తుభ్యం సమృద్ధిం కురు మే సదా ||

అబ్జవాసే నమస్తుభ్యం చపలాయై నమో నమః |
చంచలాయై నమస్తుభ్యం లలితాయై నమో నమః ||

నమః ప్రద్యుమ్నజనని మాతుస్తుభ్యం నమో నమః |
పరిపాలయ మాం మాతః మాం తుభ్యం శరణాగతం ||

శరణ్యే త్వాం ప్రపన్నోఽస్మి కమలే కమలాలయే |
త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మి పరిత్రాణపరాయణే ||

పాండిత్యం శోభతే నైవ న శోభంతి గుణా నరే |
శీలత్వం నైవ శోభేత మహాలక్ష్మి త్వయా వినా ||

తావద్విరాజతే రూపం తావచ్ఛీలం విరాజతే |
తావద్గుణా నరాణాం చ యావల్లక్ష్మీః ప్రసీదతి ||

లక్ష్మిత్వయాలంకృతమానవా యే పాపైర్విముక్తా నృపలోకమాన్యాః |
గుణైర్విహీనా గుణినో భవంతి దుశ్శీలినః శీలవతాం వరిష్ఠాః ||

లక్ష్మీర్భూషయతే రూపం లక్ష్మీర్భూషయతే కులం |
లక్ష్మీర్భూషయతే విద్యాం సర్వా లక్ష్మీర్విశిష్యతే ||

లక్ష్మి త్వద్గుణకీర్తనేన కమలా భూర్యాత్యలం జిహ్మతాం |
రుద్రాద్యా రవిచంద్రదేవపతయో వక్తుం చ నైవ క్షమాః ||

అస్మాభిస్తవ రూపలక్షణగుణాన్వక్తుం కథం శక్యతే |
మాతర్మాం పరిపాహి విశ్వజనని కృత్వా మమేష్టం ధ్రువం ||

దీనార్తిభీతం భవతాపపీడితం ధనైర్విహీనం తవ పార్శ్వమాగతం |
కృపానిధిత్వాన్మమ లక్ష్మి సత్వరం ధనప్రదానాద్ధననాయకం కురు ||

మాం విలోక్య జనని హరిప్రియే నిర్ధనం తవ సమీపమాగతం ||
దేహి మే ఝడితి లక్ష్మి కరాగ్రం వస్త్రకాంచనవరాన్నమద్భుతం ||

త్వమేవ జననీ లక్ష్మి పితా లక్ష్మి త్వమేవ చ ||
భ్రాతా త్వం చ సఖా లక్ష్మి విద్యా లక్ష్మి త్వమేవ చ ||

త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మి త్రాహి త్రాహి సురేశ్వరి |
త్రాహి త్రాహి జగన్మాతః దారిద్ర్యాత్త్రాహి వేగతః ||

నమస్తుభ్యం జగద్ధాత్రి నమస్తుభ్యం నమో నమః |
ధర్మాధారే నమస్తుభ్యం నమః సంపత్తిదాయినీ ||

దారిద్ర్యార్ణవమగ్నోఽహం నిమగ్నోఽహం రసాతలే |
మజ్జంతం మాం కరే ధృత్వా తూద్ధర త్వం రమే ద్రుతం ||

కిం లక్ష్మి బహునోక్తేన జల్పితేన పునః పునః |
అన్యన్మే శరణం నాస్తి సత్యం సత్యం హరిప్రియే ||

ఏతచ్ఛ్రుత్వాఽగస్తివాక్యం హృష్యమాణా హరిప్రియా |
ఉవాచ మధురాం వాణీం తుష్టాహం తవ సర్వదా ||

శ్రీలక్ష్మీరువాచ-
యత్త్వయోక్తమిదం స్తోత్రం యః పఠిష్యతి మానవః |
శృణోతి చ మహాభాగః తస్యాహం వశవర్తినీ ||

నిత్యం పఠతి యో భక్త్యా త్వలక్ష్మీస్తస్య నశ్యతి |
ఋణం చ నశ్యతే తీవ్రం వియోగం నైవ పశ్యతి ||

యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః |
గృహే తస్య సదా తుష్టా నిత్యం శ్రీః పతినా సహ ||

సుఖసౌభాగ్యసంపన్నో మనస్వీ బుద్ధిమాన్భవేత్ |
పుత్రవాన్గుణవాన్శ్రేష్ఠో భోగభోక్తా చ మానవః ||

ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం లక్ష్మ్యాగస్తిప్రకీర్తితం |
విష్ణుప్రసాదజననం చతుర్వర్గఫలప్రదం ||

రాజద్వారే జయశ్చైవ శత్రోశ్చైవ పరాజయః |
భూతప్రేతపిశాచానాం వ్యాఘ్రాణాం న భయం తథా ||

న శస్త్రానలతో యౌఘాద్భయం తస్య ప్రజాయతే |
దుర్వృత్తానాం చ పాపానాం బహుహానికరం పరం ||

మందురాకరిశాలాసు గవాం గోష్ఠే సమాహితః |
పఠేత్తద్దోషశాంత్యర్థం మహాపాతకనాశనం ||

సర్వసౌఖ్యకరం నృణామాయురారోగ్యదం తథా |
అగస్తిమునినా ప్రోక్తం ప్రజానాం హితకామ్యయా ||

ఇత్యగస్త్యవిరచితం శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం ||

Download PDF here Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (అగస్త్య రచితం)

Related Posts

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పం – Sri Varalakshmi Vrata Kalpam in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజా విధానం – Sri Lakshmi Kubera Puja Vidhanam in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ – Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Sahasranama Stotram

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Hrudaya Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (సర్వ దేవ కృతం) – Sri Lakshmi Stotram (Sarva Deva Krutam) in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (అగస్త్య రచితం) – Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam)

శ్రీ లక్ష్మీగద్యం – Sri Lakshmi Gadyam

Sri Lakshmi ashtottara satanama stotram

Mahalakshmi ashtakam

Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam)

Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here