శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (అగస్త్య రచితం) – Sri Lakshmi Stotram (Agastya Rachitam)

Agastya Kruta Sri Lakshmi Stotram Lyrics in Telugu జయ పద్మవిశాలాక్షి జయ త్వం శ్రీపతిప్రియే | జయ మాతర్మహాలక్ష్మి సంసారార్ణవతారిణి || మహాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం సురేశ్వరి | హరిప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే || పద్మాలయే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం చ సర్వదే | సర్వభూతహితార్థాయ వసువృష్టిం సదా కురు || జగన్మాతర్నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే | దయావతి నమస్తుభ్యం విశ్వేశ్వరి నమోఽస్తు తే || నమః క్షీరార్ణవసుతే నమస్త్రైలోక్యధారిణి | వసువృష్టే నమస్తుభ్యం … Continue reading శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (అగస్త్య రచితం) – Sri Lakshmi Stotram (Agastya Rachitam)