శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (ఇంద్రరచితం) – Sri Lakshmi Stotram (Indra rachitam)

0
2918

Sri Lakshmi Stotram (Indra rachitam)

నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః |
కృష్ణప్రియాయై సతతం మహాలక్ష్మై నమో నమః || ౧ ||

పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః |
పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమో నమః || ౨ ||

సర్వసంపత్స్వరూపిణ్యై సర్వరాధ్యై నమో నమః |
హరిభక్తిప్రదాత్ర్యై చ హర్షదాత్ర్యై నమో నమః || ౩ ||

కృష్ణవక్షఃస్థితాయై చ కృష్ణేశాయై నమో నమః |
చంద్రశోభాస్వరూపాయై రత్నపద్మే చ శోభనే || ౪ ||

సంపత్యధిష్ఠాతృదేవ్యై మహాదేవ్యై నమో నమః |
నమో వృద్ధిస్వరూపాయై వృద్ధిదాయై నమో నమః || ౫ ||

వైకుంఠే యా మహాలక్ష్మీః యా లక్ష్మీః క్షీరసాగరే |
స్వర్గలక్ష్మీరింద్రగేహే రాజలక్ష్మీః నృపాలయే || ౬ ||

గృహలక్ష్మీశ్చ గృహిణాం గేహే చ గృహదేవతా |
సురభిస్సాగరే జాతా దక్షిణా యజ్ఞకామనీ || ౭ ||

అదితిర్దేవమాతా త్వం కమలా కమలాలయే |
స్వాహా త్వం చ హవిర్ధానే కన్యాదానే స్వధా స్మృతా || ౮ ||

త్వం హి విష్ణుస్వరూపా చ సర్వాధారా వసుంధరా |
శుద్ధసత్వస్వరూపా త్వం నారాయణపరాయాణా || ౯ ||

క్రోధహింసావర్జితా చ వరదా శారదా శుభా |
పరమార్థప్రదా త్వం చ హరిదాస్యప్రదా పరా || ౧౦ ||

యయా వినా జగత్సర్వం భస్మీభూతమసారకం |
జీవన్మృతం చ విశ్వం చ శశ్వత్సర్వం యయా వినా || ౧౧ ||

సర్వేషాం చ పరా మాతా సర్వబాంధవరూపిణీ |
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం త్వం చ కారణరూపిణీ || ౧౨ ||

యథా మాతా స్తనాంధానాం శిశూనాం శైశవే సదా |
తథా త్వం సర్వదా మాతా సర్వేషాం సర్వరూపతః || ౧౩ ||

మాతృహీనస్స్తనాన్ధస్తు స చ జీవతి దైవతః |
త్వయా హీనో జనః కోఽపి న జీవత్యేవ నిశ్చితమ్ || ౧౪ ||

సుప్రసన్నస్వరూపా త్వం మాం ప్రసన్నా భవాంబికే |
వైరిగ్రస్తం చ విషయం దేహి మహ్మం సనాతని || ౧౫ ||

అహం యావత్త్వయా హీనా బంధుహీనశ్చ భిక్షుకః |
సర్వసంపద్విహీనశ్చ తావదేవ హరిప్రియే || ౧౬ ||

రాజ్యం దేహి శ్రియం దేహి బలం దేహి సురేశ్వరి |
కీర్తి దేహి ధనం దేహి యశో మహ్యం చ దేహి వై || ౧౭ ||

కామం దేహి మతిం దేహి భోగాన్దేహి హరిప్రియే |
జ్ఞానం దేహి చ ధర్మే చ సర్వసౌభాగ్యమీప్సితమ్ || ౧౮ ||

ప్రభావ చ ప్రతాపం చ సర్వాధికారమేవ చ |
జయం పరాక్రమం యుద్ధే పరమైశ్వర్యమైవ చ || ౧౯ ||

Download PDF here Sri Lakshmi Stotram (Indra rachitam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (ఇంద్రరచితం)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here