శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (సర్వ దేవ కృతం) – Sri Lakshmi Stotram (Sarva Deva Krutam) in Telugu

0
4358
శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (సర్వ దేవ కృతం) - Sri Lakshmi Stotram (Sarva deva krutam) in Telugu Pdf Download Online
శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (సర్వ దేవ కృతం) – Sri Lakshmi Stotram (Sarva deva krutam) in Telugu Pdf Download Online

Sarva Deva Krutha Sri Lakshmi Stotram Lyrics

దేవా ఊచుః-
క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమాశీలే పరాత్పరే |
శుద్ధసత్త్వస్వరూపే చ కోపాదిపరివర్జితే || ౧ ||

ఉపమే సర్వసాధ్వీనాం దేవీనాం దేవపూజితే |
త్వయా వినా జగత్సర్వం మృతతుల్యం చ నిష్ఫలమ్ || ౨ ||

సర్వసంపత్స్వరూపా త్వం సర్వేషాం సర్వరూపిణీ |
రాసేశ్వర్యధిదేవీ త్వం త్వత్కలాః సర్వయోషితః || ౩ ||

కైలాసే పార్వతీ త్వం చ క్షీరోదే సింధుకన్యకా |
స్వర్గే చ స్వర్గలక్ష్మీస్త్వం మర్త్యలక్ష్మీశ్చ భూతలే || ౪ ||

వైకుంఠే చ మహాలక్ష్మీర్దేవదేవీ సరస్వతీ |
గంగా చ తులసీ త్వం చ సావిత్రీ బ్రహ్మలోకతః || ౫ ||

కృష్ణప్రాణాధిదేవీ త్వం గోలోకే రాధికా స్వయం |
రాసే రాసేశ్వరీ త్వం చ బృందావన వనే వనే || ౬ ||

కృష్ణప్రియా త్వం భాండీరే చంద్రా చందనకాననే |
విరజా చంపకవనే శతశృంగే చ సుందరీ || ౭ ||

పద్మావతీ పద్మవనే మాలతీ మాలతీవనే |
కుందదంతీ కుందవనే సుశీలా కేతకీవనే || ౮ ||

కదంబమాలా త్వం దేవీ కదంబకాననేఽపి చ |
రాజలక్ష్మీః రాజగేహే గృహలక్ష్మీర్గృహే గృహే || ౯ ||

ఇత్యుక్త్వా దేవతాస్సర్వాః మునయో మనవస్తథా |
రురుదుర్నమ్రవదనాః శుష్కకంఠోష్ఠ తాలుకాః || ౧౦ ||

ఇతి లక్ష్మీస్తవం పుణ్యం సర్వదేవైః కృతం శుభం |
యః పఠేత్ప్రాతరూత్థాయ స వై సర్వం లభేద్ధ్రువమ్ || ౧౧ ||

అభార్యో లభతే భార్యాం వినీతాం సుసుతాం సతీం |
సుశీలాం సుందరీం రమ్యామతిసుప్రియవాదినీమ్ || ౧౨ ||

పుత్రపౌత్రవతీం శుద్ధాం కులజాం కోమలాం వరాం |
అపుత్రో లభతే పుత్రం వైష్ణవం చిరజీవినమ్ || ౧౩ ||

పరమైశ్వర్యయుక్తం చ విద్యావంతం యశస్వినం |
భ్రష్టరాజ్యో లభేద్రాజ్యం భ్రష్టశ్రీర్లభతే శ్రియమ్ || ౧౪ ||

హతబంధుర్లభేద్బంధుం ధనభ్రష్టో ధనం లభేత్ |
కీర్తిహీనో లభేత్కీర్తిం ప్రతిష్ఠాం చ లభేద్ధ్రువమ్ || ౧౫ ||

సర్వమంగలదం స్తోత్రం శోకసంతాపనాశనం |
హర్షానందకరం శశ్వద్ధర్మ మోక్షసుహృత్ప్రదమ్ || ౧౬ ||

ఇతి దేవకృతం శ్రీలక్ష్మీస్తోత్రం ||

Download PDF here Sri Lakshmi Stotram (Sarva deva krutam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (సర్వదేవకృతం)

Related Posts

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పం – Sri Varalakshmi Vrata Kalpam in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజా విధానం – Sri Lakshmi Kubera Puja Vidhanam in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ – Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Sahasranama Stotram

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Hrudaya Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (సర్వదేవకృతం) – Sri Lakshmi Stotram (Sarva deva krutam) in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (అగస్త్య రచితం) – Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam)

శ్రీ లక్ష్మీగద్యం – Sri Lakshmi Gadyam

Sri Lakshmi ashtottara satanama stotram

Mahalakshmi ashtakam

Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam)

Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here