శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం – Sri Lalitha Arya Dwisathi in Telugu

0
1725
శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం – Sri Lalitha Arya Dwisathi in Telugu

శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం – Sri Lalitha Arya Dwisathi in Telugu

వందే గజేంద్రవదనం వామాంకారూఢవల్లభాశ్లిష్టం |
కుంకుమపరాగశోణం కువలయినీజారకోరకాపీడం || ౧ ||

స జయతి సువర్ణశైలః సకలజగచ్చక్రసంఘటితమూర్తిః |
కాంచన నికుంజవాటీ కందళదమరీప్రపంచ సంగీతః || ౨ ||

హరిహయనైరృతమారుత హరితామంతేష్వవస్థితం తస్య |
వినుమః సానుత్రితయం విధిహరిగౌరీశవిష్టపాధారం || ౩ ||

మధ్యే పునర్మనోహరరత్నరుచిస్తబక రంజితదిగంతమ్ |
ఉపరి చతుః శతయోజనముత్తంగ శృంగంపుంగవముపాసే || ౪ ||

తత్ర చతుః శతయోజనపరిణాహం దేవ శిల్పినా రచితమ్ |
నానాసాలమనోజ్ఞం నమామ్యహం నగరం ఆదివిద్యాయాః || ౫ ||

ప్రథమం సహస్రపూర్వక షట్శతసంఖ్యాక యోజనం పరితః |
వలయీకృతస్వగాత్రం వరణం శరణం వ్రజామ్యయో రూపమ్ || ౬ ||

తస్యోత్తరే సమీరణయోజనదూరే తరంగితచ్ఛాయః |
ఘటయతు ముదం ద్వితీయో ఘణ్టాస్తనసార నిర్మితః సాలః || ౭ ||

ఉభయోరంతరసీమన్యుద్దామ భ్రమరరంజితోదారమ్ |
ఉపవమనముపాస్మహే వయమూరీకృత మందమారుత స్యందమ్ || ౮ ||

ఆలింగ్య భద్రకాలీమాసీనస్తత్ర హరిశిలాశ్యామామ్ |
మనసి మహాకాలో మే విహరతు మధుపానవిభ్రమన్నేత్రః || ౯ ||

తార్త్తీయీకో వరణస్తస్యోత్తరసీమ్ని వాతయోజనతః |
తామ్రేణ రచితమూర్తిస్తనుతాదా చంద్రతారకం భద్రమ్ || ౧౦ ||

మధ్యే తయోశ్చ మణిమయపల్లవశాఖా ప్రసూనపక్ష్మలితామ్ |
కల్పానోకహవాటీం కలయే మకరందపంకిలావాలామ్ || ౧౧ ||

తత్ర మధుమాధవశ్రీతరుణీభ్యాం తరలదృక్చకోరాభ్యామ్ |
ఆలింగితోఽవతాన్మామనిశం ప్రథమర్తురాత్తపుష్పాస్రః || ౧౨ ||

నమత తదుత్తరభాగే నాకిపథోల్లంఘి శృంగసంఘాతమ్ |
సీసాకృతిం తురీయం సితకిరణాలోకనిర్మలం సాలమ్ || ౧౩ ||

సాలద్వయాంతరాలే సరలాలికపోత-చాటుసుభగాయామ్ |
సంతానవాటికాయాం సక్తం చేతోఽస్తు సతతమస్మాకమ్ || ౧౪ ||

తత్ర తపనాదిరూక్షః సామ్రాజ్ఞీచరణ సాంద్రితస్వాంతః |
శుక్ర శుచిశ్రీసహితో గ్రీష్మర్తుర్దిశతు కీర్తిమాకల్పమ్ || ౧౫ ||

ఉత్తరసీమని తస్యోన్నతశిఖరోత్కంపి హాటకపతాకః |
ప్రకటయతు పంచమో నః ప్రాకారః కుశలమారకూటమయః || ౧౬ ||

ప్రాకారయోశ్చ మధ్యే పల్లవితాన్యభృతపంచమోన్మేషా |
హరిచందనద్రువాటీహరతాదామూలమస్మదనుతాపమ్ || ౧౭ ||

తత్ర నభశ్రీ ముఖ్యైస్తరుణీ వర్గైః సమన్వితః పరితః |
వజ్రాట్టఋహాసముఖరో వాంఛాపూర్తిం తనోతు వర్షర్తుః || ౧౮ ||

మారుతయోజనదూరే మహనీయస్తస్య చోత్తరే భాగే |
భద్రం కృషీష్ట షష్ఠః ప్రాకారః పంచలోహధాతుమయః || ౧౯ ||

అనయోర్మధ్యే సంతతమంకూరద్దివ్యకుసుమగంధాయామ్ |
మందారవాటికాయాం మానసమంగీకరోతు మే విహృతిమ్ || ౨౦ ||

తస్యామిషోర్జలక్ష్మీతరుణీభ్యాం శరదృతుః సదా సహితః |
అభ్యర్చయన్ స జీయాదంబామామోదమేదురైః కుసుమైః || ౨౧ ||

తస్యర్షిసంఖ్యయోజనదూరే దేదీప్యమానశృంగౌఘః |
కలధౌతకలితమూర్తిః కల్యాణం దిశతు సప్తమః సాలః || ౨౨ ||

మధ్యే తయోర్మరుత్పథ లంఘిథవిట-పాగ్రవిరుతకలకంఠా |
శ్రీపారిజాతవాటీ శ్రియమనిశం దిశతు శీతలోద్దేశా || ౨౩ ||

తస్యామతిప్రియాభ్యాం సహఖేలన్ సహసహస్య లక్ష్మీభ్యామ్ |
సామంతో ఝషకేతోర్హేమంతో భవతు హేమవృద్ధ్యై నః || ౨౪ ||

ఉత్తరతస్తస్య మహానుద్భట హుత్భుక్షి స్వారుణః మయూఖః |
తపనీయఖండరచితస్తనుతాదాయుష్యమష్టమో వరణః || ౨౫ ||

కాదంబవిపినవాటీమనయోర్మధ్యభువి కల్పితావాసామ్ |
కలయామి సూనకోరకకందలితామోద-తుందిలసమీరామ్ || ౨౬ ||

తస్యామతి-శిశిరాకృతిరాసీనస్తపతపస్యలక్ష్మీభ్యామ్ |
శివమనిశం కురుతాన్మే శిశిరర్తుః సతతశీతలదిగంతః || ౨౭ ||

తస్యాం కదంబవాట్యాం తత్ప్రసవామోదమిలిత-మధుగంధమ్ |
సప్తావరణమనోజ్ఞం శరణం సముపైమి మంత్రిణీ-శరణమ్ || ౨౮ ||

తత్రాలయే విశాలే తపనీయారచిత-తరల-సోపానే |
మాణిక్య మండపాంతర్మహితే సింహాసనే మణీఖచితే || ౨౯ ||

బిందు-త్రిపంచ-కోణ-ద్విప-నృప-వసు-వేద-దల-కురేఖాఢ్యే |
చక్రే సదా నివిష్టాం షష్ఠ్యష్టత్రింశదక్షరేశానీమ్ || ౩౦ ||

తాపింఛమేచకాభాం తాలీదలఘటితకర్ణతాటంకామ్ |
తాంబూలపూరితముఖీం తామ్రాధరబింబదృష్టదరహాసామ్ || ౩౧ ||

కుంకుమపంకిలదేహాం కువలయ-జీవాతు-శావకావతంసామ్ |
కోకనదశోణచరణాం కోకిల-నిక్వాణ-కోమలాలాపామ్ || ౩౨ ||

వామాంగగలితచూలీం వనమాల్యకదంబమాలికాభరణామ్ |
ముక్తాలలంతికాంచిత ముగ్ధాలిక-మిలిత-చిత్రకోదారామ్ || ౩౩ ||

కరవిధృతకీరశావక-కల-నినద-వ్యక్త-నిఖిల-నిగమార్థామ్ |
వామకుచసంగివీణావాదనసౌఖ్యార్ధమీలితాక్షియుగామ్ || ౩౪ ||

ఆపాటలాంశుకధరాం ఆదిరసోన్మేషవాసిత కటాక్షామ్ |
ఆమ్నాయసారగులికాం ఆద్యాం సంగీతమాతృకాం వందే || ౩౫ ||

తస్య చ సువర్ణసాలస్యోత్తరతస్తరుణకుంకుమచ్ఛాయః |
శమయతు మమ సంతాపం సాలో నవమః స పుష్పరాగమయః || ౩౬ ||

అనయోరంతరవసుధాః ప్రణుమః ప్రత్యగ్రపుష్పరాగమయీః |
సింహాసనేశ్వరీమనుచింతన-నిస్తంద్ర-సిద్ధనీరంధ్రాః || ౩౭ ||

తత్సాలోత్తరదేశే తరుణజపా-కిరణ-ధోరణీ-శోణః |
ప్రశమయతు పద్మరాగప్రాకారో మమ పరాభవం దశమః || ౩౮ ||

అంతరభూకృతవాసాననయోరపనీత చిత్తవైమత్యాన్ |
చక్రేశీపదభక్తాంశ్చారణవర్గానహర్నిశం కలయే || ౩౯ ||

సారంగవాహయోజనదూరేఽఽసంఘటిత కేతనస్తస్య |
గోమేదకేన రచితో గోపాయతు మాం సమున్నతః సాలః || ౪౦ ||

వప్రద్వయాంతరోర్వ్యాం వటుకైర్వివిధైశ్చ యోగినీ బృందైః |
సతతం సమర్చితాయాః సంకర్షిణ్యాః ప్రణౌమి చరణాబ్జమ్ || ౪౧ ||

తాపసయోజనదూరే తస్య సముత్తుంగః గోపురోపేతః |
వాంఛాపూర్త్యై భవతాద్వజ్రమణీ-నికర-నిర్మితో వప్రః || ౪౨ ||

వరణద్వితయాంతరతో వాసజుషో విహితమధురసాస్వాదాః |
రంభాదివిబుధవేశ్యాః రచయంతు మహాంతమస్మదానందమ్ || ౪౩ ||

తత్ర సదా ప్రవహంతి తటినీ వజ్రాభిధా చిరం జీయాత్ |
చటులోర్మిజాలనృత్యత్ కలహంసీకులకలక్వణితపుష్టా || ౪౪ ||

రోధసి తస్యా రుచిరే వజ్రేశీ జయతి వజ్రభూషాఢ్యా |
వజ్రప్రదానతోషితవజ్రిముఖత్రిదశ-వినుతచారిత్రా || ౪౫ ||

తస్యోదీచ్యాం హరితి స్తవకితసుషమావలీఢ-వియదంతః |
వైడూర్యరత్నరచితో వైమల్యం దిశతు చేతసో వరణః || ౪౬ ||

అధిమధ్యమేతయోః పునరంబాచరణావలంబితస్వాంతామ్ |
కార్కోటకాదినాగాన్ కలయామః కిం చ బలిముఖాందనుజాన్ || ౪౭ ||

గంధవహసంఖ్య-యోజనదూరే గగనోర్ధ్వజాంఘికస్తస్య |
వాసవమణిప్రణీతో వరణో వర్ధయతు వైదుషీం విశదామ్ || ౪౮ ||

మధ్యక్షోణ్యామనయోర్మహేంద్రనీలాత్మకాని చ సరాంసి |
శాతోదరీ సహాయాన్భూపాలానపి పునః పునః ప్రణుమః || ౪౯ ||

ఆశుగయోజనదూరే తస్యోర్ధ్వం కాంతిధవలితదిగంతః |
ముక్తావిరచితగాత్రో ముహురస్మాకం ముదే భవతు వప్రః || ౫౦ ||

ఆవృత్త్యోరధిమధ్యం పూర్వస్యాం దిశి పురందరః శ్రీమాన్ |
అభ్రమువిటాధిరూఢో విభ్రమమస్మాకమనిశమాతనుతాత్ || ౫౧ ||

తత్కోణే వ్యజనస్రుక్తోమరపాత్రస్రువాన్న శక్తిధరః |
స్వాహాస్వధాసమేతః సుఖయతు మాం హవ్యవాహనః సుచిరమ్ || ౫౨ ||

దక్షిణదిగంతరాలే దండధరో నీలనీరదచ్ఛాయః |
త్రిపురపదాబ్జభక్తస్తిరయతు మమ నిఖిలమంహంసాం నికరమ్ || ౫౩ ||

తస్యైవ పశ్చిమాయాం దిశి దలితేందీవర ప్రభాశ్యామః |
ఖేటాసి యష్టిధారీ ఖేదానపనయతు యాతుధానో మే || ౫౪ ||

తస్యా ఉత్తరదేశే ధవలాంగో విపులఝష వరారూఢః |
పాశాయుధాత్తపాణిః పాశీ విదలయతు పాశజాలాని || ౫౫ ||

వందే తదుత్తరహరిత్కోణే వాయుం చమూరూవరవాహమ్ |
కోరకిత తత్వబోధాన్గోరక్ష ప్రముఖ యోగినోఽపి ముహుః || ౫౬ ||

తరుణీరిడాప్రధానాస్తిస్రో వాతస్య తస్య కృతవాసాః |
ప్రత్యగ్రకాపిశాయనపాన-పరిభ్రాంత-లోచనాః కలయే || ౫౭ ||

తల్లోకపూర్వభాగే ధనదం ధ్యాయామి శేవధికులేశమ్ |
అపి మాణిభద్రముఖ్యానంబాచరణావలంబినో యక్షాన్ || ౫౮ ||

తస్యైవ పూర్వసీమని తపనీయారచితగోపురే నగరే |
కాత్యాయనీసహాయం కలయే శీతాంశుఖండచూడాలమ్ || ౫౯ ||

తత్పురుషోడశవరణస్థలభాజస్తరుణచంద్రచూడాలాన్ |
రుద్రాధ్యాయే పఠితాన్ రుద్రాణీసహచరాన్ భజే రుద్రాన్ || ౬౦ ||

పవమానసంఖ్యయోజనదూరే బాలతృణ్మేచకస్తస్య |
సాలో మరకతరచితః సంపదమచలాం శ్రియం చ పుష్ణాతు || ౬౧ ||

ఆవృతి యుగ్మాంతరతో హరితమణీ-నివహమేచకే దేశే |
హాటక-తాలీ-విపినం హాలాఘటఘటిత-విటపమాకలయే || ౬౨ ||

తత్రైవ మంత్రిణీగృహపరిణాహం తరలకేతనం సదనమ్ |
మరకతసౌధమనోజ్ఞం దద్యాదాయూషి దండనాథాయాః || ౬౩ ||

సదనే తవ హరిన్మణిసంఘటితే మండపే శతస్తంభే |
కార్త్తస్వరమయపీఠే కనకమయాంబురుహకర్ణికామధ్యే || ౬౪ ||

బిందుత్రికోణవర్తులషడస్రవృత్తద్వయాన్వితే చక్రే |
సంచారిణీ దశోత్తరశతార్ణ-మనురాజకమలకలహంసీ || ౬౫ ||

కోలవదనా కుశేశయనయనా కోకారిమండితశిఖండా |
సంతప్తకాంచనాభా సంధ్యారుణ-చేల-సంవృత-నితంబా || ౬౬ ||

హలముసలశంఖచక్రాంకుశపాశాభయవరస్ఫురితహస్తా |
కూలంకషానుకంపా కుంకుమజంబాలితస్తనాభోగా || ౬౭ ||

ధూర్తానామతిదూరావార్తాశేషావలగ్నకమనీయా |
ఆర్తాలీశుభదాత్రీ వార్తాలీ భవతు వాంఛితార్థాయ || ౬౮ ||

తస్యాః పరితో దేవీః స్వప్నేశ్యున్మత్తభైరవీముఖ్యాః |
ప్రణమత జంభిన్యాద్యాః భైరవవర్గాంశ్చ హేతుకప్రముఖాన్ || ౬౯ ||

పూర్వోక్తసంఖ్యయోజనదూరే పూయాంశుపాటలస్తస్య |
విద్రావయతు మదార్తిం విద్రుమసాలో విశంకటద్వారః || ౭౦ ||

ఆవరణయోర్మహర్నిశమంతరభూమౌ ప్రకాశశాలిన్యామ్ |
ఆసీనమంబుజాసనమభినవసిందూరగౌరమహమీడే || ౭౧ ||

వరణస్య తస్య మారుతయోజనతో విపులగోపురద్వారః |
సాలో నానారత్నైః సంఘటితాంగః కృషీష్ట మదభీష్టమ్ || ౭౨ ||

అంతరకక్ష్యామనయోరవిరలశోభాపిచండిలోద్దేశామ్ |
మాణిఖ్యమండపాఖ్యాం మహతీమధిహృదయమనిశమాకలయే || ౭౩ ||

తత్ర స్తిథం ప్రసన్నం తరుణతమాలప్రవాలకిరణాభమ్ |
కర్ణావలంబికుండలకందలితాభీశుకవచితకపోలమ్ || ౭౪ ||

శోణాధరం శుచిస్మితమేణాంకవదనమేధమానకృపమ్ |
ముగ్ధైణమదవిశేషకముద్రితనిటిలేందురేఖికా రుచిరమ్ || ౭౫ ||

నాలీకదలసహోదరనయనాంచలఘటితమనసిజాకూతమ్ |
కమలాకఠిణపయోధరకస్తూరీ-ధుసృణపంకిలోరస్కమ్ || ౭౬ ||

చామ్పేయగంధికైశ్యం శంపాసబ్రహ్మచారికౌశేయమ్ |
శ్రీవత్సకౌస్తుభధరం శ్రితజనరక్షాధురీణచరణాబ్జమ్ || ౭౭ ||

కంబుసుదర్శనవిలసత్-కరపద్మం కంఠలోలవనమాలమ్ |
ముచుకుందమోక్షఫలదం ముకుందమానందకందమవలంబే || ౭౮ ||

తద్వరణోత్తరభాగే తారాపతి-బింబచుంబినిజశృంగః |
వివిధమణీ-గణఘటితో వితరతు సాలో వినిర్మలాం ధిషణామ్ || ౭౯ ||

ప్రాకారద్వితయాంతరకక్ష్యాం పృథురత్ననికర-సంకీర్ణామ్ |
నమత సహస్రస్తంభకమండపనామ్నాతివిశ్రుతాం భువనే || ౮౦ ||

ప్రణుమస్తత్ర భవానీసహచరమీశానమిందుఖండధరమ్ |
శృంగారనాయికామనుశీలనభాజోఽపి భృంగినందిముఖాన్ || ౮౧ ||

తస్యైణవాహయోజనదూరే వందే మనోమయం వప్రమ్ |
అంకూరన్మణికిరణామంతరకక్ష్యాం చ నిర్మలామనయోః || ౮౨ ||

తత్రైవామృతవాపీం తరలతరంగావలీఢతటయుగ్మామ్ |
ముక్తామయ-కలహంసీ-ముద్రిత-కనకారవిందసందోహామ్ || ౮౩ ||

శక్రోపలమయభృంగీసంగీతోన్మేషఘోషితదిగంతామ్ |
కాంచనమయాంగవిలసత్కారండవషండ-తాండవమనోజ్ఞామ్ || ౮౪ ||

కురువిందాత్మ-కహల్లక-కోరక-సుషమా-సమూహ-పాటలితామ్ |
కలయే సుధాస్వరూపాం కందలితామందకైరవామోదామ్ || ౮౫ ||

తద్వాపికాంతరాలే తరలే మణిపోతసీమ్ని విహరంతీమ్ |
సిందూర-పాటలాంగీం సితకిరణాంకూరకల్పితవతంసామ్ || ౮౬ ||

పర్వేందుబింబవదనాం పల్లవశోణాధరస్ఫురితహాసామ్ |
కుటిలకవరీం కురంగీశిశునయనాం కుండలస్ఫురితగండామ్ || ౮౭ ||

నికటస్థపోతనిలయాః శక్తీః శయవిధృతహేమశృంగజలైః |
పరిషించంతీం పరితస్తారాం తారుణ్యగర్వితాం వందే || ౮౮ ||

ప్రాగుక్తసంఖ్యయోజనదూరే ప్రణమామి బుద్ధిమయసాలమ్ |
అనయోరంతరకక్ష్యామష్టాపదపుష్టమేదినీం రుచిరామ్ || ౮౯ ||

కాదంబరీనిధానాం కలయామ్యానందవాపికాం తస్యామ్ |
శోణాశ్మనివహనిర్మితసోపానశ్రేణిశోభమానతటీమ్ || ౯౦ ||

మాణిక్యతరణినిలయాం మధ్యే తస్యా మదారుణకపోలామ్ |
అమృతేశీత్యభిధానామంతః కలయామి వారుణీం దేవీమ్ || ౯౧ ||

సౌవర్ణకేనిపాతనహస్తాః సౌందర్యగర్వితా దేవ్యః |
తత్పురతః స్థితిభాజో వితరంత్వస్మాకమాయుషో వృద్ధిమ్ || ౯౨ ||

తస్య పృషదశ్వయోజనదూరేఽహంకారసాలమతితుంగమ్ |
వందే తయోశ్చ మధ్యే కక్ష్యాం వలమానమలయపవమానామ్ || ౯౩ ||

వినుమో విమర్శవాపీం సౌషుమ్నసుధాస్వరూపిణీం తత్ర |
వేలాతిలంఘ్యవీచీకోలాహలభరితకూలవనవాటీమ్ || ౯౪ ||

తత్రైవ సలిలమధ్యే తాపింఛదలప్రపంచసుషమాభామ్ |
శ్యామలకంచుకలసితాం శ్యామా-విటబింబడంబరహరాస్యామ్ || ౯౫ ||

ఆభుగ్నమసృణచిల్లీహసితాయుగ్మశరకార్ముకవిలాసామ్ |
మందస్మితాంచితముఖీం మణిమయతాటంకమండితకపోలామ్ || ౯౬ ||

కురువిందతరణినిలయాం కులాచలస్పర్ధికుచనమన్మధ్యామ్ |
కుంకుమవిలిప్తగాత్రీం కురుకుల్లాం మనసి కుర్మహే సతతమ్ || ౯౭ ||

తత్సాలోత్తరభాగే భానుమయం వప్రమాశ్రయే దీప్తమ్ |
మధ్యం చ విపులమనయోర్మన్యే విశ్రాంతమాతపోద్గారమ్ || ౯౮ ||

తత్ర కురువిందపీఠే తామరసే కనకకర్ణికాఘటితే |
ఆసీనమరుణవాససమమ్లానప్రసవమాలికాభరణమ్ || ౯౯ ||

చక్షుష్మతీప్రకాశనశక్తిచ్ఛాయా-సమారచితకేలిమ్ |
మాణిక్యముకుటరమ్యం మన్యే మార్తాండభైరవం హృదయే || ౧౦౦ ||

ఇందుమయసాలమీడే తస్యోత్తరతస్తుషారగిరిగౌరమ్ |
అత్యంత-శిశిరమారుతమనయోర్మధ్యం చ చంద్రికోద్గారమ్ || ౧౦౧ ||

తత్ర ప్రకాశమానం తారానికరైశ్చ (సర్వతస్సేవ్యమ్ ) పరిష్కృతోద్దేశమ్ |
అమృతమయకాంతికందలమంతః కలయామి కుందసితమిందుమ్ || ౧౦౨ ||

శృంగారసాలమీడే శృంగోల్లసితం తదుత్తరే భాగే |
మధ్యస్థలే తయోరపి మహితాం శృంగారపూర్వికాం పరిఖామ్ || ౧౦౩ ||

తత్ర మణినౌస్థితాభిస్తపనీయారచితశృంగహస్తాభిః |
శృంగారదేవతాభిః సహితం పరిఖాధిపం భజే మదనమ్ || ౧౦౪ ||

శృంగారవరణవర్యస్యోత్తరతః సకలవిబుధసంసేవ్యమ్ |
చింతామణిగణరచితం చింతాం దూరీకరోతు మే సదనమ్ || ౧౦౫ ||

మణిసదన సాలయోరధిమధ్యం దశతాలభూమిరుహదీర్ఘైః |
పర్ణైః సువర్ణవర్ణైర్యుక్తాం కాండైశ్చ యోజనోత్తుంగైః || ౧౦౬ ||

మృదులైస్తాలీపంచకమానైర్మిలితాం చ కేసరకదంబైః |
సంతతగలితమరందస్రోతోనిర్యన్మిలిందసందోహామ్ || ౧౦౭ ||

పాటీరపవనబాలకధాటీనిర్యత్పరాగపింజరితామ్ |
కలహంసీకులకలకలకూలంకషనినదనిచయకమనీయామ్ || ౧౦౮ ||

పద్మాటవీం భజామః పరిమలకల్లోలపక్ష్మలోపాంతామ్ |
దేవ్యర్ఘ్యపాత్రధారీ తస్యాః పూర్వదిశి దశకలాయుక్తః |
వలయితమూర్తిర్భగవాన్ వహ్నిః కోశోన్నతశ్చిరం పాయాత్ || ౧౦౯ ||

తత్రాధారే దేవ్యాః పాత్రీరూపః ప్రభాకరః శ్రీమాన్ |
ద్వాదశకలాసమేతో ధ్వాంతం మమ బహులమాంతరం భింద్యాత్ || ౧౧౦ ||

తస్మిన్ దినేశపాత్రే తరంగితామోదమమృతమయమర్ఘ్యమ్ |
చంద్రకలాత్మకమమృతం సాంద్రీకుర్యాదమందమానందమ్ || ౧౧౧ ||

అమృతే తస్మిన్నభితో విహరంత్యో వివిధతరణిభాజః |
షోడశకలాః సుధాంశోః శోకాదుత్తారయంతు మామనిశమ్ || ౧౧౨ ||

తత్రైవ విహృతిభాజో ధాతృముఖానాం చ కారణేశానామ్ |
సృష్ట్యాదిరూపికాస్తాః శమయంత్వఖిలాః కలాశ్చ సంతాపమ్ || ౧౧౩ ||

కీనాశవరుణకిన్నరరాజదిగంతేషు రత్నగేహస్య |
కలయామి తాన్యజస్రం కలయంత్వాయుష్యమర్ఘ్యపాత్రాణి || ౧౧౪ ||

పాత్రస్థలస్య పురతః పద్మారమణవిధిపార్వతీశానామ్ |
భవనాని శర్మణే నో భవంతు భాసా ప్రదీపితజగంతి || ౧౧౫ ||

సదనస్యానలకోణే సతతం ప్రణమామి కుండమాగ్నేయమ్ |
తత్ర స్థితం చ వహ్నిం తరలశిఖాజటిలమంబికాజనకమ్ || ౧౧౬ ||

తస్యాసురదిశి తాదృశరత్నపరిస్ఫురితపర్వనవకాఢ్యమ్ |
చక్రాత్మకం శతాంగం శతయోజనమున్నతం భజే దివ్యమ్ || ౧౧౭ ||

తత్రైవ దిశి నిషణ్ణం తపనీయధ్వజపరంపరాశ్లిష్టమ్ |
రథమపరం చ భవాన్యా రచయామో మనసి రత్నమయచూడమ్ || ౧౧౮ ||

భవనస్య వాయుభాగే పరిష్కృతో వివిధవైజయంతీభిః |
రచయతు ముదం రథేంద్రః సచివేశాన్యాః సమస్తవంద్యాయాః || ౧౧౯ ||

కుర్మోఽధిహృదయమనిశం క్రోడాస్యాయాః శతాంకమూర్ధన్యమ్ |
రుద్రదిశి రత్నధామ్నో రుచిరశలాకా ప్రపంచకంచుకితమ్ || ౧౨౦ ||

పరితో దేవీధామ్నః ప్రణీతవాసా మనుస్వరూపిణ్యః |
కుర్వంతు రశ్మిమాలాకృతయః కుశలాని దేవతా నిఖిలాః || ౧౨౧ ||

ప్రాగ్ద్వారస్య భవానీధామ్నః పార్శ్వద్వయారచితవాసే |
మాతంగీ కిటిముఖ్యౌ మణిసదనే మనసి భావయామి చిరమ్ || ౧౨౨ ||

యోజనయుగలాభోగా తత్కోశపరిణాహయైవ భిత్త్యా చ |
చింతామణిగృహ-భూమిర్జీయాదామ్నాయమయచతుర్ద్వారా || ౧౨౩ ||

ద్వారే ద్వారే ధామ్నః పిండీభూతా నవీనబింబాభాః |
విదధతు విపులాం కీర్తిం దివ్యా లౌహిత్యసిద్ధ్యో దేవ్యః || ౧౨౪ ||

మణిసదనస్యాంతరతో మహనీయే రత్నవేదికామధ్యే |
బిందుమయచక్రమీడే పీఠానాముపరి విరచితావాసమ్ ౧౨౫ ||

చక్రాణాం సకలానాం ప్రథమమధః సీమఫలకవాస్తవ్యాః |
అణిమాదిసిద్ధయో మామవంతు దేవీ ప్రభాస్వరూపిణ్యః || ౧౨౬ ||

అణిమాదిసిద్ధిఫలకస్యోపరిహరిణాంకఖండకృతచూడాః |
భద్రం పక్ష్మలయంతు బ్రాహ్మీప్రముఖాయ మాతరోఽస్మాకమ్ || ౧౨౭ ||

తస్యోపరి మణిఫలకే తారుణ్యోత్తుంగపీనకుచభారాః |
సంక్షోభిణీప్రధానా భ్రాంతిం విద్రావయంతు దశముద్రాః || ౧౨౮ ||

ఫలకత్రయస్వరూపే పృథులే త్రైలోక్యమోహనే చక్రే |
దీవ్యంతు ప్రకటాఖ్యాస్తాసాం కర్త్రీం చ భగవతీ త్రిపురా || ౧౨౯ ||

తదుపరి విపులే ధిష్ణ్యే తరలదృశస్తరుణకోకనదభాసః |
కామాకర్షిణ్యాద్యాః కలయే దేవీః కలాధరశిఖండాః || ౧౩౦ ||

సర్వాశాపరిపూరకచక్రేఽస్మిన్ గుప్తయోగినీ సేవ్యాః |
త్రిపురేశీ మమ దురితం తుద్యాత్ కంఠావలంబిమణిహారా || ౧౩౧ ||

తస్యోపరి మణిపీఠే తామ్రాంభోరుహదలప్రభాశోణాః |
ధ్యాయామ్యనంగకుసుమాప్రముఖా దేవీశ్చ విధృతకూర్పాసాః || ౧౩౨ ||

సంక్షోభకారకేఽస్మింశ్చక్రే శ్రీత్రిపురసుందరీ సాక్షాత్ |
గోప్త్రీ గుప్తరాఖ్యాః గోపాయతుమాం కృపార్ద్రయా దృష్ట్యా || ౧౩౩ ||

సంక్షోభిణీప్రధానాః శక్తీస్తస్యోర్ధ్వవలయకృతవాసాః |
ఆలోలనీలవేణీరంతః కలయామి యౌవనోన్మత్తాః || ౧౩౪ ||

సౌభాగ్యదాయకేఽస్మింశ్చక్రేశీ త్రిపురవాసినీ జీయాత్ |
శక్తీశ్చ సంప్రదాయాభిధాః సమస్తాః ప్రమోదయంత్వనిశమ్ || ౧౩౫ ||

మణిపీఠోపరి తాసాం మహతి చతుర్హస్తవిస్తృతే వలయే |
సంతతవిరచితవాసాః శక్తీః కలయామి సర్వసిద్ధిముఖాః || ౧౩౬ ||

సర్వార్థసాధకాఖ్యే చక్రేఽముష్మిన్ సమస్తఫలదాత్రీ |
త్రిపురా శ్రీర్మమ కుశలం దిశతాదుత్తీర్ణయోగినీసేవ్యా || ౧౩౭ ||

తాసాం నిలయస్యోపరి ధిష్ణ్యే కౌసుంభకంచుకమనోజ్ఞాః |
సర్వజ్ఞాద్యా దేవ్యః సకలాః సంపాదయంతు మమ కీర్తిమ్ || ౧౩౮ ||

చక్రే సమస్తరక్షాకరనామ్న్యస్మిన్సమస్తజనసేవ్యామ్ |
మనసి నిగర్భాసహితాం మన్యే త్రిపురమాలినీ దేవీమ్ || ౧౩౯ ||

సర్వజ్ఞాసదనస్యోపరి చక్రే విపులే సమాకలితగేహాః |
వందే వశినీముఖ్యాః శక్తీః సిందూరరేణుశోణరుచః || ౧౪౦ ||

శ్రీసర్వరోగహారిణిచక్రేఽస్మింత్రిపురపూర్వికాం సిద్ధామ్ |
వందే రహస్యనామ్నా వేద్యాభిః శక్తిభిః సదా సేవ్యామ్ || ౧౪౧ ||

వశినీగృహోపరిష్టాద్ వింశతిహస్తోన్నతే మహాపీఠే |
శమయంతు శత్రుబృందం శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చాదిదంపత్యోః || ౧౪౨ ||

శస్త్రసదనోపరిష్టా వలయే వలవైరిరత్నసంఘటితే |
కామేశ్వరీప్రధానాః కలయే దేవీః సమస్తజనవంద్యాః || ౧౪౩ ||

చక్రేఽత్ర సర్వసిద్ధిప్రదనామని సర్వఫలదాత్రీ |
త్రిపురాంబావతు సతతం పరాపరరహస్యయోగినీసేవ్యా || ౧౪౪ ||

కామేశ్వరీగృహోపరివలయే వివిధమనుసంప్రదాయజ్ఞాః |
చత్వారో యుగనాథా జయంతు మిత్రేశపూర్వకా గురవః || ౧౪౫ ||

నాథభవనోపరిష్టాన్నానారత్నచయమేదురే పీఠే |
కామేశ్యాద్యా నిత్యాఃకలయంతు ముదం తిథిస్వరూపిణ్యః || ౧౪౬ ||

నిత్యాసదనస్యోపరి నిర్మలమణినివహవిరచితే ధిష్ణ్యే |
కుశలం షడంగదేవ్యః కలయంత్వస్మాకముత్తరలనేత్రాః || ౧౪౭ ||

సదనస్యోపరి తాసాం సర్వానందమయనామకే బిందౌ |
పంచబ్రహ్మాకారాం మంచం ప్రణమామి మణిగణాకీర్ణమ్ || ౧౪౮ ||

పరితో మణిమంచస్య ప్రలంబమానా నియంత్రితా పాశైః |
మాయామయీ యవనికా మమ దురితం హరతు మేచకచ్ఛాయా || ౧౪౯ ||

మంచస్యోపరి లంబన్మదనీపున్నాగమాలికాభరితమ్ |
హరిగోపమయవితానం హరతాదాలస్యమనిశమస్మాకమ్ || ౧౫౦ ||

పర్యంకస్య భజామః పాదాన్బింబాంబుదేందుహేమరుచః |
అజహరిరుద్రేశమయాననలాసురమారుతేశకోణస్థాన్ || ౧౫౧ ||

ఫలకం సదాశివమయం ప్రణౌమి సిందూరరేణుకిరణాభమ్ |
ఆరభ్యాంగేశీనాం సదనాత్కలితం చ రత్నసోపానమ్ || ౧౫౨ ||

పట్టోపధానగండకచతుష్టయస్ఫురితపాటలాస్తరణమ్ |
పర్యంకోపరిఘటితం పాతు చిరం హంసతూలశయనం నః || ౧౫౩ ||

తస్యోపరి నివసంతం తారుణ్యశ్రీనిషేవితం సతతమ్ |
ఆవృంతపుల్లహల్లకమరీచికాపుంజమంజులచ్ఛాయమ్ || ౧౫౪ ||

సిందూరశోణవసనం శీతాంశుస్తబకచుంబితకిరీటమ్ |
కుంకుమతిలకమనోహరకుటిలాలికహసితకుముదబంధుశిశుమ్ || ౧౫౫ ||

పూర్ణేందుబింబవదనం ఫుల్లసరోజాతలోచనత్రితయమ్ |
తరలాపాంగతరంగితశఫరాంకనశాస్త్రసంప్రదాయార్థమ్ || ౧౫౬ ||

మణిమయకుండలపుష్యన్మరీచికల్లోలమాంసలకపోలమ్ |
విద్రుమసహోదరాధరవిసృమరస్మిత-కిశోరసంచారమ్ || ౧౫౭ ||

ఆమోదికుసుమశేఖరమానీలభ్రూలతాయుగమనోజ్ఞమ్ |
వీటీసౌరభంవీచీద్విగుణితవక్త్రారవిందసౌరభ్యమ్ || ౧౫౮ ||

పాశాంకుశేక్షుచాపప్రసవశరస్ఫురితకోమలకరాబ్జమ్ |
కాశ్మీరపంకిలాంగం కామేశం మనసి కుర్మహే సతతమ్ || ౧౫౯ ||

తస్యాంకభువి నిషణ్ణాం తరుణకదంబప్రసూనకిరణాభామ్ |
శీతాంశుఖండచూడాం సీమంతన్యస్తసాంద్రసిందూరామ్ || ౧౬౦ ||

కుంకుమలలామభాస్వన్నిటిలాం కుటిలతరచిల్లికాయుగలామ్ |
నాలీకతుల్యనయనాం నాసాంచలనటితమౌక్తికాభరణామ్ || ౧౬౧ ||

అంకురితమందహాసమరుణాధరకాంతివిజితబింబాభామ్ |
కస్తూరీమకరీయుతకపోలసంక్రాంతకనకతాటంకామ్ || ౧౬౨ ||

కర్పూరసాంద్రవీటీకబలిత వదనారవింద కమనీయామ్ |
కంబుసహోదరకంఠప్రలంబమానాచ్ఛమౌక్తికకలాపామ్ || ౧౬౩ ||

కల్హారదామకోమలభుజయుగలస్ఫురితరత్నకేయూరామ్ |
కరపద్మమూలవిలసత్ కాంచనమయకటకవలయసందోహామ్ || ౧౬౪ ||

పాణిచతుష్టయ విలసత్ పాశాంకుశపుండ్రచాపపుష్పాస్త్రామ్ |
కూలంకషకుచశిఖరాం కుంకుమకర్దమితరత్నకూర్పాసామ్ || ౧౬౫ ||

అణుదాయాదవలగ్నామంబుదశోభాసనాభి-రోమలతామ్ |
మాణిక్యఖచితకాంచీమరీచికాక్రాంతమాంసలనితంబామ్ || ౧౬౬ ||

కరభోరుకాండయుగలాం జంఘాజితకామజైత్రతూణీరామ్ |
ప్రపదపరిభూతకూర్మాం పల్లవసచ్ఛాయపదయుగమనోజ్ఞామ్ || ౧౬౭ ||

కమలభవకంజలోచనకిరీటరత్నాంశురంజితపదాబ్జామ్ |
ఉన్మస్తకానుకంపాముత్తరలాపాంగపోషితానంగామ్ || ౧౬౮ ||

ఆదిమరసావలంబామనిదం ప్రథమోక్తివల్లరీకలికామ్ |
ఆబ్రహ్మకీటజననీం అంతః కలయామి సుందరీమనిశమ్ || ౧౬౯ ||

కస్తు క్షితౌ పటీయాన్వస్తుస్తోతుం శివాంకవాస్తవ్యమ్ |
అస్తు చిరంతనసుకృతైః ప్రస్తుతకామ్యాయ తన్మమ పురస్తాత్ || ౧౭౦ ||

ప్రభుసమ్మితోక్తిగమ్యే పరమశివోత్సంగతుంగపర్యంకమ్ |
తేజః కించన దివ్యం పురతో మే భవతు పుండ్రకోదండమ్ || ౧౭౧ ||

మధురిమభరితశరాసం మకరందస్పందిమార్గణోదారమ్ |
కైరవిణీవిటచూడం కైవల్యాయాస్తు కించన మహో నః || ౧౭౨ ||

అక్షుద్రమిక్షుచాపం పరోక్షమవలగ్నసీమ్ని త్ర్యక్షమ్ |
క్షపయతు మే క్షేమేతరముక్షరథప్రేమపక్ష్మలం తేజః || ౧౭౩ ||

భృంగరుచిసంగరకరాపాంగం శృంగారతుంగమరుణాంగమ్ |
మంగలమభంగురం మే ఘటయతు గంగాధరాంగసంగి మహః || ౧౭౪ ||

ప్రపదజితకూర్మమూర్మిలకరుణం భర్మరుచినిర్మథనదేహమ్ |
శ్రితవర్మ మర్మ శంభోః కించన నర్మ మమ శర్మనిర్మాతు || ౧౭౫ ||

కాలకురలాలికాలిమకందలవిజితాలివి ధృతమణివాలి |
మిలతు హృది పులినజలఘనం బహులిత గలగరలకేలి కిమపి మహః || ౧౭౬ ||

కుంకుమతిలకితఫాలా కురువిందచ్ఛాయపాటలదుకూలా |
కరుణాపయోధివేలా కాచన చిత్తే చకాస్తు మే లీలా || ౧౭౭ ||

పుష్పంధయరుచివేణ్యః పులినాభోగత్రపాకరశ్రేణ్యః |
జీయాసురిక్షుపాణ్యః కాశ్చన కామారికేలిసాక్షిణ్యః || ౧౭౮ ||

తపనీయాంశుకభాంసి ద్రాక్షామాధుర్యనాస్తికవచాంసి |
కతిచన శుచం మహాంసి క్షపయతు కపాలితోషితమనాంసి || ౧౭౯ ||

అసితకచమాయతాక్షం కుసుమశరం కులముద్వహకృపార్ద్రమ్ |
ఆదిమరసాధిదైవతమంతః కలయే హరాంకవాసి మహః || ౧౮౦ ||

కర్ణోపాంతతరంగితకటాక్షనిస్పంది కంఠదఘ్నకృపామ్ |
కామేశ్వరాంకనిలయాం కామపి విద్యాం పురాతనీం కలయే || ౧౮౧ ||

అరవిందకాంత్యరుంతుదవిలోచనద్వంద్వసుందరముఖేందుః |
ఛందః కందలమందిరమంతః పురమైందుశేఖరం వందే || ౧౮౨ ||

బింబనికురుంబడంబరవిడంబకచ్ఛాయమంబరవలగ్నమ్ |
కంబుగలమంబుదకుచం బింబోకం కమపి చుంబతు మనో మే || ౧౮౩ ||

కమపి కమనీయరూపం కలయామ్యంతః కదంబకుసుమాఢ్యమ్ |
చంపకరుచిరసువేషైః సంపాదితకాంత్యలంకృతదిగంతమ్ || ౧౮౪ ||

శంపారుచిభరగర్హా సంపాదక క్రాంతి కవచిత దిగంతమ్ |
సిద్ధాంతం నిగమానాం శుద్ధాంతం కిమపి శూలినః కలయే || ౧౮౫ ||

ఉద్యద్దినకరశోణానుత్పలబంధుస్తనంధయాపీడాన్ |
కరకలితపుండ్రచాపాన్ కలయే కానపి కపర్దినః ప్రాణాన్ || ౧౮౬ ||

రశనాలసజ్జఘనయా రసనాజీవాతు-చాపభాసురయా |
ఘ్రాణాయుష్కరశరయా ఘ్రాతం చిత్తం కయాపి వాసనయ || ౧౮౭ ||

సరసిజసహయుధ్వదృశా శంపాలతికాసనాభివిగ్రహయా |
భాసా కయాపి చేతో నాసామణి శోభివదనయా భరితమ్ || ౧౮౮ ||

నవయావకాభసిచయాన్వితయా గజయానయా దయాపరయా |
ధృతయామినీశకలయా ధియా కయాపి క్షతామయా హి వయమ్ || ౧౮౯ ||

అలమలమకుసుమబాణైః బింబశోణైః పుండ్రకోదండైః |
అకుముదబాంధవచూడైరన్యైరిహ జగతి దైవతం మన్యైః || ౧౯౦ ||

కువలయసదృక్షనయనైః కులగిరికూటస్థబంధుకుచభారైః |
కరుణాస్పందికటాక్షైః కవచితచిత్తోఽస్మి కతిపయైః కుతుకైః || ౧౯౧ ||

నతజనసులభాయ నమో నాలీకసనాభిలోచనాయ నమః |
నందిత గిరిశాయ నమో మహసే నవనీపపాటలాయ నమః || ౧౯౨ ||

కాదంబకుసుమధామ్నే కాయచ్ఛాయాకణాయితార్యమ్ణే |
సీమ్నే చిరంతనగిరాం భూమ్నే కస్మైచిదాదధే ప్రణతిమ్ || ౧౯౩ ||

కుటిలకబరీభరేభ్యః కుంకుమసబ్రహ్మచారికిరణేభ్యః |
కూలంకషస్తనేభ్యః కుర్మః ప్రణతిం కులాద్రికుతుకేభ్యః || ౧౯౪ ||

కోకణదశోణ చరణాత్ కోమల కురలాలి విజితశైవాలాత్ |
ఉత్పలసుగంధి నయనాదురరీకుర్మో న దేవతమాన్యామ్ || ౧౯౫ ||

ఆపాటలాధరాణామానీలస్నిగ్ధబర్బరకచానామ్ |
ఆమ్నాయ జీవనానామాకూతానాం హరస్య దాసోఽస్మి || ౧౯౬ ||

పుంఖితవిలాసహాసస్ఫురితాసు పురాహితాంకనిలయాసు |
మగ్నం మనోమదీయం కాస్వపి కామారి జీవనాడీషు || ౧౯౭ ||

లలితా పాతు శిరో మే లలాటాంబా చ మధుమతీరూపా |
భ్రూయుగ్మం చ భవానీ పుష్పశరా పాతు లోచనద్వంద్వమ్ || ౧౯౮ ||

పాయాన్నాసాం బాలా సుభగా దంతాంశ్చ సుందరీ జిహ్వామ్ |
అధరోష్టమాదిశక్తిశ్చక్రేశీ పాతు మే చిరం చిబుకమ్ || ౧౯౯ ||

కామేశ్వరీ చ కర్ణౌ కామాక్షీ పాతు గండయోర్యుగలమ్ |
శృంగారనాయికావ్యాద్వదనం సింహాసనేశ్వరీ చ గలమ్ || ౨౦౦ ||

స్కందప్రసూశ్చ పాతు స్కంధౌ బాహూ చ పాటలాంగీ మే |
పాణీ చ పద్మనిలయా పాయాదనిశం నఖావలీర్విజయా || ౨౦౧ ||

కోదండినీ చ వక్షః కుక్షిం చావ్యాత్ కులాచలతనూజా |
కల్యాణీ చ వలగ్నం కటిం చ పాయాత్కలాధరశిఖండా || ౨౦౨ ||

ఊరుద్వయం చ పాయాదుమా మృడానీ చ జానునీ రక్షేత్ |
జంఘే చ షోడశీ మే పాయాత్ పాదౌ చ పాశసృణి హస్తా || ౨౦౩ ||

ప్రాతః పాతు పరా మాం మధ్యాహ్నే పాతు మణిగృహాధీశా |
శర్వాణ్యవతు చ సాయం పాయాద్రాత్రౌ చ భైరవీ సాక్షాత్ || ౨౦౪ ||

భార్యా రక్షతు గౌరీ పాయాత్ పుత్రాంశ్చ బిందుగృహపీఠా |
శ్రీవిద్యా చ యశో మే శీలం చావ్యాశ్చిరం మహారాజ్ఞీ || ౨౦౫ ||

పవనమయి పావకమయి క్షోణీమయి గగనమయి కృపీటమయి |
రవిమయి శశిమయి దింమయి సమయమయి ప్రాణమయి శివే పాహి || ౨౦౬ ||

కాలి కపాలిని శూలిని భైరవి మాతంగి పంచమి త్రిపురే |
వాగ్దేవి వింధ్యవాసిని బాలే భువనేశి పాలయ చిరం మామ్ || ౨౦౭ ||

అభినవసిందూరాభామంబ త్వాం చింతయంతి యే హృదయే |
ఉపరి నిపతంతి తేషాముత్పలనయనాకటాక్షకల్లోలాః || ౨౦౮ ||

వర్గాష్టకమిలితాభిర్వశినీముఖ్యాభిరావృతాం భవతీమ్ |
చింతయతాం సితవర్ణాం వాచో నిర్యాంత్యయత్నతో వదనాత్ || ౨౦౯ ||

కనకశలాకాగౌరీం కర్ణవ్యాలోలకుండలద్వితయామ్ |
ప్రహసితముఖీం చ భవతీం ధ్యాయంతో యే త ఏవ భూధనదాః || ౨౧౦ ||

శీర్షాంభోరుహమధ్యే శీతలపీయూషవర్షిణీం భవతీమ్ |
అనుదినమనుచింతయతామాయుష్యం భవతి పుష్కలమవన్యామ్ || ౨౧౧ ||

మధురస్మితాం మదారుణనయనాం మాతంగకుంభవక్షోజామ్ |
చంద్రవతంసినీం త్వాం సవిధే పశ్యంతి సుకృతినః కేచిత్ || ౨౧౨ ||

లలితాయాః స్తవరత్నం లలితపదాభిః ప్రణీతమార్యాభిః |
ప్రతిదినమవనౌ పఠతాం ఫలాని వక్తుం ప్రగల్భతే సైవ || ౨౧౩ ||

సదసదనుగ్రహనిగ్రహగృహీతమునివిగ్రహో భగవాన్ |
సర్వాసాముపనిషదాం దుర్వాసా జయతి దేశికః ప్రథమః || ౨౧౪ ||

Download PDF here Sri Lalitha Arya Dwisathi – శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here