శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి – Sri Lalitha Ashtottara Satanamavali in Telugu

0
8769
శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి – Sri Lalitha Sshtottara Satanamavali in Telugu

Sri Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics

108 Names of Sri Lalita

ఓం-ఐం-హ్రీం-శ్రీం |

రజతాచలశృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమో నమః |
హిమాచలమహావంశపావనాయై నమో నమః || ౧ ||

శంకరార్ధాంగసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః |
లసన్మరకతస్వచ్ఛవిగ్రహాయై నమో నమః || ౨ ||

మహాతిశయసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః |
శశాంకశేఖరప్రాణవల్లభాయై నమో నమః || ౩ ||

సదాపంచదశాత్మైక్యస్వరూపాయై నమో నమః |
వజ్రమాణిక్యకటకకిరీటాయై నమో నమః || ౪ ||

కస్తూరీతిలకోల్లాసనిటిలాయై నమో నమః |
భస్మరేఖాంకితలసన్మస్తకాయై నమో నమః || ౫ ||

వికచాంభోరుహదళలోచనాయై నమో నమః |
శరచ్చాంపేయపుష్పాభనాసికాయై నమో నమః || ౬ ||

లసత్కాంచనతాటంకయుగళాయై నమో నమః |
మణిదర్పణసంకాశకపోలాయై నమో నమః || ౭ ||

తాంబూలపూరితస్మేరవదనాయై నమో నమః |
సుపక్వదాడిమీబీజరదనాయై నమో నమః || ౮ ||

కంబుపూగసమచ్ఛాయకంధరాయై నమో నమః |
స్థూలముక్తాఫలోదారసుహారాయై నమో నమః || ౯ ||

గిరీశబద్ధమాంగల్యమంగలాయై నమో నమః |
పద్మపాశాంకుశలసత్కరాబ్జాయై నమో నమః || ౧౦ ||

పద్మకైరవమందారసుమాలిన్యై నమో నమః |
సువర్ణకుంభయుగ్మాభసుకుచాయై నమో నమః || ౧౧ ||

రమణీయచతుర్బాహుసంయుక్తాయై నమో నమః |
కనకాంగదకేయూరభూషితాయై నమో నమః || ౧౨ ||

బృహత్సౌవర్ణసౌందర్యవసనాయై నమో నమః |
బృహన్నితంబవిలసజ్జఘనాయై నమో నమః || ౧౩ ||

సౌభాగ్యజాతశృంగారమధ్యమాయై నమో నమః |
దివ్యభూషణసందోహరంజితాయై నమో నమః || ౧౪ ||

పారిజాతగుణాధిక్యపదాబ్జాయై నమో నమః |
సుపద్మరాగసంకాశచరణాయై నమో నమః || ౧౫ ||

కామకోటిమహాపద్మపీఠస్థాయై నమో నమః |
శ్రీకంఠనేత్రకుముదచంద్రికాయై నమో నమః || ౧౬ ||

సచామరరమావాణీవీజితాయై నమో నమః |
భక్తరక్షణదాక్షిణ్యకటాక్షాయై నమో నమః || ౧౭ ||

భూతేశాలింగనోద్భూతపులకాంగ్యై నమో నమః |
అనంగజనకాపాంగవీక్షణాయై నమో నమః || ౧౮ ||

బ్రహ్మోపేంద్రశిరోరత్నరంజితాయై నమో నమః |
శచీముఖ్యామరవధూసేవితాయై నమో నమః || ౧౯ ||

లీలాకల్పితబ్రహ్మాండమండలాయై నమో నమః |
అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతాయై నమో నమః || ౨౦ ||

ఏకాతపత్రసామ్రాజ్యదాయికాయై నమో నమః |
సనకాదిసమారాధ్యపాదుకాయై నమో నమః || ౨౧ ||

దేవర్షిభిస్స్తూయమానవైభవాయై నమో నమః |
కలశోద్భవదుర్వాసఃపూజితాయై నమో నమః || ౨౨ ||

మత్తేభవక్త్రషడ్వక్త్రవత్సలాయై నమో నమః |
చక్రరాజమహాయంత్రమధ్యవర్త్యై నమో నమః || ౨౩ ||

చిదగ్నికుండసంభూతసుదేహాయై నమో నమః |
శశాంకఖండసంయుక్తమకుటాయై నమో నమః || ౨౪ ||

మత్తహంసవధూమందగమనాయై నమో నమః |
వందారుజనసందోహవందితాయై నమో నమః || ౨౫ ||

అంతర్ముఖజనానందఫలదాయై నమో నమః |
పతివ్రతాంగనాభీష్టఫలదాయై నమో నమః || ౨౬ ||

అవ్యాజకరుణాపూరపూరితాయై నమో నమః |
నితాంతసచ్చిదానందసంయుక్తాయై నమో నమః || ౨౭ ||

సహస్రసూర్యసంయుక్తప్రకాశాయై నమో నమః |
రత్నచింతామణిగృహమధ్యస్థాయై నమో నమః || ౨౮ ||

హానివృద్ధిగుణాధిక్యరహితాయై నమో నమః |
మహాపద్మాటవీమధ్యనివాసాయై నమో నమః || ౨౯ ||

జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తీనాం సాక్షిభూత్యై నమో నమః |
మహాపాపౌఘపాపానాం వినాశిన్యై నమో నమః || ౩౦ ||

దుష్టభీతిమహాభీతిభంజనాయై నమో నమః |
సమస్తదేవదనుజప్రేరికాయై నమో నమః || ౩౧ ||

సమస్తహృదయాంభోజనిలయాయై నమో నమః |
అనాహతమహాపద్మమందిరాయై నమో నమః || ౩౨ ||

సహస్రారసరోజాతవాసితాయై నమో నమః |
పునరావృత్తిరహితపురస్థాయై నమో నమః || ౩౩ ||

వాణీగాయత్రీసావిత్రీసన్నుతాయై నమో నమః |
రమాభూమిసుతారాధ్యపదాబ్జాయై నమో నమః || ౩౪ ||

లోపాముద్రార్చితశ్రీమచ్చరణాయై నమో నమః |
సహస్రరతిసౌందర్యశరీరాయై నమో నమః || ౩౫ ||

భావనామాత్రసంతుష్టహృదయాయై నమో నమః |
సత్యసంపూర్ణవిజ్ఞానసిద్ధిదాయై నమో నమః || ౩౬ ||

శ్రీలోచనకృతోల్లాసఫలదాయై నమో నమః |
శ్రీసుధాబ్ధిమణిద్వీపమధ్యగాయై నమో నమః || ౩౭ ||

దక్షాధ్వరవినిర్భేదసాధనాయై నమో నమః |
శ్రీనాథసోదరీభూతశోభితాయై నమో నమః || ౩౮ ||

చంద్రశేఖరభక్తార్తిభంజనాయై నమో నమః |
సర్వోపాధివినిర్ముక్తచైతన్యాయై నమో నమః || ౩౯ ||

నామపారయణాభీష్టఫలదాయై నమో నమః |
సృష్టిస్థితితిరోధానసంకల్పాయై నమో నమః || ౪౦ ||

శ్రీషోడశాక్షరీమంత్రమధ్యగాయై నమో నమః |
అనాద్యంతస్వయంభూతదివ్యమూర్త్యై నమో నమః || ౪౧ ||

భక్తహంసపరీముఖ్యవియోగాయై నమో నమః |
మాతృమండలసంయుక్తలలితాయై నమో నమః || ౪౨ ||

భండదైత్యమహాసత్త్వనాశనాయై నమో నమః |
క్రూరభండశిరచ్ఛేదనిపుణాయై నమో నమః || ౪౩ ||

ధాత్రచ్యుతసురాధీశసుఖదాయై నమో నమః |
చండముండనిశుంభాదిఖండనాయై నమో నమః || ౪౪ ||

రక్తాక్షరక్తజిహ్వాదిశిక్షణాయై నమో నమః |
మహిషాసురదోర్వీర్యనిగ్రహాయై నమో నమః || ౪౫ ||

అభ్రకేశమహోత్సాహకారణాయై నమో నమః |
మహేశయుక్తనటనతత్పరాయై నమో నమః || ౪౬ ||

నిజభర్తృముఖాంభోజచింతనాయై నమో నమః |
వృషభధ్వజవిజ్ఞానభావనాయై నమో నమః || ౪౭ ||

జన్మమృత్యుజరారోగభంజనాయై నమో నమః |
విధేయముక్తవిజ్ఞనసిద్ధిదాయై నమో నమః || ౪౮ ||

కామక్రోధాదిషడ్వర్గనాశనాయై నమో నమః |
రాజరాజార్చితపదసరోజాయై నమో నమః || ౪౯ ||

సర్వవేదాంతసంసిద్ధసుతత్త్వాయై నమో నమః |
శ్రీవీరభక్తవిజ్ఞానవిధానాయై నమో నమః || ౫౦ ||

అశేషదుష్టదనుజసూదనాయై నమో నమః |
సాక్షాచ్ఛ్రీదక్షిణామూర్తిమనోజ్ఞాయై నమో నమః || ౫౧ ||

హయమేధాగ్రసంపూజ్యమహిమాయై నమో నమః |
దక్షప్రజాపతిసుతవేషాఢ్యాయై నమో నమః || ౫౨ ||

సుమబాణేక్షుకోదండమండితాయై నమో నమః |
నిత్యయౌవనమాంగల్యమంగళాయై నమో నమః || ౫౩ ||

మహాదేవసమాయుక్తశరీరాయై నమో నమః |
చతుర్వింశతితత్త్వైక్యస్వరూపాయై నమో నమః || ౫౪ ||

Download PDF here Sri Lalitha ashtottara satanamavali – శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి

Hymns & Stotras

What happens if Lalitha Sahasranamam is chanted wrong?

శ్రీ లలితా సహస్రనామావళిః – Sri Lalitha Sahasranamavali in Telugu

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – Sri Lalitha Trisati Stotram in Telugu

శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి – Sri Lalitha ashtottara satanamavali in Telugu

శ్రీ లలితా సంక్షేప నామావళి – Sri Lalitha Samkshepa Namavali in Telugu

లలితాపంచరత్నం – Lalitha Pancharatnam in Telugu

శ్రీ లలితా చాలీసా – Sri Lalitha Chalisa in Telugu

Lalitha Pancharatnam

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం | Sri Lalitha Sahasranama Stotram

శ్రీ లలితా పంచరత్నం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here