శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రరత్నం పూర్వపీఠికా – Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika in Telugu

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika Lyrics అగస్త్య ఉవాచ – అశ్వానన మహాబుద్ధే సర్వశాస్త్రవిశారద | కథితం లలితాదేవ్యాశ్చరితం పరమాద్భుతమ్ || ౧ || పూర్వం ప్రాదుర్భవో మాతుస్తతః పట్టాభిషేచనమ్ | భండాసురవధశ్చైవ విస్తరేణ త్వయోదితః || ౨ || వర్ణితం శ్రీపురం చాపి మహావిభవవిస్తరం | శ్రీమత్పంచదశాక్షర్యాః మహిమా వర్ణితస్తథా || ౩ || షోఢాన్యాసాదయో న్యాసాః న్యాసఖండే సమీరితాః | అంతర్యాగక్రమశ్చైవ బహిర్యాగక్రమస్తథా || ౪ || మహాయాగక్రమశ్చైవ పూజాఖండే సమీరితః | … Continue reading శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రరత్నం పూర్వపీఠికా – Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika in Telugu