శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం ఉత్తరపీఠిక – Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika in Telugu

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika Lyrics || అథోత్తరభాగే ఫలశ్రుతిః || ఇత్యేతన్నామసాహస్రం కథితం తే ఘటోద్భవ | రహస్యానాం రహస్యం చ లలితాప్రీతిదాయకమ్ || ౧ || అనేన సదృశం స్తోత్రం న భూతం న భవిష్యతి | సర్వరోగప్రశమనం సర్వసంపత్ప్రవర్ధనమ్ || ౨ || సర్వాపమృత్యుశమనం కాలమృత్యునివారణమ్ | సర్వాజ్వరార్తిశమనం దీర్ఘాయుష్యప్రదాయకమ్ || ౩ || పుత్రప్రదమపుత్రాణాం పురుషార్థప్రదాయకమ్ | ఇదం విశేషాచ్ఛ్రీదేవ్యాః స్తోత్రం ప్రీతివిధాయకమ్ || ౪ || జపేన్నిత్యం ప్రయత్నేన … Continue reading శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం ఉత్తరపీఠిక – Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika in Telugu