శ్రీ లలితా సహస్రనామావళిః – Sri Lalitha Sahasranamavali in Telugu

శ్రీ లలితా సహస్రనామావళిః – Sri Lalitha Sahasranamavali in Telugu ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః | ఓం శ్రీమహారాజ్ఞై నమః | ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః | ఓం చిదగ్నికుండసంభూతాయై నమః | ఓం దేవకార్యసముద్యతాయై నమః | ఓం ఉద్యద్భానుసహస్రాభాయై నమః | ఓం చతుర్బాహుసమన్వితాయై నమః | ఓం రాగస్వరూపపాశాఢ్యాయై నమః | ఓం క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలాయై నమః | ఓం మనోరూపేక్షుకోదండాయై నమః | ౧౦ ఓం పంచతన్మాత్రసాయకాయై … Continue reading శ్రీ లలితా సహస్రనామావళిః – Sri Lalitha Sahasranamavali in Telugu