శ్రీ లలితా సంక్షేప నామావళి – Sri Lalitha Samkshepa Namavali in Telugu

0
2228

Sri Lalitha Samkshepa Namavali

సింహాసనేశీ లలితా మహారాజ్ఞీ వరాంకుశా |
చాపినీ త్రిపురా చైవ మహాత్రిపురసుందరీ ||

సుందరీ చక్రనాథా చ సామ్రాజ్ఞీ చక్రిణీ తథా |
చక్రేశ్వరీ మహాదేవీ కామేశీ పరమేశ్వరీ ||

కామరాజప్రియా కామకోటికా చక్రవర్తినీ |
మహావిద్యా శివానంగవల్లభా సర్వపాటలా ||

ఉళనాధా ఆమ్నాయనాధ సర్వామ్నాయనివాసిని |
శృంగారనాయికా చేతి పంచవింశతి నామభిః ||

స్తువంతి యే మహాభాగాం లలితాం పరమేశ్వరీం |
తే ప్రాప్నువంతి సౌభాగ్యం అష్టౌ సిద్ధిర్మహద్యశః ||

Download PDF here Sri Lalitha Samkshepa Namavali – శ్రీ లలితా సంక్షేప నామావళి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here